تأثیر کشندگی سموم قارچکش پیلت و بنومیل بر جمعیت جلبک سبز سندسموس کواردیکودا (Scenedesmus quadricauda)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

محیطهای آبی به علت پساب های صنعتی، کشاورزی و خانگی اغلب در معرض آلاینده های مختلف نظیر سموم کشاورزی هستند که مشکلات متعددی برای موجودات آبزی ایجاد کنند. گونه های جنس سندسموس(Scenedesmus spp.) را اغلب جهت نشان دادن تغییرات فیزیکو شیمیایی و شرایط زیست محیطی استفاده می‌کنند. این تحقیق با هدف بررسی اثرات سموم قارچ‌کش‌تیلت(پروپیکونازول) و بنومیل در غلظت‌های‌مختلف بر جمعیت جلبک‌سبز سندسموس‌کواردیکودا (Scenedesmus quadricauda) به همراه تعیین غلظت موثره EC50 96 ساعته بود. این تحقیق در قالب طرح کاملاتصادفی ودر مدت 96 ساعت با 4غلظت(به همراه شاهد) باسه تکرار برای هر قارچ‌کش در محیط کشتBBM و براساس روش استاندارد‌ O.E.C.D انجام شد. بیشترین درصد تلفات در قارچ کش های بنومیل و تیلت به ترتیب در غلظت 5/2 میلی گرم برلیتر و 40/28 میکرو گرم‌ برلیتر بود. همچنین میزان EC50 96ساعته به ترتیب 834/0میلی‌گرم بر لیتر در بنومیل و 612/6 میکروگرم بر لیتر در تیلت تعیین گردید. نتایج آنالیز آماری نیز نشاندهنده اختلاف معنی دار در رشد روزانه(05/0>p) بین برخی از غلظت های مختلف در هریک از سموم مورد مطالعه بود، بطوریکه افزایش غلظت سموم باعث کاهش معنی‌داری در تراکم سلولی شد. به طور کلی نتایج تحقیق حاضر بیانگر تخریب سلول‌های جلبک سبز (S. quadricauda) در قارچ کش بنومیل با درجه سمیت خیلی زیاد(وضعیت خطرناک) بود. همچنین استفاده از گونه (S. quadricauda) برای پایش بیولوژیکی در اکوسیستم‌های آبی به دلیل پاسخ های سریع به آلاینده ها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Lethal Effects of Tilt and Benomyl fungicides on population of Green Microalgae Scenedesmus quadricauda

چکیده [English]

Aquatic environments are often contaminated by various industrial, agricultural and domestic sewage, while different pesticides have markedly different effects on aquatic life. Scenedesmus spp. are often used as an indicator to show changes in physico-chemical and environmental conditions of the aquatic ecosystems. This study aimed to investigate the effects of different concentrations of pesticides, fungicides tilt(propiconazole) and benomyl on the population of green algae (Scenedesmus quadricauda) and to determine 96 hour EC50 for it. The study was conducted in a completely randomized design at 96 hours with 4 treatment (four levels of pesticide and control)and three replications in medium BBM (Bold Basal Medium) in accordance with O.E.C.D as standard method. The highest mortality rate occurred at 2.5 mg/L and is 28.40 µg/L of fungicides Benomyl and tilt, respectively. Also, 96 hours EC50 determined 0.834 mg/L for benomyl and 6.612 µg/L for tilt. Statistical analysis showed the significant differences in daily growth rate between some concentrations of studied toxin, as the cell density decreased with increasing toxin consebtration. Overall results indicated that fungicide benomyl with Degree of toxicity very high toxicity(dangerous) existing in the water bodies has an influencing effect on cell destruction of green algae (S. quadricauda). Also the results suggested using such species (S. quadricauda) as an indicator for biomonitoring of aquatic ecosystems because of its rapid response to contaminants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green algae
  • agricultural pesticides
  • EC50
  • Medium
  • Scenedesmus quadricauda