ارزیابی اقتصادی آببندان‌های دو منظوره آبزی‌پروری- کشاورزی در استان گلستان در سال 1389

نویسنده

دانشگاه گرگان

چکیده

در این تحقیق به ارزیابی اولیه اقتصادی آببندان¬های دو منظوره کشاورزی – آبزی¬پروری در استان گلستان در طبقات اندازه مختلف پرداخته شد. در این بررسی، اطلاعات مربوط به 39 آب‌بندان در 4 طبقه کمتر از 10 هکتار، 15-10 هکتار، 25-15 هکتار و بالای 25 هکتار بصورت تحقیق پرسش¬نامه¬ای تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که هزینه‌های مربوط به تأمین بچه ماهی و اجاره زمین به¬ترتیب 61/35 و 08/23 درصد از هزینه‌های کل را در بخش هزینه‌های متغیر و دستمزد کارگر، 41/9 درصد از هزینه‌های ثابت را شامل می‌شوند. کمترین هزینه کل و بیشترین سود در هکتار در طبقه بیشتر از 25 هکتار مشاهده گردید. بنظر می¬رسد توسعه آبزی¬پروری در مقیاس بزرگ و تامین بچه ماهی از نزدیک¬ترین مراکز تکثیر می تواند در کارایی اقتصادی آببندان¬ها می¬تواند بسیار موثر باشد.
کلمات کلیدی: آببندان، آبزی¬پروری- کشاورزی، اقتصاد، استان گلستان

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic evaluation of aqua-agriculture reservoires in Golestan Province in 2010

چکیده [English]

This paper undertakes a preliminary evaluation of economic impact of aqua-agriculture reservoirs in Golestan Province with different size classes. The method of information gathering in this research has been in method census from 39 of aqua-agriculture reservoirs in 4 classes (25 ha.) that information necessary to complete questionnaire has prepared. Results showed that fish fingerling propration, and rent were 35.61 and 23.08% of cost (variable cost), and salary 9.41% (fixed cost). The lowest cost and highest benefit per hectare were observed in up to 25ha. However, continued development of aquaculture and fish fingerling propration from nearest of propagation centers will have a significant economic impact into future in Golestan province.

Keywords: Aqua-agriculture, Economic impact, Golestan Province, Reservoir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Aqua-agriculture
  • Economic impact
  • Golestan Province
  • Reservoir