الگوی رشد، شاخص وضعیت و طول اولین بلوغ جنسی ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus در خلیج فارس

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

رابطه طول- وزن و الگوی رشد، شاخص وضعیت و طول اولین بلوغ جنسی ماهی شانک زرد باله در خلیج فارس از مهر ماه 90 تا شهریور 91 با نمونه برداری ماهانه 30 ماهی بررسی شد. بیشینه (32/4 ±45/31 سانتی متر) و کمینه (85/1 ±80/17 سانتی متر) میانگین طول چنگالی و بیشینه (58/292 ±46/720 گرم) و کمینه (62/45 ±01/134 گرم) وزن به ترتیب در بهمن ماه و مهر ماه بدست آمد. بیشترین مقدار فراوانی طولی ماهیان صید شده در دسته طولی 26 تا 28 سانتی متر بود که 13 درصد از تعداد کل نمونه ها را تشکیل می داد. رابطه توانی طول چنگالی و وزن کل به صورت W= 0.0481 FL2.7956 و با ضریب همبستگی 984/0 تعیین شد که با توجه به عدم تفاوت معنی دار مقدار b محاسبه شده در رابطه طول- وزن با عدد سه در سطح 95 درصد، الگوی رشد این گونه در آبهای خلیج فارس، همگون تعیین گردید. میزان شاخص وضعیت برای ماهی شانک زرد باله در آبهای خلیج فارس 132/2 محاسبه شد. میزان شاخص وضعیت از ماه بهمن تا فروردین روند کاهشی داشته و سپس از اردیبهشت تا اواخر پاییز افزایش یافت. طول اولین بلوغ جنسی در ماهی شانک زرد باله برابر با 31/24 سانتی متر طول چنگالی محاسبه شد. 38 درصد از ماهیهای صید شده دارای طول نزدیک یا کمتر از طول اولین بلوغ جنسی بودند که این روند در صورت تداوم تهدیدی برای ذخایر شانک زرد باله در آینده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Growth pattern, condition factor and length at first maturity of Yellowfin Seabream Acanthopagrus latus in the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Shahla Nikkhah Khajeataei 1
  • Ehsan Kamrani 1
1
2
چکیده [English]

Length- weight relationship and growth pattern, condition factor and length at first maturity of Yellowfin Seabream were investigated in the Persian Gulf by monthly sampling of 30 fish from September 2011 to August 2012. Maximum (31.45± 4.32) and minimum (17.80± 1.85) values of fork length and maximum (720.46 ± 292.58 gr) and minimum (134.01± 45.62) values of body weight were in January and September, respectively. The most frequent length category was of 26-28 cm which included 13% of the total samples. Fork length-weight relation in Acanthopagrus latus was calculated as W=0.0481FL2.7956 with R2= 0.984 that regarding non-significant difference between the estimated b and the number 3 with 0.95% confidence level, the growth pattern of this species was determined to be isometric in the Persian Gulf. Condition factor was calculated to be 2.132 in Acanthopagrus latus in the Persian Gulf waters. Condition factor was decreased from January to March and then increased from April to the end of autumn. Length at first maturity was estimated to be 24.31 cm of fork length in Acanthopagrus latus. 38% of caught fish had a length close or shorter than length at first maturity that this trend if continued would threaten Acanthopagrus latus stocks in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isometric growth
  • Condition factor
  • Length at first maturity
  • Yellowfin Seabream
  • Persian Gulf