تبیین عوامل رفتاری مؤثر بر نوآوری و کارآفرینی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی شیلات (مطالعه‌ای در شیلات استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان

چکیده

نوآوری و کارآفرینی از مفاهیم بسیار مهمی هستند که اهمیت و مزایای آن در سال‌های اخیر برای شمار زیادی از سازمان‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری در زیر بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی کاملاً محسوس بوده است. براین اساس هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل رفتاری مؤثر بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی در اداره کل شیلات استان مازندران می‌باشد. روش این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کارشناسان و خبرگان اداره کل شیلات استان مازندران می-باشند. در پژوهش حاضر پس از مطالعه ادبیات تحقیق، عوامل رفتاری مؤثر بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی شناسایی گردید. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های دلفی و مقایسات زوجی گردآوری، و با استفاده از روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتب گروهی- فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل حاکی از آن بود که عوامل رفتاری مؤثر بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی به ترتیب اولویت عبارت‌اند از: سبک‌های رهبری؛ فرهنگ سازمانی؛ روحیه تیمی؛ آموزش کارآفرینی؛ ارتباطات سازمانی، و ریسک‌پذیری. براین اساس، مدیران می‌توانند با مد نظر قرار دادن این عوامل و توجه به آن، گام مهمی در جهت توسعه کارآفرینی و نوآوری در سازمان بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Explanation of the Effective Behavioral Factors on Innovation and Entrepreneurship Towards Achievement of the Fisheries' Economic Goals (a study in the Mazandaran Fisheries and Marine Organization)

چکیده [English]

Innovation and entrepreneurship are very important concepts and in the recent years, their benefits has been quite tangible and sensible for large number of organizations, companies and businesses in the subdivisions of industry, agriculture and the service. Therefore, the purpose of the present research is the verification and ranking of effective behavioral indexes on Innovation and Organizational Entrepreneurship (OE) process in Mazandaran fisheries and marine organization. In terms of data collection, the used method in this study is the descriptive-survey method, and in terms of research purposes, it is an applied research. Statistical population of present study includes the experts and connoisseurs in the mazandaran fisheries and marine organization. In the present study, after study literature, the effective behavioral indexes on innovation and OE were identified. Data collection was used by delphi and paired comparisons questionnaires, and in order to data analyzing, using fuzzy felphi method and FGAHP were used. The results of the analysis indicate that the effective behavioral indexes on innovation and OE in priority order are follow: leadership styles; organizational culture; team spirit; entrepreneurship training; organizational communications, and risk-taking. By consideration to these factors, organizations' managers could take an important step toward innovation and entrepreneurship development within their organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Entrepreneurship
  • Innovation
  • Mazandaran Fisheries and Marne Organization
  • FDelphi
  • FAHP