مقایسه کینتیک آنزیم تریپسین تخلیص شده از ضمائم پیلوریک ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) با استفاده از سوبسترای سنتتیک آمیدی و استری

نویسندگان

1 دانشگاه ملایر، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، گروه شیلات

2 بخش بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات واکسن و سرم رازی کرج

3 گروه شیلات دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در مطالعه حاضر پارامترهای کینتیک آنزیم تریپسین تخلیص شده از ضمائم پیلوریک ماهی کیلکای معمولی (C.cultriventris caspia) با استفاده از سوبسترای آمیدی (BAPNA) و استری (TAME) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مقایسه کینتیک آنزیم تریپسین بین سوبسترای BAPNA و TAME نشان داد که پارامترهای کینتیکی فعالیت بیشینه (Vmax)، ثابت کاتالیزوری(kcat) و کارایی کاتالیزوری(kcat/Km) در سوبسترای TAME نسبت به سوبسترای BAPNA بالاتر بودند ولی مقدار ثابت میخائلیس- منتن (Km) در سوبسترای TAME کمتر از سوبسترای BAPNA بود. مقدار Vmax آنزیم در سوبسترای TAME بطور معنی داری بالاتر از نوع BAPNA بود (05/0 >p). مقدار ثابت Km در سوبسترای TAME کمتر از نوع BAPNA بود ولی اختلاف معنی داری را نشان نداد (05/0 p). بنابراین میتوان نتیجه گرفت که میل ترکیبی آنزیم تریپسین تخلیص شده از ضمائم پیلوریک ماهی کیلکای معمولی نسبت به سوبسترای TAME بالاتر از BAPNA است و میتوان از سوبسترای TAME برای سنجش فعالیت آنزیمی در این گونه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The kinetic comparison of purified trypsin enzyme from common kilka (Clupeonella cultriventris caspia) pyloric caeca using the amidolytic and esterolytic synthetic substrate

نویسنده [English]

  • Abbas Zamani 1
1 Department of fisheries, Faculty of natural sciences and environmental, Malayer University, Malayer, Hamedan
چکیده [English]

In present study, the kinetic parameters of purified trypsin from pyloric caeca of common kilka (C.cultriventris caspia) were measured using the amidolytic (BAPNA) and esterolytic (TAME) substrates. The results of the kinetic comparison between BAPNA and TAME substrates showed that kinetic parameters including maximum velocity (Vmax), catalytic constant (kcat) and catalytic efficiency (kcat/Km) were in TAME higher than those from BAPNA while Michaelis-Menten constant (Km) showed the lower value in TAME than that from BAPNA. The Vmax value of TAME was significantly higher than that from BAPNA (p0.05). The kcat and kcat /Km values of TAME were also significantly higher than those from BAPNA (P < 0.05). The findings reveals that purified trypsin from common Kilka pyloric caeca has a higher affinity for TAME than dose that from BAPNA and so TAME can be used as substrate for trypsin activity assessment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trypsin
  • Substrate
  • Common Kilka
  • kinetic