تحلیل ساختار تولید در آببندان‌های دومنظوره کشاورزی- آبزی‌پروری در استان گلستان در سال 1389

نویسندگان

1 دانشگاه گرگان

2 هیات علمی/عضو هیات علمی مرکز تحقیقات شیلات استان گلستان

3 هیات علمی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات و محیط زیست

4 دانشجوی دکترا/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف از این تحقیق، ارزیابی اقتصادی آببندان¬های دو منظوره کشاورزی- آبزی¬پروری در استان گلستان بود. در این بررسی، اطلاعات مربوط به 42 آب‌بندان بر اساس پرسش¬نامه تنظیم و تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین میزان هزینه‌ها به¬ازای هر هکتار بترتیب مربوط به آببندان¬های شهرستان‌های کردکوی و گرگان است. بیشترین میزان هزینه به¬ازای کیلوگرم ماهی تولیدی مربوط به هزینه تهیه بچه ماهی، اجاره و دستمزد‌ها می‌باشد. متوسط سود خالص در سطح استان برابر با 28034000 ریال به¬ازای هر هکتار بوده و شهرستان گنبد با میزان 32368200ریال به-ازای هکتار بیشترین میزان سود خالص را به خود اختصاص داده است. آبزی¬پروری در اکثر نقاط سودآور و دارای توجیه اقتصادی بوده و به¬لحاظ اشتغال¬زایی و بهبود درآمد به¬خصوص در مناطق روستایی و ساحلی، بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyses of production structure of aqua-agriculture reservoirs in Golestan province in 2009

نویسندگان [English]

  • Saeed Yelghi 2
  • Seyed Mahmood Aghili 3
  • Azim Fazel 4
2 scientific member/ Fisheries Research Center of Golestan Province
3 Scientific member/Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Faculty of Fisheries and Environment
4 Ph.D.Student/ Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

The basic purpose of the fulfillment this research has been the appointment of economical evaluation indexes of aqua-agriculture reservoirs in Golestan Province. The method of information gathering in this research has been in way survey and in method census from 42 of aqua-agriculture reservoirs that information necessary to complete questionnaire has prepared. Result showed the highest and lowest cost per hectare was Kordkuy and Gorgan reservoirs, respectively. The highest cost gradients per kg fish were juvenile preparation, rent, and labor salary. The mean net benefit was in Golestan Province 28034000 R. and Gonbad had the highest benefit/ha with 32368200 R. Aquaculture is benefit employ economically, and important for employ creating especially in rural and coastal regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Economical evaluation
  • aqua-agriculture reservoir
  • Golestan Province