شناسایی ماهی آزاد دریای خزر (Kessleri, 1877) Salmo caspius و قزل‌آلای رنگین‌کمان (Walbaum, 1792) Onchorhyncus mykiss فرار کرده از قفس‌های پرورشی با استفاده از توالی‌یابی ژن Cyt b در حوضه جنوبی دریای خزر

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تولید و بهره‌برداری آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 نویسنده مسئول، استاد گروه تولید و بهره‌برداری آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 دانشیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.

4 دانشیار گروه منابع آبزی، بخش تحقیقات ساحلی، دانشگاه علوم کشاورزی اپسالا، سوئد

5 دانشیار گروه تولید و بهره‌برداری آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

6 استاد دانشگاه گرنوبل فرانسه

چکیده

تشخیص ظاهری ماهی آزاد دریای خزر، (Salmo caspius (Kessleri, 1877 و ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhyncus mykiss (Walbaum 1792 که ممکن است از قفس های پرورشی مستقر در سواحل جنوبی دریای خزر و یا مراکز تکثیر فرار کرده و به دریا راه یافته باشند، بسیار دشوار است. در این مطالعه، تعداد 20 ماهی از مناطق مختلف دریای خزر: بندر انزلی (3 ماهی آزاد)، تنکابن (4 ماهی آزاد، 1 ماهی قزل آلای رنگین کمان)، نوشهر (1 ماهی آزاد، 1 ماهی قزل آلای رنگین کمان)، فریدونکنار (3 ماهی آزاد)، ساری (1 ماهی آزاد، 1 ماهی قزل آلای رنگین کمان) و میانکاله (3 ماهی آزاد، 1 ماهی قزل آلای رنگین کمان) صید و با استفاده از توالی یابی ژنومی تا حد امکان این دو گونه را از هم تفکیک و شناسایی کرد. نتایج اولیه توالی یابی ژنوم میتوکندریایی درصد نزدیکی ژنوم توالی یافته با گونه های ثبت شده در GenBank را نشان داد. نمونه های صید شده در میانکاله، ساری و فریدونکنار و انزلی با ظاهری بسیار شبیه به ماهی آزاد، در توالی یابی شباهت بالای ژنومی را با ماهی قزل الا رنگین کمان نشان دادند. بقیه نمونه ها با ظاهر ماهی آزاد همان توالی ماهی آزاد را نشان دادند. بر اساس این مطالعه، احتمال فرار قزل آلا از قفس های پرورشی وجود دارد که می‌تواند اثرات زیادی بر اکوسیستم منطقه و آبزیان از جمله گونه های دیگر ماهی بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Caspian salmon (Salmo caspius (Kessleri, 1877) and rainbow trout (Onchorhyncus mykiss (Walbaum 1792) escaping from breeding cages using Cyt b gene sequencing in the southern Caspian basin

نویسندگان [English]

 • Seyede Sara Jafari Kenari 1
 • Rasoul Ghorbani 2
 • Hamid Reza Rezaie 3
 • Rahmatollah Naddafi 4
 • Hadiseh Kashiri 5
 • Francois Pompanon 6
1 Ph.D. Student of Aquatic Production and Exploitation, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
2 Corresponding Author, Professor, Dept. of Aquatic Production and Exploitation, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
3 Associate Prof., Dept. of Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
4 Associate Prof., Dept. of Aquatic Resources, Dept. of Coastal Research, Uppsala University of Agricultural Sciences, Sweden
5 Associate Prof., Dept. of Aquatic Production and Exploitation, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
6 Professor at the University of Grenoble, France
چکیده [English]

Appearance identification of Caspian salmon (Salmo caspius (Kessleri, 1877) and rainbow trout (Onchorhyncus mykiss (Walbaum 1792), which may have escaped from breeding cages on the southern shores of the Caspian Sea or breeding grounds and into the sea. In this study, 20 fish from different regions of the Caspian Sea: Bandar Anzali (3 salmon), Tonekabon (4 salmon, 1 rainbow trout), Nowshahr (1 salmon, 1 salmon) Rainbow mite), Fereydunkenar (3 salmon), Sari (1 salmon, 1 rainbow trout) and Miankaleh (3 salmon, 1 rainbow trout) were caught and used as much as possible using genomic sequencing He distinguished and identified these two species. Some tail fins were isolated from all samples and fixed in 96% alcohol for DNA extraction and Bioneer extraction column kit was used for DNA extraction. Preliminary results of mitochondrial genome sequencing showed the proximity of the sequenced genome to the species registered in GenBank. Specimens caught in Miankaleh, Sari, Fereydunkenar and Anzali with a very similar appearance to salmon showed high genomic similarity with rainbow trout in sequencing. The rest of the samples showed the same salmon sequence with the appearance of salmon. According to this study, there is a possibility of salmon escaping from breeding cages, which can have a great impact on the ecosystem of the region and aquatic animals, including other species of fish.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Caspian Sea salmon
 • rainbow trout
 • Caspian Sea
 • cage
 • genetic sequencing
Apostolidis, A.P., Stoumboudi, M.Th., Kalogianni, E., Cote, G., and Bernatchez, L. 2011. Genetic divergence among native trout Salmo trutta populations from southern Balkans based on mitochondrial DNA and microsatellite variation. J. Fish Biol.79, 1950-1960 doi:10.1111/ j.1095-8649.2011.03136.x, available online at wileyonlinelibrary.com.
Avise, J.C. 2000. Phylogeography: the history and formation of species. Harvard University Press, Cambridge.
Bernatchez, L. 2001. The evolutionary history of brown trout (Salmo trutta L.) inferred from phylogeographic, nested clade, and mismatch analyses of mitochondrial DNA variation. Evolution, 55: 351-379.
Brighitte, J., Hansen, M., and Loeschcker, V. 2005. Microsatellite DNA analysis of northern pike (Esox lucius) populations: insights into the genetic structure and demographic history of a genetically depauperatee specious. Biol. J. Linnaean Soc. 84: 1-11.
Clifford, S.L., McGinnity, P., and Ferguson, A. 1997. Genetic changes in Atlantic salmon (Salmo salar L.) populations of NW Irish rivers resulting from escapes of adult farm salmon. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.
Clifford, S.L., McGinnity, P., and Ferguson, A. 1997. Genetic changes in an Atlantic salmon (Salmo salar L.) population resulting from escapes of juvenile farm salmon. Journal of Fish Biology (In Press).
Cortey, M., and García-Marín, J.L.2002. Evidence for hylogeographically informative sequence variation in the mitochondrial control region of Atlantic brown trout. J. Fish Biol. 60: 1058-1063.
De Queiroz, K. 2007. Species conceptsand species delimitation. Syst. Biol.56: 879-886. https://doi.org/10.1080/ 10635150701701083.
Dewoody, J.A., and Avise, J.C. 2000. Microsatellite variation in marine, freshwater and anadromous fishes compared with other animals. J. Fish Biol. 56: 461-473.
Diz, P.A., and Presa, P. 2009. Thegenetic diversity pattern of Mytilus alloprovincialis in Galician Rías(NW Iberian estuaries). Aquaculture 287: 278-285.
Fricke, R., Eschmeyer, W.N., and Fong, J.D. 2021. Eschmeyer's catalog of fishes: genera/species by family/subfamily. (http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/SpeciesByFamily.asp). Electronic version accessed dd mmm 2021.
Grassi, F., Imazio, S., Gomarasca, S., Citterio, S., Aina, R., Sgorbati, S., Skala, F., Patrignani, G., and Labra, M. 2004. Population structure and genetic variation within Valeriana wallrothii Kreyer in relation to different ecological locations. Plant Science, 166: 1437-1441.
Hashemzadeh, S.I., Farahmand, H., Abdoli, A., Bernatchez, L., Primmer, C.R., et al. 2012. Phylogenetic status of brown trout Salmo trutta populations in five rivers from the southern Caspian Sea andtwo inland lake basins, Iran: a morphogenetic approach. J. Fish Biol. 81: 1479-1500.
Herwerden, L.V., McLlwain, J., Al-Quf,H., Al-Amry, W., and Reyes, A.2006. Development and application of microsatellite markers for Scombermorus commerson (Perciformes of Teleostei) to a population genetic study Arabian Peninsula stocks. Fisheries Research, 79: 258-266.
Hoolihan, J.P., Anandh, P.J., and Herwerden, L.V. 2006. Mitochondrial analysis of narrow-barred Spanish mackerel (Scomberomorus commerson) suggests a single genetic stock in the ROPME sea area. ICES J. Marine Sci. 63: 1066-1074.
Janati, A., Norouzi, M., and Nazemi, A. 2013. Population genetic structure of common carp (cyprinus carpio linnaeus 1758) in Anzali wetland and Gorganrud estuary using microsatellite markers. Journal of Aquaculture Development,
7: 3. 1-10.
Jouladeh Roudbar, A., Vatandoust, S., Eagderi, S., Jafari, S., and Mousavi-Sabet, H. 2015. Freshwater fishes of Iran; an updated checklist. AACL Bioflux. 8: 855-909.
Jouladeh Roudbar, A., Farahmand, H., Abed-Elmdoust, A.R., Mojazi Amiri, B. 2021. Distribution, Conservation Status and Identification Key of Luciobarbus Heckel 1843 in Iran. 10: 77-92. 10.30473/EAB.2021.54891.1800.
Kalinowski, S.T. 2005. Polymorphic loci require large sample size or estimate genetic  distance. Heredity, 94: 33-36.
Liu, Z.J., and Cordes, J.F. 2004. DNA marker technologies and their application in aquaculture genetics. Aquaculture, 238: 1-37.
Najjarlashgari, S., Rezvani Gilkolaei, S., Miar, A., and Salehi Farsani, A. 2014. Study of genetic diversity in Caspian brown trout (Salmo caspius) emigrant population to Chalous river using sequencing technique. 1st National Conference of Passive Defense in Bandar Abbas Marine Science. https://civilica.com/doc/359306.
Najjarlashgari, S., Rezvani Gilkolaei, S., Miar, A., and Salehi Farsani, A. 2014. Study of genetic diversity in Caspian brown trout (Salmo caspius) emigrant population to Gorganrud river using microsatellite method. 1st National Conference of Passive Defense in Bandar Abbas Marine Science. https://civilica.com/doc/359307.
Rossi, A.R., Ungaro, A., De Innocentiis, S., Crosetti, D., and Sola, L. 2004. Phylogenetic analysis of Mediterranean Mugilids by allozymes and 16S rRNA genes investigation: Are the Mediterranean species of Liza monophyletic? Biochem. Genet. 42: 301-313.
Rousset, F. 2004. Genetic structure and selection in subdivided populations Princeton. Princeton University Press.
Sattari, M., Shahsavani, D., and Shafiee, Sh. 2003. Ichthyology (2) (Systematic). Haqshenas puplication, 502p.
Tajima, F. 1993. Simple methods for testing molecular clock hypothesis. Genetics, 135: 599-607.
Takezaki, N., and Nei, M. 1996. Genetic distances and reconstraction of phylogenetic trees from microsatellite DNA. Genetics, 144: 389-399.
Tamura, K., Nei, M., and Kumar, S.2004. Prospects for inferring verylarge phylogenies by using theneighbor-joining method. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101: 11030-11035.
Theodorakis, C.W., Bickham, J.W., and Lamb, T. 2001. Integration of genotoxicity and population genetic analysis in kangaroo rats (Dipodomys merriami) exposed to radionuclide contamination at the Nevada test site, USA. Environmental Toxicology and Chemistry, 20: 317-326.
Tudela, S. 1999. Morphological variability in a Mediterranean, genetically homogeneous population of the European anchovy, Engraulis encrasicolus. Fisheries Research, 42: 3. 229-243.
Utter, F., and Ryman, N. 1993. Genetic markers and mixed stock fisheries. Fisheries, 18: 11-21.
Van der Laan, R., and Fricke, R. 2021. Eschmeyer's catalog of fishes: family-group names. (http://www.calacademy. org/scientists/catalog- of- fishes- family-group-names/). Electronic version accessed dd mmm 2021.
Vatandoust, S., Abdoli, A., Anvarifar,H., and Mousavi-Sabet, H. 2014. Morphometric and meristic characteristics and morphological fario (Pisces: Salmonidae) along the southern Caspian Sea basin. Europ. J. Zoologic. Res.
3: 2. 56-65.‏
Vera, M., Cortey, M., Sanz, N., and Garcia-Marin, J.L. 2010a. Maintenance of an endemic lineage of brown trout (Salmo trutta) within the Duero river basin.J. Zoologic. System. Evolut. Res.48: 2. 181-187. 
Vera, M., Sourinejad, I., Bouza, C., Vilas, R., Pino-Querido, A., Kalbassi, M.R., and Martinez, O. 2011. Phylogeography, genetic structure and conservation of the endangered Caspian brown trout, Salmo trutta caspius (Kessler, 1877), from Iran.
Zolgharnine, H., Kamyab, M., Keyvanshokooh, S., Ghasemi, A., and Nabavi, S.M.B. 2010. Genetic diversity of Avicennia marina (Forsk.) vierh. Populations in the Persian GULF by microsatellite markers. J. Fish. Aqua. Res. 5: 223-229.