بررسی امکان گسترش علف دریایی Ruppia maritima در سایت پرورش میگوی گمیشان (استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسنده

کارشناس

چکیده

نمونه‌برداری گونه Ruppia maritima از ساحل دریای خزر و کانال مزارع پرورش میگوی گمیشان واقع در استان گلستان در تابستان سال 1395 انجام گرفت. شناسایی گونه از طریق منابع موجود در داخل انجام و تاییدیه نام علمی آن در ارتباط با متخصصان خارجی صورت گرفت. محدوده رویشی آن وسیع بوده و در تمام آبهای شور و لب شور دریاها و اقیانوس های نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیاگسترش دارد. در ایران نیز در سواحل کم عمق دریای خزر، حاشیه کانالها و استخرهای پرورش میگو رویش داشته و از تراکم بالایی برخوردار می باشد. از نظر علم طبقه بندی، در سلسله Plantae، شاخه Tracheophyta، رده Angiosperm، راسته Najadales، خانواده Ruppiaceae، جنس Puppia وگونه Maritima قرار دارد. گیاهان فوق به علت داشتن ریزوم‌های سفت و محکم، کشیده و بلند براحتی داخل بسترهای گلی یا گلی- ماسه‌ای رویش داشته و از تولید کننده‌های مهم اولیه در دریا محسوب می شوند. گرچه اهمیت اقتصادی چندانی نداشته ولی از این نظر که پناهگاه مناسبی برای بچه ماهیها و نوزادان آبزیان مهم و اقتصادی منطقه هستند دارای اهمیت اکولوژیکی فراوانی می‌باشند. ولی از این نظر که ممکن است با بی توجهی مزرعه‌داران به داخل استخرهای مزارع پرورش میگو گردیده و ایجاد مزاحمت نماید، سعی به شناسایی و معرفی گونه موجود و راههای جلوگیری از آن شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Survey of the possibility of the Seagrass (Ruppia maritima) extension in Gomishan Shrimp Culture Site (Golestan Province)

نویسنده [English]

  • Bairammohammad Gharanjik
Expert
چکیده [English]

Sampling of Ruppia maritima were done from Caspian Sea coast and channel of Gomishan shrimp culture site in Golestan province in summer 2016. Identification of Species performed by Internal References and Confirmation of Scientific name done in Relation to Foreign Experts. Distribution of this species is very extensive in tropical and semi tropical area of brakish waters, marine waters in Sea and Oceans. The density of this species usually is very abundant in Caspian Sea coasts as well. This Species belonged to Kingdom of Plantae, Phylum of Tracheophyta, Class of Angiosperm, Order of Najadales, Family of Ruppiaceae, Genus of Ruppia and species of maritima. This species grow on mudy and mudy-sandy substrates with rhizoeid. Although this species is part of important primery producers in sea, this from the point of view of commercial isnot importance. it is appropriate sheltered and nurcery area for important and commercial aquatic in zone. As a result, it importanced from the point of view of ecological. whereas, this species may be disturbed in shrimp culture ponds and also little studies have performed in this case, therefore, in this reaserch have tried in addition to introducing this species, prevent ways of extension of that be mentioned in zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Seagrass
  • Ruppia maritima
  • Site of Gomishan Shrimp
1.Barber, B.J., and Behrens, P.J. 1985. Effects of elevated temperature on seasonal in situ leaf productivity of Thalassia testudinum. Banks ex Konig and Syringodium filifonne Kiitzing. Aquat. Bot., 22: 61-69.
2.Beck, M.W., Hec, Jr., K.L., Able, K.W., and Childers, D.L. 2001. The identification, conservation, and management of estuarine and marine nurseries for fish and invertebrates. Bio-Science, 51(8): 633–641.
3.Jupp aT., B.P., Durako, M.J., Kenworthy, W.J., Thayer, G.W., and Schillak, L. 1996. Distribution, abundance, and species composition of seagrasses at several sites in Oman. Aquatic Botany 53: 199-213.
4.Den Hartog, C. 1971. The dynamic aspect in the ecology of sea-grass communities. Thalassia jugosl. 7: 101-112.
5.Duarte, C.M. 1991. Allometric scaling of seagrass form and productivity Mar. Ecol. Prog. Ser.,77: 289-300.
6.Duarte, C.M., and Cebrian, J. 1996. The fate of marine autotrophic production. Limnol. Oceanogr., 41: 1758–1766.
7.Duarte, C.M., and Chiscano, C.L. 1999. Seagrass biomass and production:a reassessment. Aquat. Bot., 65: 159–174.
8.Edmund, P., Green and Frederick, T. Short, 2003. World Atlas of Seagrasses. University of California Press, Berkeley Los Angeles London. 332p.
9.Eleuterius, L.N. 1987. Seagrass ecology along the coasts of Alabama, Louisiana, and Mississippi. In: Durako, M.J. Phillips, R.C., Lewis, R.R. 111 (eds.) Proc. Symp. Subtropical-
10.Fry, B. 1983. Leaf growth in the seagrass Syringodium filiforme Kiitz. Aquat. Bot., 16: 361-368.
11. Fry, B., and Virnstein, R.W. 1988. Leaf production and export of the seagrass Syringodium filifonne Kiitz. in Indian River lagoon, Florida. Aquat Bot. 30: 261-266.
12.Gharanjik, B.M., and et al., 2009. Atlas of the Algae of the Persian gulf and Oman sea coasts. Publisher: Iranian Fisheries Research Institute. 170p. 
13.Gilbert, S., and Clark, K.B. 1981. Seasonal variation in standing crop of the seagrass Syringodiwn filifonne and associated macrophytes in the northern Indian River, Florida. Estuaries, 4: 223-225.
14.Hemminga, M.A., and Duarte, C.M., 2000. Seagrass Ecology. Cambridge University Press, ambridge.
15.Iverson, R.L., and Bittaker, H.F. 1986. Seagrass distribution and abundance in eastern Gulf of Mexico coastal waters. Estuar. coast. Shelf Sci., 22: 577-602.
16.Koch, E.W., Ackerman, J.D., Verduin, J. and van Keulen, M. 2006. Fluid dynamics in seagrass ecology — from molecules to ecosystems. In: Larkum, A.W.D, Orth, R.J., Duarte, C.M. (Eds.), Seagrass: Biology, Ecology and Conservation. Springer, The Netherlands, Pp: 193–225.
17.Larkum, T., Orth, R.J., and Duarte, C.M. (Eds.), 2006. Seagrasses: Biology, Ecology and Conservation. Springer, The Netherlands.
18.Patriquin, D.G. 1975. 'Migration' of blowouts in seagrass beds at Barbados and Carriacau, West Indies, and ~ t esc ological and geological implications. Aquat. Bot. 1: 163-189.
19.Paula, E., Whitfield1, W., Judson Kenworthy, Michael, J. Durako, Kamille K. Hammerstrom, and Manuel, F. Merello, 2004. Marine Ecology Progress Series Mar Ecol Prog Ser. Vol. 267: 121–131.
20.Short, F.T., Montc"r omerv, J., Zimrnermann, C.F., and Short, C.A., 1993. Production and nutrient dynamics of a Syringodium filiforme Kiitz. seagrass bed in Indian River Lagoon, Florida. Estuaries, 16: 323-334.
21.Short, F.T., and Neckles, A.H. 1999. The effects of global climate change on seagrasses. Aquat. Bot., 63: 169–196.
22.Short, F.T., and Short, C.A. 1984. The seagrass filter: purification of coastal water. In: Kennedy, V.S. (Ed.), The Estuary as a Filter. Academic Press, Pp: 395–413.
23.Spalding, M., Taylor, M., Ravilious, C., Short, F., and Green, E. 2003. Global overview: the distribution and status of seagrasses. In: Green, E.P., Short, F.T. (Eds.), World Atlas of Seagrasses.
24.Tropical Seagrasses Southeastern United States. Fla mar. Res. Publ., 42: 11-20.
25.University of California Press, Berkeley, Pp: 5–26.
26.Van Tussenbroek, B. 1994. Spatial and seasonal var~ability in biomass and leaf morphology of the manatee grass, Syringodium fjliforme in a tropical coral reef lagoon, Mexico. Ann. Inst. Cien. del Mar y Limnol. UNAM, Mexico (inpress).
27.Virnstein, R.W. 1982. Leaf growth rate of the seagrass HaloMar. Ecol. Prog. Ser. dule wrightii photographically measured in situ. Aquat., 109: 99-104.
28.Ward, L.G. Kemp, W.M., and Boynton, W.R. 1984. The influence of water depth and submerged vascular plants on resuspended particles in a shallow estuarine embayment. Mar. Geol., 59: 85–103.
29.Williams, S.L. 1987. Competition between the seagrasses, Mar. Ecol. Prog. Ser., 35: 91-98.
30.Zieman, J.C., Fourqurean, J.W., and Iverson, R.L. 1989. Distri-Thalassia testudinum and yringodium filiforme in a bution, abundance, and productivity of seagrasses and Caribbean lagoon. macroalgae in Florida Bay. Bull, mar. Sci., 44: 292-311.