مقایسه اثر ضد قارچی نانوذره اکسیدروی (ZnO) با مالاشیت گرین بر قارچ ساپرولگنیا(Saprolegnia. Sp)

نویسندگان

1 دانشجو - سایر

2 دانشیار گروه شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان

3 استادیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد واحد تنکابن

4 دانشجوی دکترا قارچ شناسی-تربیت مدرس تهران

چکیده

از مهم¬ترین مشکلات زمان تکثیر تخم تاس¬ماهی ایرانی، بروز قارچ¬زدگی به ساپرولگنیا می¬باشد که با استفاده از مالاشیت¬گرین به عنوان یک ترکیب موثر در کنترل آلودگی¬های قارچی قابل کنترل می¬باشد. به دلیل روشن شدن اثرات و عوارض سوء مالاشیت¬گرین بر روی انسان و انواع آبزیان، حدود بیش از دو دهه استفاده از آن در اغلب دنیا منع شده است. هدف از این تحقیق مقایسه اثر ضد قارچی نانو¬ذره اکسیدروی با مالاشیت¬گرین روی ساپرولگنیا بوده است. برای این منظور پس از سنتز نانوذره اکسیدروی و تائید آن با استفاده از XRD و SEM، اثر ضد قارچی آن با تعیین MIC به روش ماکرودایلوشن با مالاشیت¬گرین مقایسه شد. محدوده MIC نانو ذره اکسید روی با میانگین 28/0±81/0 میکروگرم بر میلی¬لیتر در مقایسه با مالاشیت¬گرین با میانگین MIC برابر با 15/1±98/8 میکروگرم بر میلی¬لیتر تعیین گردید و نانوذره اکسیدروی حساسیت¬پذیری معنی¬داری داشت (05/0>P) . این مطالعه نشان داد که نانوذره اکسیدروی اثر ضد¬قارچی داشته و می¬تواند به عنوان گزینه مناسب برای حذف ساپرولگنیا در حیطه شیلات استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Zinc Oxid nanoparticle (ZnO) and Malachite Green antifungal effect on saprolegnia Spp

نویسنده [English]

  • Azar Sadighi 1
1
2
3
4
چکیده [English]

Fungous infection to Saprolegnia is the most important difficulties at the egg of Acipenser Persicus which is controlled by Malachite green as an effective structure . Because of the effects and adverse imposition on human and various fish, its use has been avoided in most of the world more than two decades approximately. This study was aimed to compare the antifungal effect of Zinc oxid nano particles with malachite green on Saprolegnia . Therefore , after the synthesis of Zinc oxid nan particles and its effect by using XRD and SEM , its antifungal effect by MIC compared according to macrodilution method with malachite green . The MIC range of Zinc oxid nano prticles with mean 0.81 ± 0.28 µgml-1 was determined to compare the Malachite Green with MIC mean equal to 8.98 ± 1.15 µgml-1 and Zinc oxid nano particles had significant sensitivity . The result showed that Zinc oxid nano particles had anti fungi effect and can be used to remove Saprolegnia in the fishery area as an appropriate option.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Zinc Oxid Nano Particle "
  • "Malachite ‌Green"
  • "Saprolegni"