مقایسه میزان تولید و محاسبه هزینه– فایده میگوی پا سفید(litopenaeus vannamei) پرورشی به روش نیمه متراکم و متراکم در سایت گمیشان- استان گلستان

نویسنده

گرگان

چکیده

چکیده
به منظور بهره برداری بهینه از مزارع مجتمع پرورش میگوی گمیشان و توسعه آن، پروژه پایش مدیریت مزارع پرورش میگوی وانامی در سایت گمیشان استان گلستان با هدف بررسی میزان شاخص های رشد، ضریب تبدیل غذایی، تولید نهایی میگوی وانامی و محاسبه هزینه و درآمد یا سود ناخالص نقدی هر مزرعه، درسال 1391 انجام گرفت. جمع آوری اطلاعات از طریق میدانی و به صورت حضوری از مدیران مزارع طی دوره پرورش و با هماهنگی اداره میگو- اداره کل شیلات گلستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد متوسط تولید مزرعه خزر آبزی که به روش نیمه متراکم پرورش داده شد به مقدار 3/1389 کیلوگرم در هکتار با میانگین وزنی 3/15گرم و ضریب تبدیل غذایی 87/0 و میزان بقا 5/92 درصد بدست آمد که هزینه پرورش و سود حاصل از فروش هر کیلوگرم میگوی پرورشی بدون هزینه استهلاک سازه ها و تجهیزات سرمایه گذاری شده بترتیب 34525 ریال و 55475 ریال محاسبه شد. متوسط تولید مزرعه 13 پرشین کیان پاد نیز که به روش متراکم پرورش داده شد به مقدار 3903 کیلوگرم در هکتار با میانگین وزنی 6/14 گرم و ضریب تبدیل غذایی 25/1 و میزان بقا 3/74 درصد بدست آمد که هزینه پرورش و سود حاصل از فروش هر کیلوگرم میگو بترتیب 50402 ریال و 39598 ریال محاسبه شد. بطور کلی از نتایج حاصله می توان چنین استنباد کرد که در مزارع مورد پایش عدم مدیریت کارآمد و پویا وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of total production and Benefit-Cost analysis of White leg shrimp( Litopenaeus vannamei ) Culture In intensive and Semi-intensive System at the Gomishan (Site)Farm the Golestan province.

چکیده [English]

Abstract
The monitoring of the Management of vannamei shrimp Farms in the Gomishan shrimp Site in the best way and to its development. The objectives of the project were the calculation of growth indices, Food Conversion Ratio.The Final production of vannamei, benefit-cost or gross benefit of each Farm.This study carried out in in 1391( 2012 ).Data collection done through questionaries personally from Farm executive managers during culture period with the arrangment of shrimp department of the Golestan fisheries organization. Results indicated that, the average production of Khazar-Abzi Farm Semi-intensive system was 1389.3 kg/ha ; The average weight( gr ), FCR and Survival Rate( % ) were 15.3, 0.87 and 92.5 respectively. The cost of Farming and the benefit of each kilograms of shrimp produced without the calculation of the depreciation of capital assets and construactions were 34525 and 55475 Rials respectively. The average production of Farm number 13( Persian kian pad ) with intensive system was 3903 kg/ha. The average weight( gr ), F.C.R and Survival Ratio( % ) were 14.6, 1.25 and 74.3 respectively. The Farming cost and the benefit of each kg cultured shrimp were 50402and 39598 Rials respectively.
Keywords: littopenaeus Vannamei, Cost-benefit, culture, the Gomishan Site

کلیدواژه‌ها [English]

  • littopenaeus Vannamei
  • culture
  • Gomishan
  • Golestan