مطالعه و شناسایی انگل‌های خارجی در گربه ماهی لجن خوار (Hypostomus plecostomus) وارداتی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت آبزیان، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به تنوع بالای ماهیان آکواریومی، برخی گونه‌ها باید از طریق واردات تامین شوند. همراه با واردات احتمال انتقال بیماری‌های جدید نیز افزایش می‌یابد. انگل‌های خارجی از مشکلات مهم در نگهداری ماهیان زینتی هستند. در این تحقیق تعداد 180 گربه ماهی لجن خوار وارداتی از جنوب شرقی آسیا در زمستان سال1396 از نظر انگل‌های خارجی پوست و آبشش مورد مطالعه قرار گرفتند. این نمونه‌ها در بدو ورود و در همان آب کشور صادرکننده به آزمایشگاه منتقل شدند. شناسایی انگل‌ها با روش مشاهده مستقیم و سپس رنگ‌آمیزی و تهیه لام و با استفاده از کلیدهای شناساسی صورت پذیرفت. از این تعداد، 58 قطعه فاقد انگل (22/32%) و 122 قطعه دارای آلودگی های انگلی پوست و آبشش (78/67%) بودند. چهار گونه انگل از ماهیان آلوده جدا گردید که سه گونه آن از انگل‌های تک یاخته و یک گونه از انگل‌های پریاخته منوژن بودند. انگل‌های تک یاخته شامل تریکودینا، تریکوفریا و ایکتیوفتیریوس مولتی‌فیلیس و منوژن‌ شامل ژیروداکتیلوس می‌باشند. تریکوفریا تنها از پوست و بقیه هم از پوست و هم از آبشش جدا شدند. از میان این عوامل عفونی، انگل‌های خارجی سرعت انتقال بالایی دارند لذا توصیه می‌شود ضمن بررسی گواهی سلامت، ماهیان جدید از لحاظ این عوامل مورد بررسی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on gill and skin ectoparasites identification in suckermouth catfish (Hypostomus plecostomus) imported into Iran

نویسندگان [English]

  • Babak Shoaibi Omrani 1
  • Soheil Alinezhad 2
1 Department of Aquatic Animal Health, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Institute of Agricultural Education and Extension, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to high diversity of aquarium fishes, some species should prepare from abroad. Through the importations, disease transmission will be rampant. External parasites is one of the important difficulties in aquarium fish keeping. In this research 180 imported suckermouth catfish (Hypostomus plecostomus) from South-East Asia were examined for gill and skin ectoparasites in spring 2017. The samples were transferred with their original water. Parasites identification were done with the direct observing with light microscope, staining and slide preparing to determination with their keys. 58 out of fish have no parasite (32.22%) and 122 fish have gill /skin ectoparaites (67.78%). Four parasites species were identified, e.g. three protozoans and one monogenean. The protozoans were Trichodina sp., Trichophrya sp. and Ichthyophthirius multifiliis and the monogenean was Gyrodactylus sp. Trichophrya was only obsereved in skin, but the others were present in gill and skin. Among these, external parasites have high speed transmission, then it is recommended to investigate new fish for such pathogens, as well as their health certificate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ectoparasite
  • Sucker mouth catfish
  • ornamental fish importation
1.Adel, M., Ghasempour, F., Azizi,H.R., Shateri, M.H., and Safian, A.H. 2015. Survey of parasitic fauna of different ornamental freshwater fish species in Iran. Veterinary Research Forum. 6: 1. 75-78.
2.Ahmadmoradi, E., Mousavi, S.M., and Rezaie, A. 2013. Histopathological study of gill and skin of carassius auratus and ptreophyllum sp. In Abadan and Khorramshahr. 9: 3. 13-26.
3.Alderton, D. 2005. Encyclopedia of aquarium & pondfish. DK publisher, London, UK. 400p.
4.Bahri, A., Mokhayer, B., Khoshkhoo, Z. and Asadzadeh Mangili, A. 2012. Investigating the Parasitic Infections in Gold Fish (Carassius auratus) Native to Iran in Aquariums in Spring Season in 2011 (Non-Imported) in Tehran Province. J. Aqua. Anim. Fish. 3: 11. 1-7.
5.Baker, D.G., Kent, M.L., and Fournie, J.L. 2007. Parasites of fishes. In: Baker D.G. (ed.). Flynn’s parasites of laboratory animals, 2nd Edition, Hoboken (NJ): Blackwell, Pp: 69-116.
6.Bari, L., and Yamazaki, K. 2018. Fish Parasite Infectious Diseases Associated with Fish Parasite. In: Seafood Safety and Quality. Boca Raton, FL. CRC Press. 332p.
7.Bychowsky, B.E. 1962. Monogenetic Trematodes (Their Systematics and Phylogeny), American Institute of Biological Sciences, Washington D.C., USA.
8.Bychovskaya-Pavlovskaya, I.E. 1962. Key to parasites of freshwater fish of the U.S.S.R., Academy of science of the USSR zoological institute, Moskva-Leningrad.
9.Davoodi, J., Shirazi, Sh., Bahman-Shabestari, A., and Farahi, M. 2015. Prevalence of external parasites of ornamental fish in Qazvin province. Veterinary Clinical Pathology. 9: 33. 31-39.
10.Eslami, A. 1997. Veterinary helminthology Vol.3: Nematoda & Acanthocephala. University of Tehran. 892p.
 12.Fisheries and Aquaculture Department, Rome, FAO. Technical Paper 502.
13.Gharavy, B., Khoshbavar Rostami, H.A., Qelichi, A., Haghpanah, A., Eari, Y., and Kor, N.M. 2017. The ornamental fish parasites on Mashhad city.New Technologies in Aquaculture Development, Islamic Azad University, Azadshahr Branch. 11: 2. 51-62.
14.www.Gyro.net
15.Hoffman, G.L. 1999. Parasites of North American freshwater fishes. 2nd Edition, USA, Cornel University Press. 539p.
16.Jalali Jafari, B. 1998. Parasites and fish’s parasite diseases in Iran’s Fresh water. 1st Edition. Iranian Aquaculture Publication. 562p.
17.Jalali, B., Mahbobi Soofiani, N., Asadollah, S., and Barzegar, M.
2012. An investigation on fish parasites in Hanna Wetland, Semirom, Isfahan Province. Iran. Sci. Fish. J. 21: 1. 25-38.
18.Khalafian, M., Peyghan, R., and Razi Jalaly, M.H. 2010. Study on theparasitic infestation on the following fish species in Ahvaz. J. Wetland Ecobiol. Islamic Azad University, Ahvaz Branch. 3: 80-90.
19.Khalaji, M., Sarkhosh, J., Amini, S.H., Siyami, M., Zangene, M., and Asadolahi, S. 2016. The relation between size and parasite load in the Molly fish (Poecilia latipinna) of Jarghoyeh qanat, Isfahan Iran. Iran. Sci. Fish. J. 25: 3. 251-257.
20.Khan, R.A. 2009. Parasites causing disease in wild and cultured fish in Newfoundland. Icelandic Agricultural Sciences. 22 :29-35.
21.Kim Jeong-Ho, Hayward, C.J., Joh, S.J., and Heo, G.J. 2002. Parasitic infections in live freshwater tropical fishes imported to Korea, Craig James. Diseases of aquatic organisms. 52: 169-173.
22.Meshgi, B., Eslami, A., and Yazdani, H. 2006. Study on the parasitic infections of aquarium fishes around Tehran. J. Vet. Fac. University of Tehran. 61: 1. 1-5.
23.Monticini, P. 2010. Globefish Research Program, The Ornamental Fish
Trade; Production and Commerce of Ornamental Fish: technical-managerial and legislative aspects, Rome, FAO publication. 102: 134.
24.Noga, E.J. 2010. Fish Disease: Diagnosis and Treatment. Wiley-Blackwell. Ames, Iowa, USA. 519p.
25.Ogut, H., and Palm, H.W. 2005. Seasonal dynamics of Trichodina spp. on whiting (Merlangius merlangus) in relation to organic pollution on the eastern Black Coast of Turkey. Parasitol. Res, Berlin, 96: 149-153.
26.Peyghan, R. 2001. Parasites and parasitic diseases of fish. Norbakhsh. Tehran. 128p.
27.Raissy, M., Mirzapour Ghahfarokhi, M., and Pilevarian, A. 2015. Identification of ectoparasites of some ornamental fish, Isfahan Province. Iran. Sci. Fish. J. 24: 2. 87-95.
28.Roberts, H.E. 2010. Fundamentals of ornamental fish health. Wiley-Blackwell Publication. 229p.
29.Roberts, R.J. 2012. The parasitology of teleosts. In: Fish Pathology, 4th Edition. Blackwell Publishing Ltd. 590p.
30.Salimi, B. 2012. Determination of external parasitic pollution in guppy, molly fish, goldfish and catfish infish farming and keeping centers in Sanandaj city. J. Vet. Lab. Res.4: 1. (special issue). 226.
31.Seyed Mortezaei, S.R., Pazooki, J., and Masoumian, M. 2008. Nematodes from fresh water fishes of Khouzestan province. Pajouhesh & Sazandegi.77: 2-10.
32.Shoaibi Omrani, B., and Alinezhad S. 2019. Identification of external parasites in Dwarf gourami (Colisa lalia) fish imported in Iran. J. Ornam. Aqua. 5: 7-16.
33.Trujillo-González, A., Becker, J.A., Vaughan, D.B. and Hutson, K.S. 2018. Monogenean parasites infect ornamental fish imported to Australia, Parasitology Research. 117: 4. 995-1011.
34.Wildgoose, W.H. 2001. BSAVA manual of ornamental fish. BSAVA publishing Co. England. 304p.
35.Woo, P.T.K. 2006. Fish disease and disorders; Protozoan and metazoan infections, Vol. 1, 2nd Edition, CABI publishers. London, U.K. 791p.