بررسی موانع پرورش ماهیان گرم آبی از دیدگاه آبزی پروران استان گلستان

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه پیام نور واحد گرگان

چکیده

این تحقیق با هدف شناخت موانع پرورش ماهیان گرمابی از دیدگاه آبزی پروران استان گلستان انجام شده است. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل 147 نفر پرورش دهنده ماهیان گرمابی بودند که به شیوه تمام شماری تمامی آنان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که برای تعیین روایی آن از نظرات متخصصان شیلات و ترویج کشاورزی استفاده شد. برای به دست آوردن پایایی ابزار تحقیق،30 پرسشنامه در خارج از منطقه جغرافیایی تحقیق تکمیل شد و در نتیجه مقدار ضریب آلفای کرونباخ 76/0 به دست آمد. نتایج حاصل نشان داد مهمترین موانع پرورش ماهیان گرم آبی کافی نبودن تعداد کلاس¬های آموزشی ترویجی، مسئله مالکیت منابع آب، کمبود اعتبارات و حمایت¬های دولتی، مشکل حذف یارانه¬ها و افزایش قیمت سوخت، رعایت نکردن اصول بهداشتی توسط کارکنان، شکوفایی جلبک¬ها، عدم وجود خصلت خطر پذیری در آبزی پروران و کمبود کود شیمیایی بود. لزوم حمایت دولت و کمک آن در تثبیت قیمت آبزیان و آموزش مهارت¬های کارآفرینانه به آبزی پروران از پیشنهادهای این مطالعه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An investigation on barriers warm water fish culture from point of view of aqua culturist in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahboobi 1
  • Narges Hasanabadi 2
1 Gorgan university of agricultural sciences and natural resources
2 Gorgan university of Payam-e- Noor
چکیده [English]

This study aimed to identify an investigation on barriers warm water fish culture from point of view of aqua culturist in Golestan Province. Study was a descriptive survey. ¬¬T¬he statistical population of the study consisted of all 147 aqua culturist and all of them were selected using census method. Information was gathered through a questionnaire which its face validity was confirmed by experts of agricultural extension and fisheries. The reliability analysis was conducted with completing 30 questionnaires outside the geographic research region and Cronbach’s alpha coefficient of the questionnaire was 0.76. The results showed the most important barriers of warm water fish culture including lack of sufficient number of extension education classes, property issue water resources, lack of funds and the governmental support, removing subsidies and increase the price of fuel failure to observe hygienic sanitation by the staff, algal bloom, lack of behavioral risk character vulnerability in aqua culturist and lack of chemical fertilizers. This study has recommended the necessity of government support and its help in stabilizing aquatics prices and entrepreneurial skills education to aquatic breeders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Aquaculture"
  • "Entrepreneurship"
  • "Technical barriers"
  • "Golestan province"