اثرات سطوح مختلف نیترات بر رشد و محتوای اسید چرب دو گونه از ریز جلبک‌های آب شیرین

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

چکیده

نیتروژن به عنوان یکی از نوترینت¬های غذایی مهم جلبک¬های تک¬سلولی است که تغییر در غلظت آن تأثیر معنی داری در میزان رشد و ارزش غذایی جلبک¬های تک سلولی می گذارد. در این مطالعه تأثیر غلظت¬های مختلف نیترات (0، 62/0 ، 25/1، 5/2 و 5 میلی مولار نیترات) بر میزان رشد و محتوای اسید چرب دو ریز جلبک تک سلولی هماتوکوکوس و دسمودسموس کوناتئوس Haematococcus sp.) ) و (Desmodesmus cunaetus) در یک دوره پرورشی 12 روزه در دمای 22 درجه سانتی¬گراد در محیط کشت BM در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج، بالاترین تراکم سلول جلبکی (105 ×11/ 18 سلول در میلی لیتر) و نرخ رشد (09/0 ±22/0 در روز) در هماتوکوکوس را در غلظت 5/2 میلی مولار نیترات و بالاترین تراکم سلول جلبکی (105 ×00/36 سلول در میلی لیتر) و نرخ رشد (09/0 ±31/0 در روز) در دسمودسموس کوناتئوس را در غلظت 25/1 میلی مولار نیترات نشان دادند. هم¬چنین نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نیترات میزان اسیدهای چرب با چند پیوند غیراشباع PUFA (Polyunsaturated fatty acid) افزایش و اسیدهای چرب اشباع SFA (Saturated fatty acids) کاهش می¬یابد. در مقابل با کاهش غلظت نیترات میزان اسیدهای چرب با چند پیوند غیراشباع کاهش و اسیدهای چرب اشباع افزایش می¬یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of different nitrate levels on growth and fatty acid content in two species of freshwater microalgae

نویسندگان [English]

  • Mehdi Naderi Farsani 1
  • Mehdi Naderi Farsani 1
1
2
چکیده [English]

Nitrogen as one of the important nutrients of microalgae has significant affect on the growth and nutrition value of the algae if the changes. In present study the growth and fatty acids content of the different concentration of nitrate (0, 0.62, 1.25, 2.5 and 5 mM from NO3) was studied during a 12 day cultivation period of Haematococcus sp. and Desmodesmus cunaetus. at 22 °C in laboratory conditions. The results revealed that maximum count of algal cells(18.11×105 cell.ml-1) and growth rate of Haematococcus sp.(0.22± 0.09 day-1) is seen while the algae exposed to 2.5 mM No3. In Desmodesmus cunaetus, The maximum growth rate (36.00×105 cell.ml-1) and growth rate (0.31± 0.09 day-1) was found at1.25 Mm No3. Also a significant differentiation between high content of nitrate with increase in PUFA (polyunsaturated fatty acid) and reduction of SFA (saturated fatty acids) was seen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatty acids
  • " growth rate
  • "
  • " NO3"