بررسی برخی ویژگی‌های رشد سیاه‌ماهی خال‌دار (Capoeta trutta) در حوضه بوشهر و تیگره

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

بررسی ویژگی‌های رشد ماهیان یکی از مهمترین عوامل در بررسی وضعیت ماهیان می‌باشد و سیاه‌ماهی خالدار از ماهیان بومی و مهم حوضه بوشهر و تیگره است. بدین منظور، تعداد 223 قطعه سیاه‌ماهی خال‌دار (Capoeta trutta) از چهار رودخانه حوضه بوشهر و هشت رودخانه حوضه تیگره با استفاده از تور پره صید شد. نمونه‌ها پس از جمع‌آوری و بیهوشی در محلول گل‌میخک ۱٪، در فرمالین 10% تثبیت و برای اندازه‌گیری‌های بعدی به موزه ماهی‌شناسی دانشگاه صنعتی اصفهان منتقل شدند. طول و وزن نمونه‌ها با کولیس و ترازوی دیجیتال با دقت ۰۱/۰ میلی‌متر و ۰۱/۰ گرم اندازه‌گیری و رابطه طول- وزن و ضریب وضعیت محاسبه شد. با توجه به مقادیر عددی بدست آمده برای پارامتر b و آماره t پائولی، در مجموع جمعیت‌های مورد مطالعه دارای الگوی رشد آلومتریک مثبت بودند، ولی در برخی رودخانه‌ها مانند اهرم، دویرج، ایوان عباسی، سیروان و زیمکان نیز الگوی رشد آلومتریک منفی بود که نشان از وضعیت نامناسب تغذیه‌ای در این رودخانه‌ّها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on some growth characteristics of trout barb (Capoeta trutta) in Bushehr and Tigris basins

چکیده [English]

Studying growth characteristics of fishes is one of the most important factors in evaluating fish conditions and trout barb is one of the important native fishes in Bushehr and Tigris basin. For this purpose, 223 specimens of trout barb (Capoeta trutta) from four rivers of Bushehr Basin and eigth rivers of Tigris Basin were caught by seine net. The specimens, after collection and anesthetizing in 1% clove oil, were fixed in 10% bufferd formalin and transferred to the Ichthyology Museum of Isfahan University of Technology for further studies. Length and weigth of the specimens were measured by a digital caliper and a digital sclae to the nearest 0.01 mm and 0.01 g, respectively, and length-weight relationship and condition factor were calculated. Based on the parameter b and Pauly test, in general, the growth for this fish was a positive allometric pattern, however, in some populations such as Ahram, Doirej, Eivan Abasi, Sirvan and Zimakan rivers, the growth pattern was negative allometric, indicating unsuitable feeding conditions in these rivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Length-weight relationship
  • growth
  • Cyprinidae
  • barb
just: auto; -webkit-text-stroke-width:1. Baboli, J.M., Niya, T.M., and Pazira, A. 2012. Length-weight relationship and
condition factor of Capoetta trutta in shour river downstream. Advances in
Environmental Biology 1731-1735.
2. Bagenal, T. 1978. Methods for Assesment of fish production in freshwater.
Blackwell Scientific Publication, London, UK. 365p.
3. Bagenal, T.B., and Tesch, F.W. 1978. Age and Growth. In: Bagenal, T.B. (Ed.),
Methods of assessment of fish production in fresh waters. Oxford Blackwell
Scientific Publication. Pp: 101-136.
4. Biswas, S.P. 1993. Manual of methods in fish biology. South Asian publishers.
Pvt. Ltd New Dehli. International Book co. 145p.
5. Coad, B.W. 2017. Freshwater fishes of Iran. www.briancoad.com (accessed 20
April 2017).
6. Fafioye, O.O., and Oluajo, O.A. 2005. Length-weight relationships of five fish
species in Epe lagoon, Nigeria. African Journal of Biotechnology, 4, 7: 749-
751.
7. Esmaeili, H.R., Mehraban, H., Abbasi, K., Keivany, Y., and Coad, B.W. 2017.
Review and updated checklist of freshwater fishes of Iran: Taxonomy,
distribution and conservation status. Iranian Journal of Ichthyology, 4, Suppl. 1:
1-114.
8. Froese, R. 2006. Cube law, condition factor and weight– length relationships:
history, meta-analysis and recommendations. Journal of Applied Ichthyology,
22: 241-253.
9. Froese, R., and Pauly, D. 2017. FishBase. www.fishbase.org. Accessed 24
September, 2016.
10.Hasankhani, M., Keivany, Y., Raeisi, H., Pouladi M., and Soofiani, N.M. 2013.
Lengthweight relationships of three cyprinid fishes from Sirwan River,
Kurdistan and Kermanshah provinces in western Iran. Journal of Applied
Ichthyology, 29, 5: 1170-1171
11.Hasankhani, M., Keivany, Y., Daliri, M., Pouladi, M., and Soofiani, N.M. 2014.
Length–weight and length–length relationships of four species (Barbus lacerta,
Pseudorasbora parva, Squalius lepidus and Oxynoemacheilus angorae) from
the Sirwan River, western Iran. Journal of Applied Ichthyology, 30, 1: 206-207.
12.Keivany, Y., and Zamani-Faradonbe, M2016 Length-weight and length-length
relationships for six fish species from Zohreh River, Iran. International Journal
of Aquatic Biology, 4, 6: 387-390 Keivany, Y., Nasri, M., Abbasi, K., and
Abdoli, A. 2016a. Atlas of inland water fishes of Iran. Iran Department of
Environment Press. 218p.
14.Keivany, Y., Dopeikar, H., Ghorbani, M., Kiani, and Paykan-Heyrati, F. 2016b.
Length–weight and length–length relationships of three Cyprinid fish from the
Bibi-Sayyedan River, western Iran. Journal of Applied Ichthyology, 32, 3: 507-
508.
15.Le Cren, E.D. 1951. The length-weight relationship and seasonal cycle in gonad
weight and condition in the perch (Perca fluviatilis). Journal of Animal
Ecology, 20: 201-219.
16.Poria, M., Abdoli, A., Kazemian, M., Nori, F., Khara, H., and Ejraei, F. 2012.
Survey of some properties of population dynamic of Capoeta trutta in Alvand
River in Kermanshah province (IR.Iran). Journal of Aquatic Animals and
Fisheries, 3, 10: 17-26.
17.Radkhah, A., and Nowferesti, H. 2016. Study on length-weight relationships
and condition factor of Capoeta trutta from Kangir and Seimare Rivers,
Western Iran. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 4, 1: 121-
123.
18.Salini, J.P., Milton, D.A., Rahman, M.J., and Hussain, M.G. 2004. Allozyme
and morphological variation throughout the geographic range of the tropical
shad, hilsa Tenualosa ilisha. Fisheries Research, 66, 1: 53-69.
19.Taghavi Niya, M., Javaheri Baboli, M., Roomiani, L., Pazira, A., and Lakzaie,
F. 2015. Study on the growth parameters of Capoeta trutta (Heckel, 1843) in
Shour River, Iran. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 14, 1: 262-274.
20.Weatherley, H., and Gill, H.S. 1987. The biology of fish growth. Academic
Press. 443p.