اثرات غنی سازی آرتمیا با عصاره جلبک دریایی پادینا (Padina sp. ) بر بقاء و رشد پست لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ، مرکز تحقیقات زیست فناوری خلیج فارس ، بوشهر

2 پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر، ایران

3 دانشگاه هرمزگان ، گروه زیست شناسی

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، گروه شیلات

5 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر غنی سازی ناپلی آرتمیا با عصاره جلبک دریایی پادینا Padina sp. بربقاء و رشد پست لارو میگوی سفید غربی Litopenaeus vannamei)) بوده است. آزمایشات انجام شده در قالب یک طرح کاملا" تصادفی در قالب 3 تیمار غذایی و هر تیمار شامل 3 تکرار، در 9 مخزن 30 لیتری آب صورت پذیرفت. ناپلی‌های آرتمیا به میزان 2/0 و 4/0 گرم در لیتر از امولوسیون عصاره جلبک دریایی پادینا غنی‌سازی شده و لاروهای میگو 4 بار در روز و با فاصله زمانی 6 ساعت طی یک دوره یک ماهه با آرتمیای غنی شده تغذیه گردیدند. نتایج حاصل نشان داد که شاخص های رشد و ضریب رشد ویژه پست لارو های تغذیه شده با نمونه امولسیون روغن غنی شده در سطح 4/0 گرم در لیتر از افزایش معنی‌داری نسبت به تیمار تغذیه شده با سطح 2/0 گرم در لیتر و نمونه شاهد برخوردار است(05/0< P). همچنین اختلاف معنی داری بین نرخ رشد ویژه تیمار تغذیه شده با سطح 2/0 گرم در لیتر نسبت به نمونه شاهد وجود داشت. علاوه بر این نمونه های غنی شده با امولسیون 4/0 گرم در لیتر بیشترین درصد بازماندگی را داشتند. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که تغذیه لارو های میگوی سفید غربی با ناپلی آرتمیای غنی شده با عصاره جلبک دریایی به صورت معنی داری باعث افزایش رشد و افزایش میزان بقاء آنها می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

effects of enrichment of artemia with sea weed extract of Padina sp. on survival and growth rates of western white shrimp (Litopenaeus vannamei) post larvae

نویسنده [English]

  • Ali Movahed 1
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effects of enrichment of Artemia with sea weed extract (Padina sp.) on the survival and growth rates of post larvae of western white shrimp (Litopenaeus vannamei). This investigation was conducted in the Shrimp Research Center, Bushehr, Iran. The experimental design was done in three dietary treatments with three replications which were conducted in 9 water tanks with 30 liter volume. Nauplius of artemia were enriched with 0.2 and 0.4 g per liter of emulsified Padina sp. extract, and larvae were fed with this preparation 4 times a day with an interval of 6 hours for a period of one month. Finally the findings were analyzed statistically.
The results showed that the growth and specific growth rate of larvae fed in enriched artemia in 0.4g/l emulsified extract were significantly increased compared to 0.2g/l and the control. Also there was a significant difference between the specific growth rates of 0.2g compared with the control. The percentage of survival in 0.4 g sample was maximum .The results of this study showed that feeding western white shrimp larvae with artemia enriched with extract of Padina sp. will significantly increase the growth and survival rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seaweed"
  • Padina Sp"
  • Artemia nauplii "
  • western white shrimp