اثرات درون آمیزی در بهگزینی صفات رشد، بقا و مقاومت به بیماریهای ویروسی در میگوی پاسفید غربی Penaeus (Litopenaeus) Vannamei

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده

در درون‏آمیزی رابطه خویشاوندی بین آمیزش کننده‏ها اهمیت دارد. کاستی درون آمیزی، کاهش متوسط عملکرد یک فنوتیپ را در مقابل افزایش نرخ درون آمیزی در یک جمعیت نشان می‏دهد. درون آمیزی در صفات رشد، بقاء در دورۀ پرواری و مقاومت در برابر بیماریهای ویروسی میگوی پا سفید غربی Penaeus(Litopenaeus)Vannamei، عملکرد متفاوتی نشان داده است. در دورۀ پرورشی با افرایش نرخ درون آمیزی، کاستی درون آمیزی در صفت رشد میگو کوچک اما معنی دار و در صفت بازماندگی پس از مرحله پست لارو 60 بی تاثیر مشاهده شده است. اثر درون آمیزی بر صفت مقاومت در برابر بیماری های ویروسی متوسط تا شدید مشاهده شده که تنها در سویۀ بیماریزای ویروس سندروم تورا- گروه آمریکایی معنی دار بود. در برنامه‌های اصلاح نژاد میگوی پا سفید غربی، بهگزینی صفت رشد در سطوح پایین تا متوسط نرخ درون ‌آمیزی (2/0F<) ممکن است ولی در صفت مقاومت به بیماری‌های ویروسی سندروم لکه سفید یا سندروم تورا به حداقل رساندن نرخ درون آمیزی ضرورت دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Inbreeding on selection of growth, survival and resistance to viral diseases of TSV and WSSV in western white leg shrimp (Penaeus (Litopenaeus) Vannamei)

نویسنده [English]

  • ahmad eslamifar
Graduate Master
چکیده [English]

Family relations between parents are important for inbreeding. Inbreeding depression express the reduction of phenotypic means related to increase of inbreeding coefficient. The effects of inbreeding on growth, survival and resistant to viral disease in Litopenaeus Vannamei have been different. With increasing of inbreeding coefficient, the effect of inbreeding depression was small but significant on growth and had no effect on survival after PL60 stage. The effect of inbreeding depression on resistance to viral diseases was moderate to severe and it was significant only on resistance to TX95 TSV-AG virus. In conclusion, in reproduction and selection programs of western white leg shrimp, selection of growth trait at small to moderate inbreeding coefficients (F<0.2) is possible but for resistant to viral diseases trait (WSSV or TSV) it is necessary to minimize the inbreeding rate

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family relations
  • inbreeding
  • Inbreeding depression
  • Selection
  • western white leg shrimp
s1. Argue, B.A., Arce, S.M., Lotz, J.M., and Moss, S.M. 2002. Selective breeding of Pacific
white shrimp (Litopenaeus vannamei) for growth and resistance to Taura syndrome virus.
Aquaculture, 204: 447–460.
2. Bentsen, H.B., and Olesen, I. 2002. Designing aquaculture mass selection programs toavoid
high inbreeding rates. Aquaculture, 204: 349-359.
3. Bierne, N., Launey, S., Naciri-Graven, Y., Bonhomme, F. 1998. Early effect of inbreeding as
revealed by microsatellite analysis on Ostrea edulis larvae, Genetics, 148: 1893–1906.
4. Bourdon, R.M. 1997. Understanding Animal Breeding, 2nd edn. Prentice Hall, New Jersey,
USA, 341p.
5. Carpenter, N., and Brock, J.A. 1992. Growth and survival of virus-infected and SPF Penaeus
vannamei on a shrimp farm in Hawaii. In: Fulks, W., Main, K.L. (eds.), Diseases of Cultured
Penaeid Shrimp in Asia and the United States. The Oceanic Institute, Waimanalo, Hawaii,
Pp: 285-294.
6. Ceniacua and Akvaforsk. 2002. Selective breeding of Litopenaeus vannamei in Colombia.
Panorama Acuicola, 7(2): 30-31.
7. Clifford, H.C., and Preston, N.P. 2006. Genetic improvement. In: Boyd, C.E., Jory, D.E.,
Chamberlain, G.W. (eds.), Operating Procedures for Shrimp Farming. Global Aquaculture
Alliance, St. Louis, Missouri, Pp: 8–18.
8. Eknath, A.E., and Doyle, R.W. 1990. Effective population size and rate of inbreeding in
aquaculture of Indian major carps. Aquaculture, 85: 293–305.
9. Falconer, D.S., and Mackay, T.F.C. 1996. Introduction to Quantitative Genetics, 4th edn.
Logman Group Essex, England, 58p.
10. Frankel, O.H., Soule´, M.E. 1981. Conservation and Evolution. Cambridge University. Press,
Cambridge, UK.
11. Gitterle, T., Salte, R., Gjerde, B., Cock, J., Johansen, H., Salazar, M., Lozano, C., and Rye,
M. 2005. Genetic (co)variation in resistance to White spot syndrome virus (WSSV) and
harvest weight in Penaeus (Litopenaeus) vannamei. Aquaculture, 246: 139–149.
12. Gjerde, B., Gjøen, H.M., Villanueva, B. 1996. Optimum designs for fish breeding
programmes with constrained inbreeding. Mass selection for a normally distributed trait.
Livest. Prod. Sci., 47: 59–72.
13. Keys, S.J., Crocos, P.J., Burridge, C.Y., Coman, G.J., Davis, G.P., and Preston, N.P. 2004.
Comparative growth and survival of inbred and outbred penaeus (marsupenaeus) japonicus,
reared under controlled environmental conditions: indications of inbreeding depression.
Aquaculturw, 241(1): 151-168.
14. Makarehchian, M. 2003. Utilization of animals genetic in livestock. Press, Shiraz University.
100-110.
15. Meuwissen, T.H.E., and Woolliams, J.A. 1994. Effective sizes of livestock populations to
prevent a decline in fitness. Theoretical and Applied Genetics, 89: 1019–1026.
16. Moss, D.R., Arce, S.M., Otoshi, C.A., Doyle, R.W., and Moss, S.M. 2007. Effects of
inbreeding on survival and growth of Pacific white shrimp Penaeus (Litopenaeus) vannamei.
Aquaculture, 272: S30-S37.