بهینه سازی شرایط هیدرولیز آنزیمی پروتئین ضایعات سر سینه میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) با استفاده از روش سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فراوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 کارشناسی ارشد فراوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

جهت بهینه‌سازی شرایط تولید پروتئین هیدرولیز شده (شامل نسبت آنزیم به سوبسترا، دما و زمان) به منظور دستیابی به بالاترین خواص آنتی‌اکسیدانی، مینس تهیه شده از ضایعات میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) با استفاده از پروتئاز تجاری آلکالاز بر اساس 18 تیمار تعیین شده با طرح آزمایشات سطح پاسخ، هیدرولیز شده و با خشک کن انجمادی به صورت پودر آماده گردید. آزمایش های مربوط به خواص آنتی‌اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده با سه روش قدرت دفع رادیکال‌های آزاد DPPH، هیدروکسیل و قدرت احیای آهن انجام شدند. به طور کلی فرآورده‌های تولید شده پاسخ بهتری به دفع رادیکال آزاد DPPH در مقایسه با قدرت دفع رادیکال آزاد هیدروکسیل و قدرت احیای آهن نشان دادند. درجه هیدرولیز آنزیم آلکالاز 7/49% و میزان پروتئین حاصل از آن 9/86% وزن خشک بود. از میان تیمارها، تیمار 11 (نسبت آنزیم به سوبسترا 5/2%، دما 75 درجه سانتی‌گراد و مدت زمان 85 دقیقه) به عنوان تیمار بهینه بر اساس خواص آنتی-اکسیدانی برگزیده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of enzymatic hydrolysis of green tiger shrimp (Penaeus semisulcatus) head wastes protein with Response Surface methodology

نویسندگان [English]

  • Bahareh Shabanpour 1
  • Moazameh Kordjazi 2
  • Khatereh Nazari 3
چکیده [English]

In order to optimization of protein hydrolysis condition (including enzyme to substrate ratio (E/S), temperature and time) for achieving the highest antioxidant activity, the green tiger prawn (P. semisulcatus) mince was tested via commercial protease (Alcalase® 2.4L) based on the response surface designed method in 18 treatments and then dried to obtain powder in freeze dryer. The antioxidant activity experiments were tested in three ways including DPPH radical scavenging activity, hydroxyl radical scavenging activity and reducing power. Overall, in comparison with hydroxyl radical scavenging activity and reducing power, the products had better response to DPPH radical scavenging activity. Alcalase inhibited degree of hydrolysis 49.7% and protein content 86.9 % (on dry basis). Among the treatments, which were produced by Alcalase, treatment number 11 (E/S 2.5%, Temperature 75°C and Time 85 min) was selected as the optimum condition on the basis of antioxidant activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alcalase
  • Response Surface
  • Antioxidant
  • Green tiger prawn