بررسی امکان پرورش ماهی کپور دریایی (Cyprinus carpio Linnaeus 1758) در استخرهای خاکی آب شیرین در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس

2 کارشناس - مرکز تحقیقات آبزیان آبهای داخلی

3 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان - ایستگاه تحقیقات شیلاتی قره سو

چکیده

به منظور بررسی پرورش و معرفی گونه کپور معمولی وحشی به سیستم پرورش ماهیان گرمابی و ترویج پرورش آن در استخرهای خاکی کپورماهیان چینی، اقدام به پرورش تک گونه‌ای این ماهی تا مرحله پرواری گردید. بچه ماهیان با میانگین وزن 05/0 ±46/41 با تراکم1400 قطعه در 3 استخر خاکی 4/0 هکتاری ذخیره سازی شدند. بچه ماهیان پس از ذخیره سازی دراستخرها با استفاده از تولیدات طبیعی استخر و غذای ترکیبی ویژه بچه ماهیان کپور پرورشی به میزان 5 تا10وزن بدن، 2 بار در روز مورد تغذیه قرار گرفتند. در طول دوره اکسیژن، pH، شفافیت و دمای آب به صورت دو هفته یک بار اندازه‌گیری شد. نمونه‌برداری از ماهیان کپور دریایی به منظور انجام زیست سنجی و محاسبه میانگین رشد روزانه و افزایش وزن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از رشد قابل توجه این گونه بوده به طوری که در 5/6 ماه از وزن اولیه 05/0 ±46/41 گرم به میانگین 10/1± 49/712 گرم در آبان ماه همان سال رسیدند. همچنین در پایان مطالعه میانگین رشد روزانه برابر 44/3، مقدارضریب تبدیل غذا برابر 30/2، مقدار ضریب چاقی برابر 06/1 و میزان بازماندگی برابر 83/81 درصد بود. در مجموع نتایج نشان دهنده قابلیت سازگاری ماهیان کپوردریایی درماه‌های گرم سال در شرایط استان گلستان می‌باشد. بدیهی است شرایط اقلیمی دراستان گلستان گرمسیری بودن می‌تواند در بهبود روند رشد ماهیان کپور دریایی موثر باشد و این گونه را می‌توان به عنوان یک گونه پرورشی جدید به استخرهای خاکی پرورش توام با کپورماهیان چینی معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility study on common carp (Cyprinus carpio Linnaeus 1758) culture in fresh water earthen ponds of in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Abdollah haghpanah 1
  • yousef iri 3
چکیده [English]

In order to rearing and introduction of wild common carp in Golestan province, the fish was reared till grow out stage under mono-culture condition. Fish weighing 50-40 gram with density of 1400 specimens were stocked in three earthen ponds. They were fed on natural production as well as specific feed for common carp based on 5-10% of biomass twice a day. Water oxygen, pH, turbidity, temperature were recorded biweekly during the experiment. Sampling was performed for biometry and calculation of average daily growth and weight gain. The results showed significant growth of the fish and in 6.5 months, the fish reached from initial weight 41.46 gr to an average of 712.49±0.01gr in November of the same year. Also at the end of the study the average daily growth was 3.44, FCR was 2.03, condition factor was 1.06 and survival of 81.83 percent. Overall, the results indicates that common carp can acclimate to warm months of year. Obviously the tropical climate of Golestan province can be effective in improving the growth of carp and this species can be considered as a new culture species for poly culture with Chines cyprinidae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wild carp
  • freshwater
  • earthen pond
1.Abdoli, A. 1999. Biodiversity of Fish in south region of the Caspian Sea basin. Scientific
press of aquatics organisms. 242p.
2.Azari Takami, Gh. 1372. Warmwater culture and propagation (university manuscript). Master
of Science level. Natural Resource College, Tehran University. 35p.
3.Boyd, C.E. 1982. Water quality management for pond fish culture Elsevier scientific
publication. Amsterdam, 318p.
4.Faridpak, F. 1986. Warm water fish artificial propagation and cultivation. Public relation of
Jihad-e Keshavarzi. 90p.
5.Hedayat, M. 1998. Warm water fish pond management and preparations. Aquaculture deputy,
education and extension department. 75p.
6.Hoseinzade Sahafi, H. 1995. Feasibility study on Chinese and Indian major carps in intensive
system (in Guilan province climate). Iranian fisheries sciences research organization. Final
report of a scientific project. 55p.
7.Hute, M. 1994. Textbook of fish culture, breeding and cultivation of fish.Fishing News Book,
438p.
8.Mokhayer, B. 2002. Cultivated fish diseases. Tehran University press.4th edition. 81p.
9.Panek, F.M. 1987. Biology and ecology of carp, in Cooper E.L., ed., Carp in North America:
Bethesda, Md., American Fisheries Society, Pp: 1-15.
10.Sadeghi, S.N. 2001. Chinese carps culture in earthen ponds. Naghsh-e- mehr press. 150p.
11.Salak Yousofi, M. 2000. Farmed aquatic organisms nutrition (cold waters, warm waters
fishes and shrimps).Cultural press organization. 140p.
12.Sharif Rouhani, M. 1995. Diagnosis, prevention and poisoning of fishes. Aquaculture
deputy, education and extension department. Final report of a scientific project. 50p.
13.Wang, J.Q., Lui, P.H., and Fan, L. 1997. Influence of salinity on food consumption, growth
and energy conversion efficiency of common carp (Cyprinus carpio) fingerling.
Aquaculture. 148: 115-120.
14.Yaganah, Q., Shabanpour, B., Hosseini, E., Imanpour, M., Shabani, A., and Abbassi, M.
2012. Evaluation of seasonal variations in chemical composition and fatty acid profile of
reared common carp (Cyprinus carpio). Iranian Journal of Biology, 25: 294-286.