احیای تالاب شادگان ، فرصت آبزی پروری و مهار ریزگردها با زهاب صنعت نیشکر خوزستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آلودگی‌های محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار، گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد اکولوژی آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کرمانشاه، ایران

4 دانشیار، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، بخش بهداشت و بیماری‌های آبزیان، تهران، ایران

چکیده

تالاب‌ها زیست بوم‌های آبی هستند که حافظ درخت تکاملی از تک سلولی تا جانوران عالی می‌باشند و از این رو مهم‌ترین بانک ژنی گیاهی و جانوری کره زمین بعد از جنگل‌های بارانی به شمار می‌آیند. تالاب شادگان بزرگترین تالاب ایران، در جنوب استان خوزستان واقع شده است. این تالاب علاوه بر ظرفیت‌های متنوعی که دارد، از بعد شیلات و محیط زیست نیز حائز اهمیت می‌باشد. هم اکنون نام تالاب شادگان به علت آسیب‌های زیاد وارده به آن در فهرست تالاب‌های در معرض نابودی جهان قرار گرفته است. شایان ذکر است که در حوزه مباحث زیست محیطی، ایده‌آل‌ترین مدیریت، در راستای تعادل محیط است. در چنین شرایط بحرانی برای نجات جان اکوسیستم و اجزای جانداران آن، آبگیری تالاب بسیار مهم است از این رو احیاء تالاب‌ها در استان خوزستان و آبگیری آنها توسط زه‌آب‌های کشت و صنعت نیشکر، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق تأکید بر جنبه‌های مثبت و تأثیرگذار ورود زه‌آب نیشکر به تالاب شادگان با رویکرد بهبود وضعیت آبزی پروری در منطقه و مهار ریزگردها می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rehabilitation of Shadegan Lagoon, Aquaculture Opportunity and Dust Inhibiting with Khuzestan Sugarcan Industry Drainage

نویسندگان [English]

  • Maryam Mohamadi 1
  • nasrin choobkar 2
  • Mahya Rezaie manesh 3
  • Shapoor Kakoolki 4
1
2 department of fisheries,Faculty of agriculture,islamic azad university,kermanshah,iran
3
4
چکیده [English]

Wetlands are aquatic ecosystems that keep the evolution tree from single cell to excellent animal and hence the most important gene bank are about vegetation and animal in the world after the rain forests. Shadegan wetland is the largest wetland in Iran, located south of Khuzestan province. In addition to its diverse capacities, this wetland is also important for the fisheries and environment. Nowadays, the name of the Shadegan wetland has been damaged in the list of wetlands that have been damaged. It is worth noting that in the field of environmental issues, the ideal management is in the balance of the environment. In such critical conditions, it is important to save the ecosystem and its components, so dewatering the wetland is very important. Therefore, the restoration of dry wetland in Khuzestan Province and their dehydration by sugarcane drainage are very much considered. Considering the importance of this issue, this study attempts to emphasize on the positive and influential aspects of sugarcane drainage entry in Shadegan wetland with the approach of improving aquaculture status in the area and in controlling dust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shadegan Wetland
  • Sugar cane
  • aquaculture
  • Dust Inhibiting
Alishahi, M., Abdy, E., and Mohammadian, T. 2015. Comparison of herbicide Atrazine toxicity in four native fish of Khouzestan province: Mesopotamichthys sharpeyi, Torgrypus, Luciobarbus esocinus and Luciobarbus xanthopterus. Journal of Wetland Ecobiology, 7(3): 93-101.
Bagherzade Karimi, M. 2006. The guide for Iranian wetlands recorded in the Ramsar Convention. Publications of the Environmental Protection Agency.
Davodi, M., Esmaili sari, A., Bahramifar, N., and Malvandi, H. 2016. Assessment of organ chlorine contaminants in Shadegan wetland using (Barbus grypus) as a biological index. Journal of Sustainability, Development & Environment, 3(10): 1-10.
Hashemi, S.A.R., and Eskandary Gh.R. 2013. Stock assessment and fish production in the Shadegan wetland in Khuzestan provinces, Journal of Animal Researches (Iranian Journal of Biology), 26(2): 218-227.
Hassan Aghali, A.R. 2006. Management of drainage systems and its re-use in agriculture. The fourth technical drainage and environmental workshop.
Jafari Pour, S. 2016. Investigating the Impact of Water Quality Parameters in Shadegan Wetland in the sugarcan Industries. M.Sc. Thesis. Islamic Azad University of Ahvaz.
Jafari, C., Nasseri, A.A. 2006. Managing the drainage of the sugarcan development company and its options for disposal. The first national conference on irrigation and drainage management.
Kafashi, S. Yavari, M. 2006 Estimation of damages caused by water pollution on Shadegan wetland. Third National Conference on Iran's Environmental Crisis and its Improvement.
Majnonian, H. 1998. Wetlands (classification and conservation, values and functions). Publications of the Environmental Protection Agency.
Mahjubi, A., and Hooshmand, A.R. 2013. Effect of drainage on the reduction of drainage coefficient and volume of drainage in sugarcan fields of Imam Khomeini cultivar and industry. Journal of Soil and Water. Volume 27 No. 6.
Moradi, P., Ebrahimiyan, M., Hafezzi, P. 2013. The negative consequences of the dust on human health and hygiene (inhabitants of Khuzestan). Third Conference on Environmental Planning and Management.
Obidavi, M., Abyat, A. 2014. Effect of Sugarcan Waste on Water Pollution in Karoon River. First International Conference on Environmental Engineering.
Takdastan, A., Genadeleh, H. 2015. Investigating the contamination of the sugar and sugar can industry and a proper strategy to reduce its contamination. First National Conference on Applied Research in Environmental, Water and Natural Resources.
Vahdati, A., and Imami Langroudi, F. 2008. Feasibility study on the use of drainage in aquaculture with an emphasis on the development of Amir Kabir Sugar Can. Second National Conference on Irrigation and Drainage Networks Management.
Zadmehr, M. 2011. Shadegan International Wetland Ecosystem. Naghsh Mehr pub.