تاثیر دماهای مختلف بر میزان ذخیره چربی جلبک Dunaliella sp.

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسنده

بوم شناسی آبزیان، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران

چکیده

علم بیوتکنولوژی به دنبال یافتن محرک‌هایی موثر جهت افزایش نرخ رشد و محتوای ترکیبات مختلف بیوشیمیایی مانند لیپیدها و رنگدانه‌ها در جلبک‌هاست. دما یکی از مهم‌ترین فاکتورهای فیزیکی است که تاثیر قابل توجهی بر رشد و فعالیت موجودات آبزی دارد. دونالیلا جلبکی تک‌سلولی است که در رده کلروفیسه‌ها طبقه‌بندی می‌شود، این جلبک بدون دیواره سلولی، متحرک و شوری پسند است. جلبک دو تاژکی دونالیلا به‌عنوان مقاوم‌ترین ارگانیسم یوکاریوت فتوسنتز کننده شناخته شده است. بیشتر جلبک‌های میکروسکوپی تحت شرایط استرس مقادیر بالایی از لیپید تولید می‌کنند. تغییر شرایط محیطی علاوه بر تاثیر بر میزان رشد و تولید چربی می‌تواند بر کیفیت چربی ریزجلبک‌ها نیز اثر‌گذار باشد. در این تحقیق جلبک دونالیلا پس از نمونه برداری از دریاچه ارومیه و خالص‌سازی، در محیط کشت والن کشت داده شد. آزمایش با 4 تیمار و 6 تکرار به طور کاملا تصادفی انجام شد. برای رشد مطلوب جلبک دونالیلا، شدت نور 3000 لوکس با 12 ساعت دوره روشنایی و 12 ساعت دوره تاریکی و محیط کشت والن فراهم گردید. شمارش تعداد سلول جلبک و اندازه‌گیری دما و پی اچ روزانه و میزان چربی در فازهای مختلف رشد صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده رشد جلبک با افزایش دما کاهش یافت و بیشترین رشد در دمای 20 درجه سانتی‌گراد مشاهده گردید همچنین به این نتیجه دست یافتیم که بیشترین میزان ذخیره چربی در درمای 25 درجه سانتی‌گراد و در فاز ثابت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different temperatures on amount of fat storage of Dunaliella sp.

نویسنده [English]

  • fatemeh ayatolahi
ecology,shilat,university of agricultureal sience and natural resources,gorgan,iran
چکیده [English]

Biotechnology seeks to find effective stimuli to increase the rate of growth and the content of various biochemical compounds such as lipids and pigments in algae. Temperature is one of the most important physical factors that has a significant impact on the growth and activity of aquatic organisms. Dunaliella is an algae that is categorized as chlorophyll in algae without cell walls, moving, and salty. Dunaliella two-tagged algae are recognized as the most resistant photosynthetic eukaryotic organism. Most microscopic algae produce high levels of lipids under stress conditions. Changing environmental conditions, in addition to affecting the amount of growth and fat production, can also affect the quality of the microalgae fat. In this research Dunaliella algae were cultured in Whalen culture medium after sampling from Uromiye Lake and purification. Experiments were performed with 4 treatments and 6 replicates completely randomized. For the optimal growth of Dunaliella algae, the lightness of 3000 lux was achieved with 12 hours of lightning and 12 hours of darkness and Whalen's culture medium. Counts of algae cells, daily temperature and pH measurements, and fat content in different growth phases. Data were analyzed using SPSS software. According to the results, the growth of algae decreased with increasing temperature and the highest growth was observed at 20 ° C. Also, we found that the highest amount of fat storage was in the droplet at 25 ° C and in the constant phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microalgae
  • Temperature
  • Fat
  • Dunaliella
  • growth
1.Abu-Rezq, T., Al-Hooti, S., and Jacob, A.D. 2010. Optimum culture conditions required for the locally isolated Dunaliella salina. J. Algal Biom. Util.1: 2. 12-19.
2.Akbari, H., Foroughi Fard, H., and Ashrafzadeh, Sh. 2004. Effect of some environmental factors on the growthof Gracilaria Corticata red algaein fiberglass basins, research and construction in natural resources. 64: 15-8.
3.Attaran Fariman, G., Roozitalab, M., Shahabadi, H., and Sharifian, Q. 1393. Effect of Salinity on Total Fat Growth and Fatty Acid Profile of Dunaliella Bardawil As a Candidate for Biodiesel Production. Aqua. Ecol. J. Hormozgan University, Pp: 61-50.
4.Balat, H. 2010. Prospects of biofuels fora sustainable energy future: a critical assessment. Energy Educ. Sci. Technol. Part A. 24: 85. 111.
5.Ben-Amotz, A. and Avron, M. 1990.The biotechnology of cultivating the halotolerant alga Dunaliella. Trends in Biotechnology, 8: 121-126.
6.Bligh, E.G. and Dyer, W.J. 1959. A rapid method of total lipid extraction and purification. Can. J. Biochem. Physiol. 37: 8. 911-917.
7.Dubinsky, Z., Matsukawa, R., and Karube, I. 1995. Photobiological aspects of algal mass culture. J. Mar. Biotechnol. 2: 61-65.
8.Faramarzi, M.A.S., Froutanfar, H.,and Shakibaie, M. 2010 Microalgae biotechnology. Tehran University of Medical Sciences. 398p.
9.Ghezelbash, F., Farboodnia, T., Heidari, R., and Agh, N. 2008. Biochemical effects of different salinities and luminance on green microalgae Tetraselmis chuii. Res. J. Biol. Sci.3: 217-221.
10.Goldman, J.C. 1977. Temperature effects on phytoplankton growth in continuous culture. Limnol. Oceanogr. 22: 932-936.
11.Gordillo, F.J., Goutx, M., Figueroa, F.L., and Niell, F.X. 1998. Effects of light intensity, CO2 and nitrogen supply on lipid class composition of Dunaliella viridis. J. Appl. Phycol. 10: 2. 135-144.
12.Halim, R., Danquah, M.K., and Webley, P.A. 2012. Extraction of oil from microalgae for biodiesel production:a review. Biotechnology advances,30: 3. 709-732.
13.Hart, B.T., Bailey, P., Edwards, R., Hortle, K., James, K., McMahon, A., Meredith, C., and Swadling, K. 1991.A review of the salt sensitivity of the Australian freshwater biota. Hydrobiologia, 210: 1-2. 105-144.
14.Hejazi, M.A., Mohammadzareh Jalali, H., Bagheban Zadeh Kajabad, A.,and Jansooz, Sh. 1393. Determination of 61 dipolar algae isolates for use in biodiesel production. Fourth International Conference on New Approaches to Energy Conservation. 462p.
15.Hejazi, M.A., Hassanzadeh Gorjah, N., Mohammadzareh Jalali, H., and Jafari Pour, D. 1393. Effect of Ultraviolet Waves on the Production of Beta-Carotene in Green Microalgae Dunaliela Salina. The First International Congress and the 13th Iranian Congress of Genetics. Tehran. 447p.
16.Helmiseresht, M., Saadatmand, Q., and Khavarinejad, R. 1394. Investigating the effect of light and pH intensity on growth rate, protein and fat content in Spirulina platnissis. J. Al-Zahra Univ. 28: 1. 49-37.
17.Kumar, V.R., and Melchias, G.2014. Effect of temperature on the lipid content in Nannochloropsis oculata, Dunaliella salina and Isochyrsis galbana for biodiesel production. Inter. J. Pharma Bio Sci. 5: 4. 499-506.
18.Lavens, P., and Sorgeloos, P., 1996. Manual on the production and use of live food for aquaculture (No. 361). Food and Agriculture Organization (FAO).
19.Lee, J., Yoo, C., Jun, S., Ahn, C., and Oh, H. 2010. Comparison of several methods for effective lipid extraction from microalgae. Bioresource Technology. 101: 75-77.
20.Lee, T.M., and Chang, Y.C. 1999. An increase of ornithins Aminitrasferase-meditated proline senthesis in relation to high-temperature injury in Gracilaria tenusistritata. J. Phycol. 35: 1. 84-88.
21.Liska, A.J., Shevchenko, A., Pick, U., and Katz, A. 2004. Enhanced photosynthesis and redox energy production contribute to salinity tolerance in Dunaliella as revealed by homology-based proteomics. Plant physiology, 136: 1. 2806-2817.
22.Malchuthan, M., Hatami, B., Dawlatsahi, Sh., and Rajabizadeh, A. 1393. Determination of Optimum Temperature of Microbial Growth of Nano-Cholpopsis Okulata for the Production of Green Biodiesel Fuel.J. Engin. Ener. Manage. 4: 1. 62-69.
23.Mercado, J.M., del Pilar Sánchez-Saavedra, M., Correa-Reyes, G., Lubián, L., Montero, O., and Figueroa,
F.L. 2004. Blue light effect on growth, light absorption characteristics and photosynthesis of five benthic diatom strains. Aquatic Botany, 78: 3. 265-277.
24.Meseck, S.L., Alix, J.H., Gary, H., and Wikfors, G.H. 2005. Photoperiod and light intensity effects on growth and utilization of nutrients by the aquaculture feed microalgga, Tetraselmis chui(PLY 429), J. Aquacul. 246: 393-404.
25.Nigam, P.S., and Singh, A. 2011. Production of liquid biofuels from renewable resources. Progress in energy and combustion science, 37: 1. 52-68.
26.Omidvar, A. 1393. Microalgae, future sources of bioenergy production. Two renewable and renewable energy sources. Pp: 20-16.
27.Oren, A. 2005. A hundred years of Dunaliella research: 1905-2005. Saline systems, 1: 1. 2.
28.Panahi, P. 2005. Biochemistry. Volume 1. Omid Publishing. 348p.
29.Poraphrasibi, M., Imanpour Namin, J., Ramezanpour, Z., and Sadeghirad, M. 1392. Effect of light intensity and period on growth rate and fat synthesis in green algae Dunaliella salina. J. Aquacul. Aquaculture, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2: 3. 144.
30.Rafiei, F., Ashjah Ardalan, A., Mesgar, M., and Ismail Zadeh, A.S. 1391. Effect of different concentrations of nitrate on the amount of chlorophyll a and fatty algae chlorella vulgaris. J. Mar. Biol. Surv. 4: 13. 8-1.
31.Rahimian, H. 1357. All biology, Shahid Beheshti University Press, Pp: 273-263.
32.Rawat, I., Kumar, R.R., Mutanda, T., and Bux, F. 2013. Biodiesel from microalgae: a critical evaluation from laboratory to large scale production. Applied energy, 103: 444-467.
33.Renaud, S.M., Parry, D.L., Thinh, L.V., Kuo, C., Padovan, A., and Sammy, N., 1991. Effect of light intensity on the proximate biochemical and fatty acid composition of Isochrysis sp. and Nannochloropsis oculata for use in tropical aquaculture. J. Appl. Phycol.3: 1. 43-53.
34.Riahi, H. 1377. Algae. Al-Zahra University Press. 272p.
35.Roleda, M.Y., Slocombe, S.P., Leakey, R.J., Day, J.G., Bell, E.M., and Stanley, M.S. 2013. Effects of temperature and nutrient regimes on biomass and lipid production by six oleaginous microalgae in batch culture employing a two-phase cultivation strategy. Bioresource technology, 129: 439-449.
36.Rukminasari, N. 2013. Effect of temperature and nutrient limitation on the growth and lipid content of three selected microalgae (Dunaliella tertiolecta, Nannochloropsis sp. and Scenedesmus sp.) for biodiesel production. Inter. J. Mar. Sci. 3p.
37.Salmaninejad, M. 1394. Effect of culture media and light intensity on growth and carotenoids of algae Dunaliella salina of Urmia lake. J. Plant Breed. (Iran. J. Biol.). 28: 4. 783-771.
38.Schenk, P.M., Thomas-Hall, S.R., Stephens, E., Marx, U.C., Mussgnug, J.H., Posten, C., Kruse, O., and Hankamer, B. 2008. Second generation biofuels: high-efficiency microalgae for biodiesel production. Bioenergy research, 1: 1. 20-43.
39.Serdar, S., Lök, A., Acarli, S., and Köse, A. 2007. The effect of two different culture media and five different salinities on growth of Tetraselmis suecica. Rapp. Comm. Int. Mer. Médit, 38: 394.
40.Sharma, K., Schuhmann, H., and Schenk, M. 2012. High Lipid Induction in Microalgae for Biodiesel production. Energies, 5: 1532-1553.
41.Srirangan, S., Sauer, M.L., Howard, B., Dvora, M., Dums, J., Backman, P.,and Sederoff, H. 2015. Interaction of temperature and photoperiod increases growth and oil content in the marine microalgae Dunaliella viridis. PloS one, 10: 5. e0127562.
42.Talebi, A.F., Mohtashemi, K., Tabatabaei, M., Tohidifar, M., Bagheri, A., Zainalabedini, M., Haddin Mirzaei, H., Mirzajanzadeh, M., Malekzadeh Shafaroudi, Q., and Bakhtiari, Sh.2013. Fatty Acid Profiles: A Selective Criterion for Screening Microalgae Sludges for Biodiesel Production. J. Algal Res. 2: 267-258.
43.Vo, T., and Tran, D. 2014. Effects of salinity and light on growth of Dunaliella Isolates. J. Appl. Environ. Microbiol. 2: 5. 208-211.
44.Walker, T.L., Purton, S., Becker, D.K., and Collet, C. 2005. Microalgae as bioreactors. J. Plant Cell Reports.24: 629-641.
45.Zarandi Miandoab, L., Bagheri Najjar, M.B., Hejazi, M.U., and Chaparazadeh, N. 1392. The Effect of Environmental Factors on Photosynthesis Function Dunaliella Salina. First National Conference on Salinity in Plants and Agricultural Development Strategies in Passion. 1663p.
46.Zarandi Miandoab, L., Hejazi, M.A., Bagheri Najjar, M.B. and Chaparazadeh, N. 1392. Modeling growth of Dunaliella salina in different salinity, temperature and nitrate conditions. First National Conference on Salinity in Plants and Agricultural Development Strategies in Passion. 663p.