مقایسه ریخت‌سنجی هندسی جمعیت‌های سبیل‌ماهی بین‌النهرین (Barilius mesopotamicus Berg, 1932) در ایران

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

سبیل‌ماهی بین‌النهرین Barilius mesopotamicus Berg, 1932)) از کپورماهیان بومی ایران است که در حوضه‌های تیگره و بوشهر پراکنش داشته و از لحاظ ذخایر ژنتیکی حایز اهمیت بوده ولی اطلاعات اندکی در مورد آن وجود دارد. در مطالعه حاضر به مقایسه ریخت‌سنجی هندسی جمعیت‌های مختلف سبیل‌ماهی بین‌النهرین در ایران پرداخته شد. به این منظور از مناطق پراکنش این گونه، شامل حوضه پنج رودخانه‌ دیاله، کرخه، کارون، جراحی و بوشهر، 460 قطعه سبیل‌ماهی نمونه‌برداری شد. از سمت چپ سطح جانبی نمونه‌ها عکس‌برداری شد و سپس 15 لندمارک با استفاده از نرم‌افزار Tpsdig2 برروی تصاویر دوبعدی قرار داده شدند. داده‌های حاصل پس از آنالیز پروکراست، با روش‌های آماری چندمتغیره PCA، CVA و آنالیز خوشه‌ای تحلیل شدند. مقایسه ریخت‌سنجی هندسی جمعیت‌ها اختلاف معناداری در بین حوضه‌های مورد مطالعه نشان نداد، هرچند در آزمون‌های PCA و CVA گروه‌بندی جمعیت‌ها و الگوهای شکل بدنی در راستای محورها تفاوت‌هایی نشان داد که ناشی از تفاوت در اندازه و شکل سر، ارتفاع بدن و طول ساقه دمی بود. بنابراین، به نظر می رسد زمان جدایی این جمعیت‌ها از یکدیگر در حدی نبوده که موجب تغییرات قابل ملاحظه‌ای در آنها باشد و یا این که در مجموع شرایط زیستگاهی یکسانی را تجربه می‌کنند که منجر به شکل بدنی مشابه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geometric morphometric comparison of Mesopotamian minnow (Barilius mesopotamicus Berg 1932) populations in Iran

چکیده [English]

The Mesopotamian minnow (Barilius mesopotamicus Berg, 1932) is a native cyprinid which is distributed in Tigris and Bushehr basins in Iran and it is important from genetic point of view, but there is little information about that. The present study compared the geometric morphometrics of the Mesopotamian minnow populations in Iran. For this purpose, 460 fish specimens from its distributaion range in Iran, namely, Diala, Bushehr, Karkheh, Karun and Jarrahi river basins were sampled. Pictures were taken from the left side of the specimens and digitized using 15 landmarks placed on two-dimensional images using Tpsdig2 software. The data after Procrast analysis were analyzed with PCA, CVA multivariate statistical methods and cluster analysis. Geometric morphometric comparisons showed no significant differences in the studied populations, although in PCA and CVA tests and classification of the population and patterns of the body shape along the axes, some differences were observed which were due to differences in head size and shape, body height and length of the caudal peduncle. Thus, It seems that the separation time among these populations is not long enoght to result in substantial differences among them or their habit conditions are basically similar, leading to similar body shapes in different populations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bushehr basin
  • Tigris basin
  • Biometry
  • Cyprinidae
  • Morphology
1. Almaca, C. 1984. Form Relationships Among Western Palearctic Species of Barbus
(Cyprinidae, pisces). Arquiros do Museu Bocage 2(12): 207-248.
2. Berg, L.S. 1932. Eine neue Barilius-Art (Pisces, Cyprinidae) aus Mesopotamien. Zool. Anz.
100(11/12): 332-334.
3. Bookstein, F.L. 1991. Morphometric Tools for Landmark Data: Geometri and Biology.
Cambridge: Cambrige University Press. 435p.
4. Bookstein, F.L. 1996. Combining the tools of geometric morphometrics in Marcus, L.F.,
Corti, M., loy, A., Naylor, G., Slice, D.E., eds, Advances in morphometrics. Nato Asi series
A: Life Sciences 284: 131-151.
5. Bookstein, F.L. 1997. Landmark methods for forms without landmarks localizing group
differences in outline shape. In: Rohlf, F.J & Bookstein, F.L. (eds), Workshop on
Mathematical Methods in Biomedical Image Analysis. Vol. Institute of Gerontology,
University of Michigan, USA. 225-243.
6. Coad, B.W. 2017. Freshwater Fishes of Iran. http://www.briancoad.com (10 April 2017).
7. Ghorbani-Ranjbari, Z., and Keivany, Y. 2017a. Geometric morphometric comparison of
Barilius mesopotamicus (Berg 1932) populations in Bushehr basin. J. Anim. Res.:
Submitted.
8. Ghorbani-Ranjbari, Z., and Keivany, Y. 2017b. Geometric morphometric comparison of
Barilius mesopotamicus (Berg 1932) populations in Jarrahi River basin. J. Aquat. Ecol.:
Submitted.
9. Ghorbani-Ranjbari, Z., and Keivany, Y. 2017c. Geometric morphometric comparison of
Barilius mesopotamicus (Berg 1932) populations in Diala River basin. J. Fish.: Submitted.
10.Jamali-Ashtiani, A., Eagderi, S., Khorasani, N., and Zamani-Faradonbe, M. 2016.
Comparison of body shape features of Kura barbel (Barbus lacerta, Heckel 1834) in
Caspian, Tigris and Uremia Lake basins using geometric morphometrics technique. J. Anim.
Env. 7(4): 143-150.
11.Jalili, P., Eagderi, S., and Keivany, Y. 2015. Body shape comparison of Kura bleak
(Alburnus filippii) in Aras and Ahar-Chai rivers using geometric morphometric approach.
Res. Zool. 5 (1): 20-24
12.Jouladeh-Roudbar, A., and Vatandoust, S. 2015. The evaluation of morphometric and
meristic characters of Barilus mesopotamicus (Cypriniformes: Cyprinidae) in Seimareh,
Changoleh and Siahgave Rivers in Ilam province. Journal of Exploitation and Aquaculture
1(4): 6-47.
13.Jouladeh-Roudbar, A., Eagderi, S., and Vatandoust, S. 2016. Comparison of morphological
and molecular characters of riverine and lake populations of Barilus mesopotamicus in Tigris
basin. J. Wetl. Ecobiol. 8(4): In press.
14.Keivany, Y., Nasri, M., Abbasi, K., and Abdoli, A. 2016. Atlas of Inland Water Fishes of
Iran. Iran Department of Environment Press, Tehran, Iran. 218p.
15.Keivany, Y., and Ghorbani-Ranjbari, Z. 2017a. Biometry of Barilius mesopotamicus (Berg
1932) populations in Iran. Nova Biologica Reperta: Submitted.
16.Keivany, Y., and Ghorbani-Ranjbari, Z. 2017b. Contribution to the biology of Barilius
mesopotamicus populations in Iran. J. Fish. Sci. Technol.: Submitted.
17.Keivany, Y., Tahmasebi, A., and Farhadian, F. 2017. Body shape variation of Kura barb
(Barbus spp.) in Iranian basins. Journal of Experimental Anim. Biol.: Submitted.
18.Kuliev, Z.M. 1984. On the variability of morphometric charactets in the Caspian roach,
Rutilus rutilus caspicus (Yakovlev) (Cyprinidne). Vopr. Ikhtiol. 24(6): 935-945.
19.Langerhans, R.B., and Reznick, D.N. 2010. Ecology and evolution of swimming
performance in fishes: predicting evolution with biomechanics. In: Domenici, P. and Kapoor,
B.G. (eds), Fish locomotion: an ecoethological perspective. Science Publishers Inc, Enfield.
Pp: 200-248.
20.Motamedi, M., Madjdzadeh, S.M., Teimori, A., and Esmaeili, H.R. 2011. Systematic and
biogeography of the Barbus lacerta complex (Pisces: Cyprinidae) from Iran-inferred by
molecular and morphological evidence. 12th Annual Meeting of the Society of Biological
Systematics (Gesellschaft für Biologische Systematik, GfBS). 21-27 February,
BioSystematics Berlin. P. 231.
21.Nelson, J.S., Grande, T.C., and Wilson, M.V.H. 2016. Fishes of the World. John Wiley and
Sons, New York, USA. 707p.
22.Pakkasmaa, S., and Piironen, J. 2001. Morphological differentiation among local trout
(Salmo trutta) populations. Biol. J. Lin. Soc.72(2): 231-239.
23.Pinheiro, A., Teixeira, C.M., Rego, A.L., Marques, J.F., and Cabral, H.N. 2005. Genetic and
morphological variation of Solea lascaris (Risso, 1810) along the Portugese coast. Fish. Res.
73: 67-78.
24.Poulet, N., Berrebi, P., Crivelli, A.J., Lek, S., and Argillier, C. 2004. Genetic and
morphometric variation in the pikeperch Sander lucioperca of a fragmented delta. Arch.
Hydrobiol. 159 (4): 531-554.
25.Rohlf, F.J., and Marcus, L.F. 1993. A revolution in morphometrics. Trend. Ecol. Evol. 8:
129-132.
26.Swain, D.P., and Foote, C.J. 1999. Stocks and chameleons: The use of phenotypic variation
in stock identification. Fish. Res. 43: 113-128.
27.Tudela, S. 1999. Morphological variability in a Mediterranean, genetically homogeneous
population of the European anchovy, Engraulis ancrasicolur. Fish. Res. 42: 229-243.
28.Zamani-Faradonbeh, M., Eagderi, S., and Nasri, M. 2014. Geometrics morphometric
comparison of populations of Waspi, Cabdio morar (Hamilton, 1822) in Mashkil and
Mokran Basins. Iran. Sci. Fish. J. 23(2): 57-68.
29.Zelditch, M. 2004. Geometric Morphometrics for Biologists: a Primer. Elsevier Academic
Press, New York, USA. 437p.