تعیین درجه سمیت دیازینون و بررسی اثر آن بر روی برخی شاخص های آنزیمی در فیل ماهی (Huso huso)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان، گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان،گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

3 استاد گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

چکیده

در این تحقیق، به منظور تعیین LC50 و درجه سمیت آفت کش دیازینون در گونه فیل ماهی ابتدا آزمایش سمیت کشنده انجام شد و سپس اثرات غلظت های تحت کشنده آن بر دو شاخص آنزیمی عمومی (ALT و AST) و یک شاخص آنزیمی اختصاصی (AChE) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج سمیت کشنده نشان داد که غلظت کشنده، حداقل غلظت موثره، حداکثر غلظت مجاز دیازینون در بچه فیل ماهیان برابر 47/5، 28/4 و 54/0 میلی گرم بر لیتر محاسبه شد و این حشره کش را برای فیل ماهی می توان با «درجه سمیت متوسط» طبقه بندی کرد. یافته های آزمایش زیر کشنده نشان داد که با افزایش غلظت دیازینون در آب، فعالیت آنزیم AST و ALT در پلاسمای ماهیان آزمایشی افزایش یافته است، بنابراین یک رابطه مستقیم بین غلظت سم دیازینون با این شاخص های عمومی دیده می شود. از طرفی افزایش غلظت سم دیازینون، سبب ایجاد یک روند کاهشی در فعالیت کولین استرازی در هر دو بافت مغز و ماهیچه شده است. به عبارت بهتر، مهارشدگی آنزیم AChE رابطه مستقیمی با غلظت آفت کش دارد. با توجه به این نتایج می توان گفت، غلظت هایی از آفت کش دیازینون که از نظر آزمون کشندگی، غیر موثر و مجاز برای گونه های غیرهدف شناخته می شوند، می توانند باعث بروز تغییراتی در شاخص های آنزیمی سرم خون و مهارشدگی استیل کولین استرازی در آنها گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of diazinon’s toxicity degree and evaluation its effecton some Enzymatic indices in Huso huso

نویسندگان [English]

  • Nima Shiry 1
  • Khadije Khoshnoodifar 2
  • Gholamreza Rafiee 3
  • Alireza Mirvaghefi 4
1 Department of Fishery and Environment, Natural Resources Faculty, University of Tehran
2 Department of Fisheries and Environmental science, Natural Resources Faculty, Gorgan University of Agriculture and Natural Resources
3 Department of Fishery and Environment, Natural Resources Faculty, University of Tehran
4 Department of Fishery and Environment, Natural Resources Faculty, University of Tehran
چکیده [English]

In present study, it was determinated LC50 96-h and toxicity degree of diazinon in Huso huso, then were evaluated effects of sub-lethal concentrations on tow general enzymatic indices including Alanine and Aspartate aminotransferase of plasma and one specific enzymatic index including tissue AChE enzyme. The median lethal concentration, lowest observed effect concentration and maximum allowable toxicant concentration was measured 5.47, 4.28 and 0.54 mg.L-1, respectively. Also, diazinon according by amount of LC50 was classified in “moderate toxicity degree” for this sturgeon. The test results showed that with increasing sub-lethal concentrations of diazinon in water, AST and ALT enzyme activity in experimental fish were increased, Thus, a direct relationship seen between the concentration of diazinon with the public indices. However, increased concentrations of diazinon, causing a decrease in cholinesterase activity in both brain and muscle tissues. In other words, inhibition of AChE is directly related to the concentration of pesticide.The diazinon pesticide concentrations for non-target specieses which were ineffective and allowable according to the lethal test can lead to their enzymatic indicies of serum and AChE responses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxicity degree
  • LC50
  • Enzymatic indices
  • Diazinon
  • Huso huso