ارزیابی موانع مصرف و خرید ماهی در میان گروه‌های مختلف مصرف‌کننده (موردی: پرسنل آجا)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گروه فرآوری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 استادیار گروه بهداشت نظامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

3 دانشیار گروه فرآوری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

با توجه به نقش ارزشمند ماهی در سلامتی و اهمیت آن در سبد غذایی خانوارها، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مصرف ماهی تازه و فرآورده‌های شیلاتی و تحلیل موانع مصرف ماهی در بین پرسنل ارتش انجام شد. این پژوهش در میان 306 نفر از پرسنل آجا از طریق توزیع پرسشنامه در استان‌های تهران، مازندران، گلستان و خراسان رضوی صورت گرفت. تحلیل واریانس جهت شناسایی اختلاف‌های معنادار در میان سه گروه مصرف‌کننده (مصرف‌کنندگان با مصرف ماهی هفتگی، ماهانه و سالانه) صورت گرفت و تفاوت‌های جمعیت‌شناختی نیز از طریق آنالیز واریانس و آزمون t مستقل بدست آمد. سرانه مصرف ماهی، کنسرو ماهی و کل، به‌ترتیب 3/4، 2/1 و 5/5 کیلوگرم بدست آمد. تنها 8/7 درصد از خانوارها به‌صورت هفتگی ماهی مصرف می‌کردند. نتایج نشان داد که باصرفه‌تر بودن گوشت مرغ نسبت به ماهی (به‌ویژه در خانوارهای با توان مالی کم)، قدرت خرید کم خانوارها (به‌ویژه خانوارهای شمالی)، مخاطره‌آمیز بودن مصرف ماهی، نارضایتی از کیفیت ماهیان عرضه‌شده (به‌ویژه در بین افراد با مهارت کم و با تحصیلات دیپلم)، عدم دسترسی آسان به ماهی (به‌ویژه در مشهد و شهریار)، گرایش به راحت‌طلبی، دشواری آماده‌سازی ماهی و نداشتن مهارت لازم در انتخاب، آماده‌سازی و طبخ ماهی (به‌ویژه در شهرهای غیرساحلی) دلایل اصلی مصرف کم ماهی در خانوارهای آجا می‌باشد. نتایج این مطالعه می‌تواند در برنامه‌ریزی-های آموزشی و اجرایی مسئولان کشوری و لشکری ذیربط جهت ترغیب خانوارها به مصرف ماهی و مداخلۀ به موقع جهت اصلاح آن یاری‌دهنده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An evaluating of Barriers to Fish Consumption and Purchase acrossS Different Consumer Groups (Case Study: army Personnel)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mehrdad Hosseini 1
  • Arasb Dabbagh Moghaddam 2
  • Afshin Adeli 3
1 1M.Sc. Graduate, Dept. of Aquatics Processing, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Assistant Prof., Dept. of Military Health, Faculty of Medicine, Aja University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Associate Prof., Dept. of Aquatics Processing, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Regarding the valuable role of fish in health and its importance in household food basket, the present study aimed to investigate the status of fresh fish and fishery products consumption and to analyze the barriers to fish consumption among army personnel. The research was conducted among 306 army personnel through administering a questionnaire in Tehran, Mazandaran, Golestan and Khorasan Razavi provinces. Analysis of variance was conducted to identify significant differences across the three consumer groups (consumers with weekly, monthly, and yearly fish consumption) and demographic differences were also identified through analysis of variance and independent samples t-tests.
Findings revealed that per capita consumption for fish, canned fish, and overall consumption was 4.3, 1.2, and 5.5 kg, respectively. Only 7.8% of households had fish in their weekly consumption. Findings also indicated that the more affordability of chicken compared to fish (particularly in household with less financial potential), having less purchase power among household (especially in northern household), the risk of using fish, dissatisfaction with fish quality (especially among less knowledgeable household with diploma degree), Lack of easy availability of fish (particularly in Mashhad and Shahriar), convenience orientation, difficulty preparing fish and being less expertised regarding selecting, preparing and cooking of fish (especially in non-coastal areas and among the youth) were among the main factors leading to decreasing fish consumption among Army households. The results of this study can in the educational and executive planning of the relevant national and military authorities to encourage households to consume fish and timely intervention to improve it be helpful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish consumption
  • Barriers
  • army staff
 1.Adams, S.M., and Standridge, J.B. 2006. What should we eat? Evidence from observational studies. Southern Med. Association. 99: 7. 744-748.
2.Adeli, A., and Shabanpour, B. 2007. Study on Tehran citizens behavior change in consumption of the aquatic products.
IrSci. Fish. J. 16: 2. 117-126.
3.Adeli, A., Hasangholipour, T., Hossaini, A., Salehi, H., and Shabanpour, B.2011. Status of fish Consumption per capita of Tehran citizens. IrJ. Fish. Sci. 10: 546-556.
4.Almeida, C., Altintzoglou, T., Cabral,H., and Vaz, S. 2015. Doesseafood knowledge relate to more sustainable consumption? British Food J. 117: 2. 894-914.
5.Alinezhad, S., Yektaye Gorabi, Bahonar, A., and Amimi Fard, A. 2015. Investigation on Consumption of Seafood of Rasht City Population & Finding the Effective Factors on its Demand. J. Exp. Aquacul. 4: 3. 1-18.
6.Altintzoglou, T., Einarsdottir, G., Valsdottir, T., Schelvis, R., Skara, T., and Luten, J. 2010. A voice-of-consumer approach in development of new seafood product concepts. J. Aqua. Food Prod. Tec. 19: 2. 130-145.
8.Badr, L.M., Salwa, O., and Ahmed, Y. 2015. Perceived barriers to consumption of freshwater fish in Morocco. British Food J. 117: 1. 274-285.
9.Bastamipour, M. 2013. Investigating Local Foods Consumption in Ilam, Master’s thesis in Business Management, Faculty of Humanities, The University of Ilam, Iran. 170p.
10.Bloomingdale, A., Guthrie, L.B., Price, S., Wright, R.O., Platek, D., and Haines, J. 2010. A qualitative study of fish consumption during pregnancy. AJCN. 92: 5. 1234-1240.
11.Birch, D., and Lawley, M. 2012. Buying seafood: Understanding barriers to purchase across consumption segments. Food Quality and Preference. 26: 1. 12-21.
12.Birch, D., Lawley, M., and Hamblin, D. 2012. Drivers and barriers to seafood consumption in Australia. J. Consumer Market. 29: 1. 64-73.
13.Brunsø, K., Verbeke, W., Olsen, S.O., and Jeppesen, L.F. 2009. Motives, barriers and quality evaluation in fishconsumption situations: exploring and comparing heavy and light users in Spain and Belgium. British Food J.111: 7. 699-716.
14.Burger, J., and Gochfeld, M. 2009. Perceptions of the risks and benefits of fish consumption. Individual choices to reduce risk and increase health benefits. Environmental Research. 109: 3. 343-349.
15.Dadgar, S., Salehi, H., Hajimirrahimi, S. D., and Teimoori, M. 2015. Measuring of per capita fish consumption and assessing barriers and development strategies for consumption in Markazi Province. IrSci. Fish. J. 23: 17-28.
16.Davidson, K., Pan, M., Hu, W., and Poerwanto, D. 2012. Consumers’ willingness to pay for aquaculture fish products vs. wild-caught seafood a case study in Hawaii. Aquaculture Economics & Management, 16: 136-154.
17.DIA. 2019. Iran military power: Ensuring Regime Survival and Securing Regional Dominance.
18.Dourandish, A., Hosseinzadeh, M., and Nematollahi, D. 2016. Assessment the effective component of seafood consumption in Mashhad (Comparison of Double-Hurdle model and Heckman two-stage method) J. Agric. Econ.
4: 9. 197-219.
19.FAO. 2018. The State of World Fisheries and Aquaculture- Meeting the sustainable development goals. Rome. FAOSTAT Internet information at www.fao.org.
20.Fischer, A.R.H., and Frewer, L.J. 2009. Consumer familiarity with foods and the perception of risks and benefits. Food Quality and Preference. 20: 8. 576-585.
21.Ghahremanzadeh, M., Ansari, F., Falsafian, A., and Ferdosi, R. 2013. Measuring the Welfare Impacts of Meat Price Increases on Iranian Household. Iran. J. Agric. Econ. Develop. Res.44: 2. 201-209.
22.Grieger, J.A., Miller, M., and Cobiac, L. 2012. Knowledge and barriers relating to fish consumption in older Australians. Appetite. 59: 456-463.
23.Hosseini, M., and Adeli, A., and Vahedi, M. 2016. Evaluation of factors and barriers affecting fish consumption
per capita in Sari. IrJ. Natur. Resour.69: 3. 341-350.
24.Hosseini, M., and Adeli, A. 2017. Prioritizing the effective factors onthe behavior of fish consumers (case study: Sari city). Fish. Sci. Technol.5: 4. 99-110
25.Lawley, M., Birch, D., and Hamblin, D. 2012. An exploratory study into therole and interplay of intrinsic and extrinsic cues in Australian consumers’ evaluations of fish. Austr. Market. J.20: 4. 260-267.
26.Lee, M.K., and Nam, J. 2019. The determinants of live fish consumption frequency in South Korea. Food Res. Int. 120: 382-388.
27.Leek, S., Maddock, S., and Foxall,G. 2000. Situational determinants offish consumption. British Food J.102: 1. 18-39.
28.Murray, G., Wolff, K., and Patterson, M. 2017. Why eat fish? Factors influencing seafood consumer choices in British Columbia, Canada. Ocean & Coastal Management. 144: 16-22.
29.Myrland, Ø., Trondsen, T., Johnston, R.S., and Lund, E. 2000. Determinants of seafood consumption in Norway: lifestyle, revealed preferences, and barriers to consumption. Food Quality and Preference, 11: 3. 169-188.
30.Morales, L.E., and Higuchi, A. 2018. Is fish worth more than meat? - How consumers’ beliefs about health and nutrition affect their willingness to pay more for fish than meat. Food Quality and Preference, 56: 2. 101-109.
31.Neale, E.P., Nolan-Clark, D., Probst, Y.C., Batterham, M.J., and Tapsell, L.C. 2012. Comparing attitudes to fish consumption between clinical trial participants and non-trial individuals. Nutrition and Dietetics. 69: 2. 124-129.
32.Nestle, M., Wing, R., Birch, L., DiSogra, L., Drewnowski, A., Middleton, S., Sigmnan-Grant, M., Sobal, J., Winston, M., and Economos, C. 1998. Behavioral and social influences on food choice. Nutrition Reviews. 56: 5. 50-74.
33.Ngo, D.H., Wijesekara, I., Vo, T.S.,Van Ta, Q., and Kim, S.K. 2011. Marine food-derived functional ingredients as potential antioxidants in the food industry: An overview, Food Res. Int. 44: 2. 523-529.
34.Nikoukar, A., Hosseinzadeh, M., and Nematollahi, Z. 2018. Analytical Comparison of Factors Affecting Fish Consumption in the Cities of Sariand Mashhad. J. Agric. Ecol. Develop. 31: 4. 299-310.
35.Olsen, S.O. 2001. Consumer involvement in seafood as family meals in Norway. An application of the expectancy-value approach. Appetite. 36: 2. 173-186.
36.Olsen, S.O. 2003. Understanding the relationship between age and seafood consumption: The mediating role of attitude, health involvement and convenience. Food Quality and Preference. 14: 3. 199-209.
37.Olsen, S.O. 2004. Antecedents of seafood consumption behavior: Anoverview. J. Aqua. Food Prod. Tech. 13: 3. 79-91.
38.Pieniak, Z., Verbeke, W., Perez-Cueto, F., Brunsø, K., and De Henauw, S. 2008. Fish consumption and its motives in households with versus without self-reported medical history of CVD: a consumer survey from five European countries. BioMed Central. 8: 306. 1-14.
39.Pethiyagoda, N.A. 2011. Explaining fish consumption in Sri-Lanka, Master’s thesis in Fisheries and Aquaculture Management and Economics, Collegeof Fishery Science, The Universitof Tromsø, Norway and NhaTrang University, Vietnam.
40.Rezaeipandari, H., Keshavarz Mohammadi, N., Ramezankhani A., Morowatisharifabad, MA., and Rahaei Z. 2014. Consumers Analysis Towards Fish Consumption and its Related Factors, Barriers of Consumption and Promotion Strategies using Social Marketing frame work among women in Yazd city in 2013, J. Toloo-e-behdasht. 13: 3. 98-115.
41.Rortveit, A.W., and Olsen, S.O. 2009. Combining the role of convenience and consideration set size in explaining fish consumption in Norway. Appetite.52: 2. 313-317.
42.Shafiee, L. 2012. Determination Effective Factors on Aquatics Demand and its Extension Approach in Kerman Province. J Agric. Ecol. Develop.25: 4. 488-497.
43.Shepherd, R., and Sparks, P. 1994. Modelling food choice, in MacFie, H.J.H. and Thomson, D.M.H. (Eds), Measurement of Food Preferences, Blackie Academic and Professional, London, Pp: 202-226.
44.Siró, I., Kápolna, E., Kápolna, B.,and Lugasi, A. 2008. Functionalfood. Product development, marketing and consumer acceptance-a review. Appetite, 51: 3. 456-67.
45.Sogn-Grundvag, G., and Ostli, J. 2009. Consumer evaluation of unbrandedand unlabelled food products: The
case of Bacalhau. Europ. J. Market.43: 1/2. 213-228.
46.Sorensen, E., Grunert, K.G., and Nielsen, N.A. 1996. The impact of product experience, product involvement and verbal processing style on consumers’ cognitive structures with regards to fresh fish. MAPP working paper no. 42, The Aarhus School of Busines.
47.Statistical Yearbook of the Iranian Fisheries Organization. 2017. Iranian Fisheries Organization Department of planning and resource management, the office of planning and budget. 64p.
48.Sveinsdottir, K., Martinsdottir, E., Green-Petersen, D., Hyldig, G., Schelvis, R., and Delahunty, C. 2009. Sensory characteristics of differentcod products related to consumer preferences and attitudes. Food Quality and Preference. 20: 2. 120-132.
49.Thong, N.T., and Olsen, S.O. 2012. Attitude toward and Consumption of Fish in Vietnam. J. Food Prod. Market. 18: 2. 79-95.
50.Thong, N.T., and Solgaard, H.S. 2017. Consumer’s food motives and seafood consumption", Food Quality and Preference. 56: 1. 181-188.
51.Tomic, M., Matulic, D., and Jelic, M. 2015. What determines fresh fish consumption in Croatia? Appetite. xxx. Pp: 1-10.
52.Trondsen, T., Scholderer, J., Lund, E., and Eggen, A.E. 2003. Perceived barriers to consumption of fishamong Norwegian women. Appetite.41: 3. 301-314.
53.Trondsen, T., Braaten, T., Lund, E., and Eggen, A.E. 2004. Consumption of seafood: The influence of overweight and health beliefs. Food Quality and Preference. 15: 361-374.
54.Vanhonacker, F., Pieniak, Z., and Verbeke, W. 2013. European consumer perceptions and barriers for fresh, frozen, preserved and ready-mealfish products. British Food J.115: 4. 508-525.
55.Vasconcellos, J.P., Vasconcellos, S.A., Pinheiro, S.R., Oliveira, T.H.N., Ribeiro, N.A.S., Martins, C.N., Porfirio, B.A., Sanches, S.A., Souza, O.B., Telles, E.O., and Balian, S.C. 2013. Individual determinants of fish choosing in open-air street markets from
Santo André, SP/Brazil. Appetite.
68: 1. 105-111.
56.Verbeke, W., and Vackier, I. 2005. Individual determinants of fish consumption. Application of thetheory of planned behavior. Appetite. 44: 1. 67-82.
57.Verbeke, W., Vermeir, I., and Brunso, K. 2007.Consumer evaluation of fish quality as basis for fish market segmentation. Food Quality and Preference, 18: 4. 651-661.
58.Wall, R., Ross, R.P., Fitzgerald, G.F., and Stanton, C. 2010. Fatty acids from fish: the anti- inflammatory potential of long-chain omega-3 fatty acids. Nutrition Reviews. 68: 5. 280-289.
59.Weichselbaum, E., Coe, S., Buttriss, J., and Stanner, S. 2013. Fish in the diet:A review", British Nut. Foundation Nut. Bull. 38: 2. 128-177.
60.Zeng, L., Ruan, M., Liu, J., Wilde, P., Naumova, E.N., Mozaffarian, D., and Zhang, F.F. 2019. Trends in Processed Meat, Unprocessed Red Meat, Poultry, and Fish Consumption in the United States, 1999-2016. J. academy of nutrition and dietetics. 119: 7. 1085-1097.
61.Zhou, L., Jin, S., Zhang, B., Cheng, G., Zeng, Q., and Wang., D. 2014. Determinants of fish consumption by household type in China. British Food J. 117: 4. 1273-1288.
62.Ziaee, S., Samare Hashemi, K.H.,and Samare Hashemi, S.A. 2017. Investigation of factors affecting fresh fish consumption in Iran. IrSci. Fish. J. 26: 3. 119-127.