بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی مراحل لاروی دو گونه ی خرچنگ گرد از خانواده Xanthidae (Crustacea: Brachyura) در سواحل جزیره هنگام (شمال شرق خلیج فارس)

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس

چکیده

مطالعه مراحل لاروی آبزیان پیشبنه ای از بوم شناسی و ارزیابی ذخایر آنها به ما ارائه می دهد. این پژوهش بر روی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی مراحل لاروی خانواده Xanthidae در آب های ساحلی جزیره هنگام (خلیج فارس) انجام پذیرفت. نمونه برداری توسط تور پلانکتون 300 میکرون به روش کشش مورب از کف به سطح به مدت یک سال از زمستان 1390 الی پاییز 1391 به صورت فصلی در 6 ایستگاه انجام پذیرفت. بر اساس خصوصیات ریخت شناسی همانند شکل کلی لارو و ضمائم آن در آزمایشگاه مراحل لاروی زوآ اول گونه Xantho sp و زوآ دوم گونه Leptodius exaratus (H. Milne Edwards, 1834) شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین فراوانی لاروها به ترتیب مربوط به فصول تابستان و زمستان می باشد. آنالیز واریانس یک طرفه بین تراکم گونه های مختلف در ایستگاه ها و فصول نمونه برداری شده نشان داد که اختلاف معنی داری بین برخی از ایستگاه ها و فصول وجود دارد (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات