ایجاد جمعیت پایه برنامه اصلاح نژاد در ماهیان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

2 استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج، ایران،

چکیده

برنامه های اصلاح نژاد مبتنی بر انتخاب پتانسیل عظیمی در افزایش سوداوری آبزی پروری دارند. ایجاد یک جمعیت پایه با تنوع ژنتیکی بالا، اولین، مهمترین و حیاتی ترین مرحله در شروع یک برنامه اصلاح نژاد است. استفاده از یک جمعیت اولیه با تنوع ژنتیکی خیلی بالا، اجتناب از بروز همخونی سریع را تضمین می کند و احتمال پاسخ ژنتیکی بلند مدت را به بیشترین مقدار می رساند. مقایسه عملکرد جمعیت های موجود می تواند به عنوان اولین مرحله در تشکیل یک جمعیت پایه مصنوعی مطرح باشد. جمعیت پایه باید تلفیقی از ویژگی های زیرجمعیت ها را داشته باشد و نسل پایه باید از میان بهترین افراد جمعیت های مختلف انتخاب شوند. در گذشته جمعیت های پایه از طریق جمع آوری تعداد یکسان ماهیان، از هر کدام از نژادهای وحشی ایجاد می شد. با این وجود، امروزه در مورد برخی گونه ها، نژادهای بهبود یافته در دسترس است و در نتیجه می توان از میانگین داده های فنوتیپی صفات مهم اقتصادی به عنوان معیاری جهت بهینه سازی نمونه برداری در زمان تشکیل جمعیت پایه استفاده نمود. علاوه بر این، دسترسی به اطلاعات ژنتیکی ژنوم گونه های مختلف آبزیان می تواند در بهبود ارزیابی روابط درون و بین نژادهای موردنظر و در نتیجه درصد افرادی که از هر نژاد باید انتخاب شوند کمک کند. در مجموع می توان در راستای افزایش واریانس صفات مرتبط با بیماری و کیفیت گوشت از استراتژی های وابسته به نشانگرهای مولکولی استفاده نمود، در حالی که برای صفاتی همانند رشد می توان از اطلاعات فنوتیپی بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Creation of a base population in fish breeding program

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Moradyan 1
  • roghaye mahmodi 2
1 Iranian Fisheries Science Research Institute, Shahid Motahary Coldwater Fishes Genetic and Breeding Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization(AREEO), Yasouj, Iran.
2 Assistant Professor, Genetic and Breeding Research Center for Coldwater Fishes, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), 75914.358, Yasuj,Iran.
چکیده [English]

Selective breeding programs have great potential to increase the profitability of aquaculture. The first, and one of the most important, steps to be taken when establishing a breeding program is the creation of a population with a broad genetic diversity. This will ensure that rapid inbreeding can be avoided and maximize the likelihood of long-term genetic response. The first step in forming a base population should be to compare productivity in available populations. A base population should combine characteristics of the subpopulations, and the best individuals across different populations should be selected as base population. Traditionally, base populations were created from a number of wild strains by sampling equal numbers from each strain However, for some aquaculture species improved strains are already available and, therefore, mean phenotypic values for economically important traits can be used as a criterion to optimize the sampling when creating base populations. Also, the increasing availability of genome-wide genotype information in aquaculture species could help to refine the estimation of relationships within and between candidate strains and, thus, to optimize the percentage of individuals to be sampled from each strain. In conclusion, marker-based strategies could be used to attempt to maximize variation for disease and meat quality traits, while phenotypic information could be used for traits like growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selection
  • aquaculture
  • inbreeding
  • genetic diversity
1.Bentsen, H.B., Eknath, A.E., Pallada-de Vera, M.S., Danting, J.C., Bolivar, H.L., Reyes, R.A., Dionisio, E.E., Longalong, F.M., Circa, A.V., Tayamen, M.M., and Gjerde, B. 1998. Genetic improvement of farmed tilapias: Growth performance in a complete diallel cross experiment with eight strains of Oreochromis niloticus. Aquaculture, 160: 145-173.
2.Das Mahapatra, K., Saha, J.N., Sarangi, N., Jana, R.K., Gjerde, B., Nguyen, N.H., Khaw, H.L., and Ponzoni, R.W. 2007. In: Proceedings of the Association for the Advancement of Animal Breeding and Genetics. Pp: 37-40.
3.Donaldson, L.R., and Olson, P.A. 1957. Development of rainbow trout brood stock by selective breeding. Trans. Am. Fish. Sot. 85: 93-101.
4.Dong, Z., Nguyen, H., and Zhu, W. 2015. Genetic evaluation of a selective breeding program for common carp Cyprinus carpio conducted from 2004 to 2014. BMC Genetics. 16: 1-9.
5.Eknath, A.E., Bentsen, H.B., Ponzoni, R.W., Rye, M., Nguyen, N.H., Thodesen, J., and Gjerde, B. 2007. Genetic improvement of farmed tilapias: Composition and genetic parameters of a synthetic base population of Oreochromis niloticus for selective breeding. Aquaculture. 273: 1-14.
6.Eknath, A.E., Tayamen, M.M., Palada-de Vera, M.S., Danting, J.C., Reyes, R.A., Dinoisio, E.E., Capilli, J.B., Bolivar, H.L., Abella, T.A., Circa, A.V., Bentsen, H.B., Gjerde, B., Gjedrem, T., and Pullin, R.S.V. 1993. Genetic improvement of farmed tilapias: The growth performance of eight strains of Oreochromis niloticus tested in different farm environments. Aquaculture. 111: 171-188.
7.Fernandez, J., Toro, A., Sonesson, A.K., and Villanueva, B. 2014 Optimizing the creation of base populations for aquaculture breeding programs using phenotypic and genomic data and its consequences on genetic progress. Frontiers in Genetics. 5: 414.
8.Gjedrem, T. Editor .2005. Selection and breeding programs in aquaculture. Springer, Dordrecht, the Netherlands. 364p.
9.Gjedrem, T., Gjøen, H.M., and Gjerde, B. 1991. Genetic origin of Norwegian farmed Atlantic salmon. Aquaculture,
98: 41-50.
10.Hayes, B., He, J., Moen, T., and Bennewitz, J. 2006. Use of molecular markers to maximise diversity of founder populations for aquaculture breeding programs. Aquaculture.255: 573-578.
11.Holtsmark, M., Klemetsdal, G., Sonesson, A.K., and Woolliams, J.A., 2008a. Establishing a base population for a breeding program in aquaculture, from multiple subpopulations, differentiated by genetic drift: I. effects of the number of subpopulations, heritability and mating strategies
using optimum contribution selection. Aquaculture. 274: 232-240.
12.Holtsmark, M., Klemetsdal, G., Sonesson, A.K., and Woolliams, J.A. 2008b. Establishing a base population for a breeding program in aquaculture, from multiple subpopulations, differentiated by genetic drift: II. Sensitivity to assumptions on the additive genetic relationships of base animals. Aquaculture. 274: 241-246.
13.Holtsmark, M., Sonesson, A.K., Gjerde, B., and Klemetsdal, G. 2006. Number of contributing subpopulations and mating design in the base population when establishing a selective breeding program for fish. Aquaculture.258: 241-249.
14.Hu, G., Gu, W., Bai, Q.L., and Wang, B.Q. 2013. Estimation of genetic parameters for growth traits in a breeding program for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in China. Genet. Mol. Res. 12: 1457-1467.15.Huang, S.S.O., and Liao, I.C.
1990. Response to mass selection for growth rate in Oreochromis niloticus. Aquaculture. 85: 199-205.
16.Hulata, G., Wohlfarth, G.W., and Halevy, A. 1986. Mass selection for growth rate in the Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture. 57: 177-184.
17.Kause, A., Ritola, O., Paananen, T., Wahlroos, H., and Mantysaari, E.A. 2005. Genetic trends in growth, sexual maturity and skeletal deformations, and rate of inbreeding in a breeding program for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. 247: 177-187.
18.Moav, R., and Wohlfarth, G.W. 1973. Carp breeding in Israel. In: R. Moav (ed.). Agricultural Genetics Selected topics. J. Wiley, New York, NY. 352p.
19.Moav, R., and Wohlfarth, G.W. 1976. Two way selection for growth rate in common carp (Cyprinus carpio L.). Genetics. 82: 83-101.
20.Olesen, I., Gjedrem, T., Bentsen, H.B., Gjerde, B., and Rye, M. 2003. Breeding programs for sustainable aquaculture.
J. Appl. Aquacul. 13: 179-204.
21.Reddy, P.V.G.K., Gjerde, B., Tripathi, S.D., Jana, R.K., Mahapatra, K.D., Gupta, S.D., Saha, J.N., Sahoo, M., Lenka, S., Govindassamy, P., Rye, M. and Gjedrem, T. 2002. Growth and survival of six stocks of rohu (Labeo rohita) in mono and polyculture production systems. Aquaculture.203: 239-250.
22.Rye, M., and Gjedrem, T. 2005. Measuring genetic change. In: Gjedrem, T. (Ed.), Selection and Breeding Programs in Aquaculture. Springer, Netherlands, Pp: 243-250.
23.Siitonen, L. 1986. Factors affecting growth in rainbow trout (Salmo gairdneri) stocks. Aquaculture.57: 185-191.
24.Sonesson, A.K., Woolliams, J.A., and Meuwissen, T.H.E. 2005. Kinship, relationship and inbreeding. In: Gjedrem, T. (eds) Selection and Breeding Programs in Aquaculture. Springer, Netherlands.
25.Teichert-Coddington, D.R., and Smitterman, R.O. 1988. Lack of response by tilapia nilotica to mass selection for rapid early growth. Transaction of the American Fisheries Society. 117: 297-300.