مروری بر معرفی باکتری‌های آزادکننده فسفر موثر بر ترکیبات فسفر آلی رسوبات استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه علوم و مهندسی شیلات، دانشگاه تربیت مدرس، نور

2 استادیار گروه علوم و مهندسی شیلات، دانشگاه تربیت مدرس، نور

3 دانشیار مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، کرج

چکیده

تولیدات ماهیان گرمابی در کشور به تنهایی نیمی از محصولات آبزی‏پروری را به خود اختصاص داده است و یکی از مهمترین عوامل پیشرفت این صنعت در کشور محسوب می‌شود. تغذیه و رشد ماهیان گرمابی به شکل مستقیم و غیر مستقیم به تولیدات اولیه استخرها وابسته است. فسفر یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تولیدات اولیه در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی محسوب می‌شود اما در عین حال بدلیل عدم دسترسی تولید‌کنندگان اولیه به این عنصر حیاتی، به عنوان یکی از بزرگترین عوامل محدود‌کننده تولید نیز شناخته می‌شود. با توجه به نوع شرایط مدیریتی حاکم بر این گونه استخرها از قبیل کوددهی آلی، غذادهی، ورود انواع مواد آلی از طریق آب ورودی و عدم لایروبی سالانه، میزان بار آلی رسوبات بسیار بالا می‏باشد و فسفر آلی نامحلول بخش بزرگی از فسفر کل موجود در این اکوسیستم‌ها را تشکیل می‌دهد. امروزه یکی از مهم‌ترین رویکردهای نوین برای افزایش میزان فسفر محلول در آب با استفاده از منابع فسفر آلی نامحلول موجود در رسوبات، استفاده از باکتری‌های آزادکننده فسفر می‌باشد. این باکتری‌ها با مکانیسم‌های متنوعی از قبیل ترشح آنزیم‌ها اقدام به انحلال ترکیبات فسفر آلی نامحلول مختلف موجود در رسوبات می‌نمایند. هدف از این مطالعه معرفی و بررسی چالش‌های پیش‌روی انتخاب و استفاده از باکتری‌های آزادکننده فسفر موثر بر ترکیبات فسفر آلی نامحلول موجود در رسوبات است زیرا انتخاب صحیح نوع منبع فسفر نامحلول مورد استفاده در طول فرآیند جداسازی این باکتری‌ها می‌تواند گامی موثر در جهت بهبود عملکرد باکتری‌های معرفی شده (در قالب کودهای زیستی) برای استفاده در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Introducing Phosphorus Releasing Bacteria Affecting Organic Phosphorus Compounds in Warm Water Fishponds Sediments

نویسندگان [English]

  • Vahed Arjmand 1
  • Nematollah Mahmoudi 2
  • Alireza Fallah Nosratabad 3
1 M.Sc. Student, Dept. of Fisheries Sciences and Engineering, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
2 Assistant Prof., Dept. of Fisheries Sciences and Engineering, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
3 Associate Prof. of Soil and Water Research Institute (SWRI), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj
چکیده [English]

The production of warm water fishes in the country accounts for half of the aquaculture products and is one of the most important factors in the development of this industry in the country. Nutrition and growth of these fish are directly and indirectly dependent on the primary production of the ponds. Phosphorus is one of the most important factors affecting primary production in warm water fish ponds but is also one of the major limiting factors of production due to the lack of access by primary producers to this critical element. Because of the type of management conditions governing these ponds, such as organic fertilization, feeding, entry of various organic matter through inlet water and lack of annual dredging, the organic load of sediments is very high and insoluble organic phosphorus forms a large part of total phosphorus in this ecosystems. Today, one of the most important approaches to increase the amount of water-soluble phosphorus using insoluble organic phosphorus sources in sediments is the use of phosphorus-releasing bacteria (PRB). These bacteria dissolve various insoluble organic phosphorus compounds in sediments by various mechanisms, such as secretion of enzymes. The purpose of this study is to introduce and investigate the challenges facing the selection and use of phosphorus-releasing bacteria affecting insoluble organic phosphorus compounds in sediments. Because choosing the right type of insoluble phosphorus source used in the isolation process of these bacteria can be an effective step to improve the performance of introduced bacteria (as biological fertilizers) for use in warm water fish ponds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phosphorus releasing bacteria
  • Insoluble organic phosphorus Compounds
  • sediment of Warm-water fishponds
  • Biofertilizer
1.Armandeh, M., Mahmoudi, N., and Fallah Nosrat Abad, A. 2018. Isolation and identification of phosphate solubilizing bacteria from warm water fishponds as candidate for phosphorus biofertilizer,6: 4. 121-140.
2.Bai, X., Ding, S., Fan, C., Liu, T., Shi,D., and Zhang, L. 2009. Organic phosphorus species in surface sediments of a large, shallow, eutrophic lake, Lake Taihu, China. Environmental Pollution, 157: 8-9. 2507-2513.
3.Balachandar, D. 2012. Biofertilizers–what next. J. Biofertil Biopestici. 3: 4.
4.Banerjee, A., Chattopadhyay, G.N., and Boyd, C.E. 2009. Determination of critical limits of soil nutrients for use in optimizing fertilizer rates for fish ponds in red, lateritic soil zones. Aquacultural Engineering, 40: 3. 144-148.
5.Boyd, C.E., Wood, C.W., and Thunjai,T. 2002. Aquaculture pond bottom soil quality management. Pond Dynamics/ Aquaculture Collaborative Research Support Program, Oregon State University.
6.Boyd, C.E., and Tucker, C.S. 2012. Pond aquaculture water quality management. Springer Science & Business Media,
66p.
7.Das, S.K., and Jana, B.B. 1996. Pond fertilization through inorganic sources:an overview. Indian Journal of fisheries,
43: 2. 137-155.
8.Dumora, C., Lacoste, A.M., and Cassaigne, A. 1989. Phosphonoacetaldehyde hydrolase from Pseudomonas aeruginosa: purification properties and comparison with Bacillus cereus enzyme. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Protein Structure and Molecular Enzymology, 997: 3. 193-198.
9.FAO. 2018. The Status of the World Fisheris and Aquaculture, FAO, Rome, Italy.
10.Guang-Can, T.A.O., Shu-Jun, T.I.A.N., Miao-Ying, C.A.I., and Guang-Hui, X.I.E. 2008. Phosphate-solubilizing and-mineralizing abilities of bacteria isolated from soils. Pedosphere, 18: 4. 515-523.
11.Herrmann, L., and Lesueur, D. 2013. Challenges of formulation and quality of biofertilizers for successful inoculation. Applied microbiology and biotechnology, 97: 20. 8859-8873.
12.Hu, X.J., Li, Z.J., Cao, Y.C., Zhang,J., Gong, Y.X., and Yang, Y.F.2010. Isolation and identificationof a phosphate-solubilizing bacterium Pantoeastewartii subsp. stewartii g6, and effects of temperature, salinity, and pH on its growth under indoor culture conditions. Aquaculture international, 18: 6. 1079-1091.
13.Illmer, P., and Schinner, F. 1995. Solubilization of inorganic calcium phosphates-solubilization mechanisms. Soil Biology and Biochemistry,27: 3. 257-263.
14.Iranian fisheries organization. 2017. Statistical Yearbook of Fisheries.
15.Irshad, U., Brauman, A., Villenave, C. and Plassard, C. 2012. Phosphorus acquisition from phytate depends on efficient bacterial grazing, irrespective of the mycorrhizal status of Pinus pinaster. Plant and Soil, 358: 1-2. 155-168.
16.Jana, B.B. 2007. Distribution patternand role of phosphate solubilizing bacteria in the enhancement of fertilizer value of rock phosphate in aquaculture ponds: state-of-the-art. In First international meeting on microbial phosphate solubilization (pp. 229-238). Springer, Dordrecht.
17.Jana, B.B., Chatterjee, J., Ganguly, S. and Jana, T. 2001. Responses of phosphate solubilizing bacteria to qualitatively different fertilization in simulated and natural fish ponds. Aquaculture International, 9: 1. 17-34.
18.Khan, M.S., Zaidi, A., and Wani, P.A. 2007. Role of phosphate-solubilizing microorganisms in sustainable agriculture- a review. Agronomy for sustainable development, 27: 1. 29-43.
19.Khan, M.S., Zaidi, A., and Ahmad, E. 2014. Mechanism of phosphate solubilization and physiological functions of phosphate-solubilizing microorganisms. In Phosphate solubilizing microorganisms (pp. 31-62). Springer, Cham.
20.Kim, L.H., Choi, E., and Stenstrom, M.K. 2003. Sediment characteristics, phosphorus types and phosphorus release rates between river and lake sediments. Chemosphere, 50: 1. 53-61.
21.Li, W., and Shi, J. 2006. Isolation, purification, and phosphate-solubilizing capability of phosphorous bacteria in West Lake sediment. Ying yong sheng tai xue bao= The journal of applied ecology, 17: 11. 2112-2116.
22.Li, Y., and Boyd, C.E., 2016. Laboratory tests of bacterial amendments for accelerating oxidation rates of ammonia, nitrite and organic matter in aquaculture pond water. Aquaculture, 460: 45-58.
23.Mahanty, T., Bhattacharjee, S., Goswami, M., Bhattacharyya, P., Das, B., Ghosh, A., and Tribedi, P. 2017. Biofertilizers: a potential approach for sustainable agriculture development. Environmental Science and Pollution Research, 24: 4. 3315-3335.
24.Maitra, N., Manna, S.K., Samanta, S., Sarkar, K., Debnath, D., Bandopadhyay, C., Sahu, S.K., and Sharma, A.P. 2015. Ecological significance and phosphorus release potential of phosphate solubilizing bacteria in freshwater ecosystems. Hydrobiologia, 745: 1. 69-83.
25.McLaughlin, M.J., James, T.R., Baker, T.G., and Rundle, J.A. 1990. Distribution and forms of phosphorus and aluminium in acidic topsoils under pastures in south-eastern Australia [Victoria; New South Wales]. Australian Journal of Soil Research (Australia).
26.National Center for Biotechnology Information. PubChem Database https:// pubchem.ncbi.nlm.nih.gov, (accessed on Oct. 7, 2019).
27.Pour Gholam, R., Nasrollah Zade,H., Saiedi, A.A., Makhlogh, A.,Vahedi, F., and Rostamian, M.T. 2013. Investigation of biological and non-biotic factors of warm water fish farming pools Enriched with chemical fertilizer and cow manure leachate in Mazandaran province. J. Aquacul. Dev. 7: 3. 11-22.
28.Qian, Y., Shi, J., Chen, Y., Lou, L., Cui, X., Cao, R., Li, P., and Tang, J. 2010. Characterization of phosphate solubilizing bacteria in sediments from a shallow eutrophic lake and a wetland: isolation, molecular identification and phosphorus release ability determination. Molecules, 15: 11. 8518-8533.
29.Sahu, S.N., and Jana, B.B. 2000. Enhancement of the fertilizer value of rock phosphate engineered through phosphate-solubilizing bacteria. Ecological Engineering, 15: 1-2. 27-39.
30.Song, W., Yuan, L.N., Xiao, L., Zhan, Z., Yang, L.Y., and Jiang, L.J. 2007. ALPase activity and the distribution of phosphate solubilizing bacteria and the relationship between them in sediments of Lake Taihu. Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 28: 10. 2355-2360.
31.Tarafdar, J.C., and Claassen, N. 1988. Organic phosphorus compounds as a phosphorus source for higher plants through the activity of phosphatases produced by plant roots and microorganisms. Biology and fertility of soils, 5: 4. 308-312.
32.Vovk, N.I., Bazaeva, A.V., and Didenko, A.V. 2013. Use of the phosphate-solubilizing bacterial preparation polymyxobacterin in pond aquaculture. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 13: 1. 1-9.
33.Wu, G.F., Hu, J., and Wu, J. 2009. Distribution of cultivable bacterial communities in two eutrophic aquatic ecosystems, eastern China. Hydrobiologia, 618: 1. 65-76.
34.Zhu, Y., Wu, F., He, Z., Guo, J., Qu, X., Xie, F., Giesy, J.P., Liao, H., and Guo, F. 2013. Characterization of organic phosphorus in lake sediments by sequential fractionation and enzymatic hydrolysis. Environmental science & technology, 47: 14. 7679-7687.
35.Zhu, Y., Wu, F., He, Z., Giesy, J.P., Feng, W., Mu, Y., Feng, C., Zhao, X., Liao, H., and Tang, Z. 2015. Influence of natural organic matter on the bioavailability and preservation of organic phosphorus in lake sediments. Chemical Geology, 397: 51-60.