تاثیر مقادیر مختلف آهک پاشی صبحگاهی روی پارامترهای یونی و بیوشیمیایی خون کپورماهیان پرورشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

چکیده

طی این مطالعه تاثیر مقادیر مختلف آهک پاشی صبحگاهی روی پارامترهای یونی و بیوشیمیایی خون کپورماهیان پرورشی (کپور معمولی، بیگ هد، فیتوفاگ) در منطقه دیکجه گنبد بررسی شد. ابتدا 9 استخر 3 هکتاری انتخاب و به 3 تیمار (1-آهک دهی 750 میلی گرم در لیتر، 2-آهک دهی 1250 میلی گرم در لیتر ، 3-آهک دهی1750 میلی گرم در لیتر به بالا) تقسیم شد. آهک پاشی اثر معنی داری روی هماتوکریت خون (01/0>P) داشت و در تیمار 3 نسبت به سایر گروهها بیشتر بود. بین سایر پارامترهای بیوشیمیایی خون با نرخ آهک دهی ارتباط معنی داری مشاهده نشد (05/0

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of different amounts of morning limning in carp culture ponds on blood ionic and biochemical parameters of cultured carp

چکیده [English]

Effects of different amounts of morning liming on blood ionic parameters and blood biochemical parameters of cultured carp ponds in Dikjeh area of Gonbad were investigated. 9 ponds (3 hectars) were chosen and divided in 3 treatments (1- liming 750 mg/l, 2- liming 1250 mg/l, 3- liming 1750 mg/l). Liming had significant effect on blood hematocrite (P0.05) were observed between other blood parameters with liming (P>0.05). According to results no significant correlation (P>0.05) were observed between liming with blood glucose, magnesium, calcium and sodium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carps
  • blood parameters
  • Limning