بررسی هیستوپاتولوژی کلیه و کبد در ماهیان اسکار (Astronotus ocellatus) و دیسکاس (Symphysodon discu)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر،

2 دانشیار بهداشت و بیماریهای آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 دانشیار آسیب شناسی دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

چکیده

هیستوپاتولوژی یکی از راه‌های تشخیصی بیماری‌ها در آبزیان می‌باشد. هدف از این تحقیق بررسی هیستوپاتولوژی بافت‌های کلیه و کبد ماهیان آکواریومی اسکار (Ocellatus astronotus) و دیسکاس (Symphysodon discus) بود. ماهیان مورد مطالعه در شرایط کم استرس به آزمایشگاه شیلات انتقال یافتند. برای تهیه مقاطع بافتی پس از آسانکشی، ابتدا ماهیان را کالبدگشایی کرده و از بافت‌های مذکور قطعاتی را جدا نموده و در بافر فرمالین 10% نگه-داری و تثبیت گردید. طبق روش معمول در آزمایشگاه پاتولوژی، از آن‌ها مقاطع بافتی تهیه و با روش هماتوکسیلین و ائوزین و در صورت نیاز پریودیک اسید شیفت رنگ آمیزی و سپس بررسی شدند. ضایعات بافتی متعددی از جمله ضایعات گلومرولی، تورم سلول‌های اپیتلیال، نکروز حاد لوله‌های ادراری و قالب‌های هیالینی در کلیه مشاهده گردید. در کبد دژنرسانس سلولی، نکروز در هپاتوسیت‌های کبدی و آتروفی پانکراس مشاهده شد. در نهایت بر اساس نتایج حاصله می‌توان چنین بیان نمود که گلومرونفریت و تورم سلول‌های اپیتلیال در کلیه و دژنرسانس سلولی در کبد، بیشترین ضایعات مشاهده شده در ماهیان تحت بررسی بوده است که حاکی از وضعیت نامناسب سلامت آنها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Histopathological survey of liver and kidney in Oscar (Astronotus ocellatus) and Discus (Sumphysodon discus)

نویسندگان [English]

  • Forough mohammadi 1
  • Seyed Mohamad Mousavi 2
  • Anahita Rezaie 3
چکیده [English]

Histopathology is one of the diagnostic methods in diseases of aquatic animals. This survey was conducted to investigate histopathological lesions of kidney and liver of Discus (Symphysodon discus) and Oscar (Ocellatus astronotus). The fish transferred to the fisheries laboratory under low-stress condition. Fish were euthanized and tissue samples were collected and fixed in 10% buffered formalin. Then tissue sections were prepared by using routine histological methods and stained with Haematoxyline-Eosin (H&E) and PAS if needed. Several histopathological lesions were observed in kidney such as glomerulonephritis, acute tubular necrosis, cell swelling and hyaline cast. Liver showed cellular degeneration, hepatocytes necrosis and pancreatic cell atrophy. It was concluded that glomerulonephritis and cell swelling of renal tubules and hepatocytes degeneration were the commonest lesions suggesting poor health conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histopathology
  • Ornamental fish
  • Disease
  • Oscar
  • Discus
1.Alderman, D.J., and Clifton-Hadley, R.S.
1993. Malachite green: a
pharmacokinetic study in rainbow trout,
Oncorhynchus mykiss (Walbaum).
Journal of Fish Disease. 16: 297–311.
2.Bruno, D.W. 1986. Histopathology of
bacterial kidney disease in laboratory
infected rainbow trout, Salmo gairdneri
Richardson, and Atlantic salmon,
Salmo salar L., with reference to
naturally infected fish. Journal of Fish
Diseases. 9: 523-537.
3.Camargo, M.M.P., and Claudia, M.B.R.
2007. Histopathology of gills, kidney and
liver of a Neotropical fish caged in an urban
stream. Neotropical Ichthyology. 5:
327-336. 4.Camus, A.C., and Wolke, R.E. 1991.
Atypical hepatic vacuolated cell lesion
in the white perch Morone americana.
Diseasse of Aquatic Organisms. 11:
225-228.
5.Cengiz, E.I. 2006. Gill and kidney
histopathology in the fresh water fish
Cyprinus carpio after acute exposure to
delta methrin. Environmental
Toxicology and Pharmacology. 22: 200-
204.
6.Chandra, K.J. 1987. Fish health
monitoring and control of disease. In:
Training manual of training on
integrated farming to the Upazila
fisheries officer. DOF, Bang, Pp: 1-155.
7.Cullen, J.M. 2007. Liver, Biliary System,
and Exocrine Pancreas. In: Mc
Biomarkers of Environmental
Contaminant. 2nd edition, CRC press,
Boca Raton, Pp: 393-462.
8.Fernandes, C., Fontainhas, F.A., Rocha,
E., and Salgado, M.A. 2008. Monitoring
Pollution in Esmoriz-Paramos lagoon,
Portugal: liver histological and
biochemical effects in Liza saliens.
Environmental Monitoring and
Assessment. 145: 315–22.
9.Hicks, B.D., and Geraci J.R. 1984. A
histological assesment of damage in
rainbow trout, Salmo gairdneri
Richardson fed rations containing
erythromycin. Journal of Fish Diseases.
7:457-465.
10.Hinton, D.E., and Lauren, D.L. 1990.
Liver ultrastructural alternations
accompanying chronic toxicity in fishes:
potential biomarkers of exposure. In: Mc
Carthy, J.F., Shugart, L.R, eds,
Biomarkers of Environmental
Contaminant. CRC press, Pp: 17-57.
11.Jones, T.C., Hunt, R.D., and King, N.W
1997. Veterinary pathology. 6th edition,
Williams and wilkins, Pp: 288-290,
1111-1145.
12.Kashgarian, M. 1998. Acute tubular
necrosis and ischemic renal injury. In:
Heptinstall's pathology of the kidney.
Jennette, J.C., Olson, J.L., Schwartz,
M.M., Silva, F.G. (eds), 5th edition,
Lippincott-Raven, Philadelphia, Pp:
863-890.
13.Khalafian, M., Peyghan, R., and Razi
Jalaly, M.H. 2010. Study on the parasitic
infestation on the following fish species
in Ahvaz. Ahvaz Azad University
Scientific Journal of Talab. 2: 80-90. (In
persian)
14.Kurtovic, B., Teskeredzic, E.,
Teskeredzic, Z. 2008. Histological
comparision of spleen and kidney tissue
from farmed and wild Europen sea bass
(Dicentrarchus labrax). Acta Adriatic.
49: 147-154.
15.Lidia, A., Belicheva, J., and Sharova, N.
2011. Assessment of fish health under
long-term water polloution: Vygozero
Ygozero Reservoir, North-West Russia.
Environmen Technology Resources. 1:
368-373.
16.Mohamed, F. 2009. Histopathological
Studies on Tilapia Zillii and Solea
vulgaris from Lake Qarun, Egypt.
World Journal of Fish and Marine
Science. 1: 29-39.
17.Myers, R.K., and McGavim, M.D. 2007.
Cellular and tissue responses to injury.
In: Pathologic basis of veterinary
disease. 4th Edition. Penny endolph.
Chinna, Pp: 1-62.
18.Rodrigues, E.L., and Fanta, E. 1998.
Liver histopathology of the fish
brachydanio rerio hamilton-buchman
after acute exposure to sublethal levels
of the Organophosphate dimethoate
500. Revista Brasileira de Zoologia. 15:
441-450.
19.Shahsavani, D., and Movaseghi, A.
2002. Systemic fish pathology. Ferdowsi
University of mashhad. Pp: 124-136. (In
persian)
20.Snieszko, S.F. 1983. Diseases of fishes.
Research and control. Fisheries. 8: 20-
22.
21.Soufy, H., Soliman, M.K., El-Manakhly,
E.M., and Gaafar, A.Y. 2007 Some
biochemical and pathological
investigations on monosex Tilapia
following chronic exposure to
carbofuran pesticides. Global
Veterinaria. 1: 45-52.
22.Takashi, H. 1982. An Atlas of fish
histology, Normal and pathological
Features. Nihon Univ. Pp: 82-3.
23.Teh, S.J., Adams, S.M., Hinton, D.E.
1997. Histopathological biomarkers in
feral freshwater fish populations
exposed to different types of
contaminant stress. Aquatic Toxicology.
37: 51–70.
24.Veiga, M.L.E.L, Rodrigues, F.J.P., and
Ranzani, P.M.J.T. 2002.
Histopathologic changes in the kidney
tissue of Prochilodus lineatus,
(Characiformes, Prochilodontidae)
induced by sublethal concentration of
Trichlorfon exposure. Brazilian
Archives of Biology and Technology.
45: 171-175.
25.Velmurgan, B., Mariadoss, S., Elif, I.C.,
Erhan, U. 2007. Histopathology of
lambda-cyhalothrin on tissues (gill,
kidney, liver and intestine) of Cirrhinus
mrigala. Environmental Toxicology and
Pharmacology. 24: 286–291.