تاثیر غلظت های مختلف جلبک خشک (کلرلا پودری) و جلبک تازه (نانو کلروپسیس اوکولاتا) بر اندازه بدن و تخم روتیفر آب شور Brachionus plicatilis

نویسندگان

1 عضوء هیئت علمی دانشگاه

2 دانشجو

3 عضو هیئت علمی

چکیده

در مطالعه حاضر اثر 2 غلظت مختلف (cell/ml 106 ×5/2 و 106 × 5) جلبک خشک کلرلا و نانوکلروپسیس بر اندازه بدن و تخم روتیفر آب شور Brachionus plicatilis مورد بررسی قرار گرفت. کشت روتیفرها در شرایط استاندارد و در ظروف پلاستیکی 500 میلی لیتری صورت گرفت. تراکم اولیه روتیفرها در تیمارهای مختلف 30 عدد در میلی لیتر بود. نمونه برداری از روتیفرها در مرحله رشد لگاریتمی انجام گرفت. براساس نتایج تفاوت معنی داری در اندازه روتیفرها در غلظت پایین (cell/ml106×5/2) جلبک کلرلا و نانوکلروپسیس مشاهده نشد (P>0/05). ولی اندازه بدن روتیفرها در غلظت پایین (cell/ml106×5/2) جلبک کلرلا بیشتر از غلظت بالای (cell/ml106×5) همان جلبک بود. اندازه تخم در روتیفرهای تغذیه شده با کلرلا بیشتر از نانوکلروپسیس بود. تفاوت معنی داری در اندازه تخم بین دو غلظت بالا و پایین (cell/ml 106 ×5 و 106 × 5/2) از هر دو جلبک مشاهده شد (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different concentrations of dried algae (powdered chlorella) and fresh algae Nannochloropsis oculata on body and egg size of marine rotifer Brachionus plicatilis

چکیده [English]

In recent years the use of rotifers as live food for rearing fish larvae and crustacean is very important. In this study, the effect of two concentrations (2.5×106, and 5×106 cell/ml-1) of two algae (powdered chlorella and nannochloropsis), on body and egg size of marine rotifer, Brachionus plicatilis were investigated. Rotifers were cultured in standard conditions in 500 ml plastic containers. The initial density of rotifers in different treatments was 30 ind/ml. The sampling of rotifers were conducted in the exponential phase of population growth. Based on the results, no significant difference was observed in the in the size of rotifers fed at low concentration (2.5×106 cell/ml-1) of two algae (p>0.05). But rotifer body size was high at those fed low concentrations of powdered Chlorella in compare to the high concentration. Egg size in group fed powdered chlorella was more than another group. Significant differences was observed in egg size of two groups that fed on high and low density of both algae (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • rotifer Brachionus plicatilis
  • powdered chlorella
  • nanochloropsis
  • body size and egg