تعیین سمیت کشنده‌ی آفت‌کش کلرپیریفوس در ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus) و مقایسه‌ی میزان سمیت آن با سایر سموم ارگانوفسفره

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات و محیط زیست، گروه شیلات

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

کلرپیریفوس یکی از سموم ارگانوفسفره‌ای است که برای کنترل آفات در فعالیت‌های خانگی و بسیاری از مزارع کشاورزی که در مجاورت منابع آبی واقع شده‌اند به طور رایج مورد استفاده قرار می‌گیرد. از اینرو در مطالعه حاضر به بررسی سمیت کشنده‌ی این آفت‌کش به عنوان یکی از آلاینده‌های بوم سازگان‌های آبی، پرداخته شده است. در تحقیق حاضر ماهیان قرمز در گروه‌های 21عددی تحت غلظت‌های مختلف سم کلرپیریفوس با نام تجاری آریا با ماده موثره‌ی 2/40 درصد ای سی به مدت 96 ساعت قرار گرفتند و مرگ و میر آن‌ها ثبت شد. تست‌های سمیت با استفاده از آنالیزهای آماری پرو بیت در نرم افزارSPSS، نسخه‌ی 16 تعیین شدند. در پایان 24 ساعت، غلظت 200 میلی‌گرم در لیتر کلرپیریفوس سبب تلفات 100 درصدی ماهیان شد. LC50 96 ساعته‌ی این سم 2/83 میلی‌گرم در لیتر محاسبه شد. حال آنکه برای دو سم ارگانوفسفره‌ی دیازینون و دلتامترین، در پایان 96 ساعت، تلفات 100٪ مشاهده شده است. LC50 96 ساعته دیازینون و دلتامترین در ماهی کاراس طلایی نسبت به سم کلرپیریفوس کمتر بود که نشان می‌دهد دیازینون و دلتامترین در مقایسه با کلرپیریفوس از سمیت بیشتری برخوردارند. در نهایت با توجه به اینکه ماهی کاراس طلایی مدل زیستی مناسبی از کپورماهیان می‌باشد که دسته‌ی عظیمی از ماهیان پرورشی را تشکیل می‌دهد و با توجه به سمیت کمتر سم کلرپیریفوس، استفاده از این آفت‌کش به جای سایر سموم کم خطرتر به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Detection of acute toxicity test (LC50) pesticide chlopyrifos in gold fish (Carassius auratus) and comparison its toxicity with other organophosphate toxicity

چکیده [English]

Chlorpyrifos is one of the organophosphate pesticides that are commonly used to control insects in domestic activities and many agricultural farms that are located in close to water sources. Hence, the present study, investigate the lethal toxicity of this pesticide. In this study, fish were treated in groups of 21 with different concentrations of chlorpyrifos (Aria brand with active ingredient 40/8% EC) for 96 hours and mortality was recorded. Toxicity tests were determined by Probit statistical analysis in software SPSS, version 16. At the end of 24 hours, mortality was 100% in fish with a concentration of 200 mg/l chlorpyrifos. LC50-96h this pesticide was calculated 83.2 mg/l. However, mortality was observed 100% for diazinon and deltametrin at the end of 96 hours. LC50-96h diazinon and deltametrin were less than chlorpyrifos that shows diazinon and deltametrin have more toxicity in comparing with chlorpyrifos. Finally, Carassius auratus is a suitable model of Cyprinidae that constitute a big group of rearing fish and because of chlorpyrifos lower toxicity, seems to using of this pesticide stead other common pesticide had been low danger in agricultural fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aquatic
  • Pollution
  • agricultural pesticides
  • Mortality