اثر سختی‌های مختلف بر رشد، فراسنجه‌های خونی، نرخ بازماندگی، و کیفیت آب پرورش بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 1دانش‌آموخته شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 مربی گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

تأثیر سطوح مختلف سختی آب بر روی شاخص‌های رشد، نرخ بازماندگی، پارامترهای خون‌شناسی، و کیفیت آب پرورش بچه‌ماهیان سفید دریای خزر (Rutilus kutum) در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار سختی آب (350، 600، 650، 700، 800 و 900 میلیگرم کربنات کلسیم،CaCO3) هر کدام با سه تکرار حاوی 13 قطعه ماهی (جمعا 300 قطعه) با میانگین وزن 2 گرم به مدت 56 روز بررسی شد. بیشترین میزان وزن نهایی، افزایش وزن بدن، و نرخ رشد روزانه در تیمار با سختی 650 mg/L CaCO3 برآورد شد (05/0P <) و در همین تیمار حداقل ضریب تبدیل و کمترین غذای خورده شده روزانه بدست آمد (05/0P <). بیشترین مقادیر سختی و قلیائیت آب درتیمار با سختی 900 mg/L CaCO3 وجود داشت (05/0P <). بیشترین مقادیر گلبول قرمز در تیمار آب سالن (600 mg/L CaCO3) + آب مقطر با سختی 350 mg/L CaCO3 سنجش گردید (05/0P <). بیشترین و کمترین مقادیر هموگلوبین به ترتیب در تیمارهای حاوی سختی‌های 700 و 900 mg/L CaCO3 برآورد شدند (05/0P <). بیشترین مقادیر کورتیزول و گلوکز با اختلافات معنی‌دار بین تیمارها در تیمار حاوی 15 گرم CaCO3 با سختی 900 mg/l ثبت شد (05/0P <). بیشترین مقادیر سدیم و کلسیم گوشت به ترتیب در تیمار با سختی 650 میلیگرم CaCO3 بدست آمد (05/0P <). بنابراین، سختی آب 650 میلیگرم CaCO3 منجر به بالاترین مقادیر وزن نهایی، افزایش وزن بدن، و نرخ رشد روزانه در بچه‌ماهی سفید در محیط آزمایشگاهی گردید (05/0P <) که می‌تواند جهت پرورش این ماهی ارزشمند استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of different water hardness levels on, growth indices, survival rate, hematological parameters, and culture water quality of Caspian kutum fingerlings (Rutilus frisii)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Neyjan 1
  • Mohammad Kazem Khalesi 2
  • Sohrab Kohestan Eskandari 3
1 MSc in Fisheries Ecology, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
2 Fisheries Department, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
3 Instructor, Fisheries Department, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
چکیده [English]

The effect of different water hardness levels on growth indices, survival rate, hematological parameters, and water quality of Caspian Kutum (Rutilus kutum) fingerlings was investigated in a completely randomized design with six water hardness treatments (350, 600, 650, 700, 800, and 900 mg of calcium carbonate (CaCO3) each with three replications containing 13 pieces of fish (n = 300 in total) with an average weight of 2 g for 56 days. The highest final weight, body weight gain, and daily growth rate were estimated in the treatment with a hardness of 650 mg/L CaCO3 (P < 0.05); the same treatment represented the minimum feed conversion ratio and the lowest daily food intake (P < 0.05). The highest values of hardness and alkalinity of water were measured in the treatment with a hardness of 900 mg/L CaCO3 (P < 0.05). The highest levels of red blood cells were counted in well water treatment (600 mg/L CaCO3) + distilled water with a hardness of 350 mg/L CaCO3 (P < 0.05). The highest and lowest hemoglobin levels were estimated in treatments containing 700 and 900 mg/L CaCO3, respectively (P < 0.05). The highest levels of cortisol and glucose with significant differences between treatments were recorded in the treatment containing 15 g of CaCO3 with a hardness of 900 mg/L (P < 0.05). The highest amounts of sodium and calcium in fish meat were obtained in the treatment with a hardness of 650 mg CaCO3 (P < 0.05). Therefore, water hardness of 650 mg/L CaCO3 led to the highest values of final weight, body weight gain, and daily growth rate in R. kutum fingerlings in the laboratory (P < 0.05), which can be used for the culture of this valuable fish species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hardness
  • growth
  • carcass
  • blood parameters
  • Caspian kutum