بررسی ترکیب و تنوع ساردین ماهیان آب های کنگان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات و آموزش منابع طبیعی جهادکشاورزی استان بوشهر

چکیده

چکیده
ساردین ماهیان از گونه‌های مهم تجاری ماهیان سطح‌زی ریز در آب‌های ساحلی بندر کنگان هستند. گونه ساردین رنگین کمان (Dussumieria.acuta ) حدود 7/58 درصد از صید شناورهای پرس‌ساینر را در منطقه کنگان به خود اختصاص داده و گونه غالب این منطقه می‌باشد. در این تحقیق پارامترهای مرگ و میر طبیعی، سن، طول کل، وزن و ترکیب گونه ای تورهای پرس ساین دو قایقی بندر کنگان به مدت 5 ماه مطالعه شد. نمونه برداری بصورت هر 15 روز یک‌بار و از ماه‌های آذر تا فروردین ماه (زمان صید این ماهیان در منطقه) صورت گرفت. بیشترین فراوانی وزنی مربوط به ماهیان 30-25 گرم با 5/43 درصد و کمترین فراوانی مربوط به ماهیان طبقه وزنی 25-20 گرم با 5/10 درصد بود. بیشترین و کمترین میانگین طول ساردین‌های رنگین کمان به ترتیب در ماه‌های اواخر فروردین 19سانتی‌متر و دی با 1/8 سانتی‌متر مشاهده گردید. میانگین طول کل 16 سانتی‌متر و میانگین وزنی 26 گرم با انحراف معیار 8/13 حداکثر طولی برآوردی معادل 74/20 سانتی‌متر محاسبه گردید. مرگ و میر طبیعی معادل 62/0 و مرگ و میر کل معادل 8/0 محاسبه گردید. سن و طول پیش‌بینی شده φ بر اساس لگاریتم125/2 به دست آمد.la)، ساردین روغنی(Sardinell Longiceps) ،ساردین پهلو طایی (Sardinella gibbosa) .به ترتیب شامل 10%، 2/4 %، 3/2 % و 8/24% باقی مانده را صید ضمنی پنجزاری ماهی (Leiognathus daure) با 2/10%، گواف (Nematalosa nasus)6/6%، یلی چهار خط (Pelates quadrilineatus) 8%، از صید شناورهای پرس ساین را تشکیل داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on composition and diversity of Sardine fishes (Dussumieria acuta) in Kangan waters (Persian Gulf)

نویسنده [English]

  • ehsan hassan ahmadia
چکیده [English]

Abstract:
In this study, natural mortality, age predicted total length, weight, and species composition parameters of purse seine was studied for 5 months in Kangan Port. Sampling was done every 15 days from December to May (fishing time of the fish). Based on the obtained results, Sardines were formed 75% of the target total fishing catch. The highest bycatch was for Leiognathus Daura with a frequency of 10.2% of total weight as well. The most frequency was 25-30 grams with a 43.5% and lowest frequencies of 25-20 g fish weight class with the highest and lowest was 10.5 respectively, lowest average length for rainbow sardines was observed 19 and 8.1 cm, for late April and December months by 1.8 cm respectively. The average length of 16 cm and an average weight of 26±13.8 grams and maximum length estimation calculated as 20.74. Applying the formula M=2K, the equivalent of natural mortality and total mortality was calculated as 0.62 and 0.8 respectively. Predicted based on age and length of log Φ was 2.125.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Length frequency
  • weight frequency
  • Mortality
  • rainbow sardines Persian Gulf
1. Bihamta, M.R., and M.A., and Zare Chahkoei. 2011. Principles of statistics for the natural
resources sciences. Tehran University Publication. 300p.
2. Borna, M. 2012. Persian Gulf aquatic ecology with emphasis on Bushehr Province. Sazmane
Tablighate Eslami Publication, 60p.
3. Dehghani, M., Kamrani, E., Salarpouri, A., and Kamali, E. 2015. Age and growth of Sind
sardine (Sardinella sindensis) using otolith from Qeshm Island (Persian Gulf). Iranian
Journal of Fisheries Sciences. 14(1): 217-231.
4. Duhamel, E. 2006. The French sardine fishery. ICES Working Group on the assessment of
Mackerel, Horse Mackerel, Sardine and Anchovy. Galway. Pp: 5-14.
5. Farkhondeh, Gh., Valinasab, T., and Kamrani, E. 2010. Growth and mortality parameters of
Sardinella fishes in Jask water. Journal of Fisheries and Aquatic animals. 3: 70-80.
6. FAO, 2011. Report of the FAO Workshop on the status of shared fisheries resources in the
Northern Arabian Sea – Iran (Islamic Republic of), Oman and Pakistan. Muscat. Oman, 13–
15. December 2010. FAO Fisheries and Aquaculture Report. 971-58p.
7. Iranian Fisheries Organization, 2014. Statistical Yearbook of Iranian Fisheries Organization.
33p.
8. Salarpouri, A., and Darvishi, M. 2006. Reproduction biology of Sardinella sindensis in costal
water of Jask. Journal of Pajohesh Va Sazandegi, 70: 59-64.
9. Salarpouri, A., Behzadi, S., and Darvishi, M. 2009a. Population dynamics of Sardinella
sindensis in costal water of Qeshm Island. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 17: 77-86.
10.Salarpouri, A., Behzadi, S., and Darvishi, M. 2009b. Population dynamics of Sardinella
sindensis in costal water of Jask. Journal of Pajohesh Va Sazandegi. 21: 20-26
11.Sepahi, A., Gorgin, S., Santos, J., Abbaspour Naderi, R., and Azini, M.R. 2016. Fishes catch
composition in Cutlass fish (Trichiurus lepturus) trawl in Chabahar Water. Journal of
Applied Ichthyological Research. 4(3): 29- 42
12.Shabani, M.J., and Shadkam, H. 2003. Study of catch composition of purse seine in Kangan
waters. Shrimp Research Institute, 7p.
13.Pauly, D., and Munro, J.I. 1984. Once more on the comparison of growth in fish and
invertebrates, ICLARM. Fishbyte, ICLARM. 2(1): 21p.
14.Vanzalinge, N.P., Owfi, F., Ghasemi, S., Khorshidian, K., and Niamaimandi, N. 1993.
Resources of small pelagic in Iranian waters, a review. FAO/ UNDP Fisheries Development
Project Ira/83/013: 370P.
15.Whitehead, P.J.P. 1985. FAO species catalogue. Vol. 7. Clupeid fishes of the world (Super
order Clupeioidei). An annotated and illustrated catalogue of the herrings, sardines,
pilchards, sprats, shads, anchovies and wolf-herrings. Part 1- Chirocentridae, Clupeidae and
Pristigasteridae. FAO Fisheries Synopses. (125): 7-1. 303.