تعیین غلظت کشنده (LC50 96h) کلریدجیوه (Hgcl2)، کلریدسرب (pbcl2) و کلریدروی (Zncl2) روی بازماندگی بچه ماهیان قرمز (Carassius auratus)

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 فارغ التحصیل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

حضور آلاینده¬های شیمیایی در آب ممکن است عواقب شدید زیست محیطی را القا کند و در نتیجه بر یکپارچگی اکوسیستم¬های آبزی تاثیر بگذارد. فلزات سنگین، آلاینده¬های خطرناکی برای آبزیان هستند که پایداری فوق¬العاده¬ای دارند. آلودگی آب¬های سطحی به فلزات سنگین به¬واسطه تخلیه فاضلاب¬های کارخانه، به¬طور گسترده اتفاق می¬افتد. هدف از این مطالعه تعیین غلظت کشنده (LC50) و حداکثر غلظت مجاز سموم کلرید جیوه (Hgcl2)، کلرید سرب (pbcl2) و کلریدروی (Zncl2) بر بچه ماهیان قرمز (با وزن متوسط 25/0±10 گرم و میانگین طولی 6 سانتی¬متر) می-باشد. بچه ماهیان به¬مدت 96 ساعت در 5 تیمار در معرض کلرید سرب و کلرید جیوه و 8 تیمار برای کلرید روی قرار گرفتند که هر تیمار در 3 تکرار انجام شد. آزمایش¬ها در شرایط ایستا و بر اساس روش استانداردTRC صورت گرفت. در طی آزمایش پارامترهایی مانند pH، دما، سختی و اکسیژن محلول در آب مورد سنجش قرار گرفتند. غلظت¬های سمی با استفاده از آنالیز آماری پروبیت در نرم افزار SPSS تعیین شدند. میزان LC50 96h به¬ترتیب برای کلرید سرب، کلرید جیوه و کلرید روی 05/0 ± 8/88، 41/0 ± 87/0 و 05/0 ± 6/92 میلی¬گرم در لیتر بود. بر اساس غلظت کشنده 50%، درجه سمیت مواد مورد مطالعه برای ماهی قرمز به¬ترتیب شامل کلرید جیوه، کلرید سرب و کلرید روی مشخص شد و همچنین حداکثر غلظت مجاز کشنده در کلریدجیوه، کلرید سرب و کلرید روی به¬ترتیب، 087/0، 88/8 و 26/9 میلی¬گرم برلیتر تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination Lethal Concentration (LC50 96h) Mercuric chloride (Hgcl2), Lead chloride (pbcl2) and Zinc chloride (Zncl2) on Survival Goldfish (Carassius auratus)

نویسنده [English]

  • Sheyda Ahmadvand 2
چکیده [English]

Chemical pollutants presence in water may induce severe ecological consequences and consequently affecting aquatic ecosystems integrity. Heavy metals are dangerous pollutants for aquatic inhabitants that have a great stability. Heavy metals contamination (pollution) of the surface waters happens widely by discharge of mill effluents. The objective of the present study was to determine the 50% lethal concentration (LC50), Mercuric chloride (Hgcl2), Lead chloride (pbcl2) and Zinc chloride (Zncl2) on Survival Goldfish (The average weight 10±0.25 gr and Mean length 6 cm). fish were exposed for 96 hours in 5 treatments lead chloride and mercuric chloride and zinc chloride for 8 treatments, each treatment was performed in three repetition. These experiments carried out in static condition and based on TRC, 1984 standard method, and controlled of the effective water physico–chemical factors that having ranges pH, DO and Temp. On the base of obtained results by Probit program LC50 value of Lead chloride, Mercuric chloride and Zinc chloride in 96 hours were 88.8±0.05, 0.87±0.41 and 92.6±0.05 mg/l on Carassius auratus, respectively. Based on 50% lethal concentration The toxicity of materials was determined include mercury chloride, lead chloride and zinc chloride, respectively in goldfish and also Mac (Maximum allowable concentration) value of mercury chloride, lead chloride and zinc chloride were determined 0.087, 8.88 and 9.26 mg/l for goldfish, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxicity Testing
  • Toxins
  • Goldfish