فراوانی و تنوع زیستی جوامع زئوپلانکتونی استخرهای پرورش توام بچه ماهی و ماهیان پرواری شرق استان گلستان (شهر گنبدکاووس)

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

2 عضو هئیت علمی گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

3 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی، تهران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی فراوانی و تنوع زیستی جوامع زئوپلانکتونی در استخرهای پرورش توام ماهی پرواری و بچه ماهی واقع در شهر گنبدکاووس بود. نمونه برداری در 6 استخر پرورش ماهی به صورت ماهیانه از خرداد تا آبان سال 1390 به مدت یک دوره پرورش صورت گرفت. در طول شش ماه مطالعه تعداد 27 جنس زئوپلانکتونی در 4 گروه پروتوزوآ (12 جنس)، روتیفرآ (8 جنس)، کوپه پودآ (4 جنس) و کلادوسرآ (3 جنس) مورد شناسایی قرار گرفتند. تراکم ماهیانه جوامع زئوپلانکتونی دارای اختلاف معنی دار بود (05/0>P). بطوری که ماه های خرداد و شهریور دارای بیشترین و کمترین میانگین تراکم نهایی بودند ولی ماه های مهر و آبان دارای تراکم های مشابهی بودند. همچنین گروه روتیفرها، کلادوسراها، کوپه پودها و پروتوزوآها با فراوانی 46، 28، 23 و 3 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده بودند. تراکم نهایی جوامع زئوپلانکتونی با فاکتورهای آب همچون نیترات، فسفات و فسفرفسفات دارای همبستگی بالا و معنی دار بود و گروه کوپه پودها و کلادوسراها با فاکتورهای نیترات، فسفات و فسفر-فسفات همبستگی بالا و معنی داری داشتند. این رابطه بین تراکم سایر گروه های زئوپلانکتونی و فاکتورهای آب مشاهده نگردید. بر اساس نتایج بدست آمده تنوع و تراکم جوامع زئوپلانکتونی استخرهای پرورش توام ماهی پرواری و بچه ماهی تحت تاثیر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و دمای آب می باشد. همچنین پرورش ترکیبی بچه ماهیان و ماهیان پرواری گرم آبی از جنبه اقتصادی و کارایی تولید در سیستم پرورش متراکم و نیمه متراکم در ایران پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Abundance and biodiversity of zooplankton community in integrated fingerling and grower fishes at East of Golestan Province (Gonbade kavous city)

نویسنده [English]

  • Mehrdad Kamali Sanzighi 1
1
2
3
چکیده [English]

The aim of this study was determination of abundance and biodiversity of zooplankton community at integrated fish culture of grower and fingerling fishes at East of Golestan Province, Gonbade Kavous city. Sampling was done monthly at 6 ponds during one season culture from June to November 2011. During six month study period, 4 groups and 27 genuses were identified. Between recorded groups, 12 genuses belong to Protozoa, 8 genuses belong to Rotatoria, 4 genuses belong to Copepoda and 3 genuses belong to Cladocera. There is significant differences between average total density of zooplanktons at different months (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abundance
  • Biodiversity
  • Zooplankton
  • Integrated Fish Ponds
  • Golestan Province