بررسی وضعیت استحصال خاویار در صیدگاه‌های جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان)

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان دانشکده علوم و فنون دریایی

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 مدرس مدعو گروه شیلات دانشگاه پیام نور، گرگان، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی وضعیت استحصال خاویار در صیدگاه‌های جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان) می‌باشد. بدین منظور به مدت 5 سال در طول سال‌های 88-1384، از داده‌های حاصل از صید تورهای گوشگیر ثابت در صیدگاه‌های ماهیان خاویاری، داده‌های حاصل از صید این ماهی‌ها با تور پره و همچنین کشفیات یگان حفاظت استفاده گردید. در پایان تعداد 1361 عدد ماهی خاویاری مولد ماده (دارای خاویار) صید گردید که شامل 788 عدد قره‌برون، 410 عدد دراکول، 60 عدد چالباش، 70 عدد شیپ و 33 عدد فیل ماهی بود. میزان خاویار استحصالی از مقدار 1652 به 06/925 کیلوگرم رسیده و حدود 44 درصد کاهش را نشان می‌دهد. رابطه بین میزان خاویار و زمان به صورت خطی و دارای همبستگی منفی، بالا و معنی‌دار بود (015/0P= ). بعلاوه روند میزان خاویار به دست آمده در ناحیه 1 به شدت کاهش یافته (016/0P= ) ولی در ناحیه 2 تقریبا ثابت بود (514/0P= ). همچنین بیشترین و کمترین میزان خاویار استحصالی مربوط به ماهی قره برون و چالباش به ترتیب با 60/66 و 19/4 درصد بود. از نظر فراوانی نسبی (درصد) خاویار رقم 1 و خاویار فشرده با 90/72 و 27/3 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان را تشکیل دادند که دارای اختلاف معنی‌داری در سطح 05/0 بودند (05/0>P). نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که میزان خاویار تولیدی در صیدگاه‌های جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان) به شدت رو به کاهش بوده و این مشکل بیانگر کاهش در ذخایر ماهیان خاویاری و تولید خاویار در دریای خزر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An investigation on caviar quantity status of sturgeon from fishing grounds of the southwestern Caspian Sea (Guilan province)

نویسندگان [English]

  • Ghazanfar moradinasab 1
  • Seyed Yousef Paighambari 2
  • Elham Mirrasooli 3
1 Hormozgan University, Faculty of Marine Science and Technologies
2 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Department of fisheries, payame noor university, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate on obtained caviar quantity status of sturgeon at fishing grounds of the southwestern Caspian Sea. Data of catches by means of fixed gill nets in sturgeon fish fishing grounds and beach seine were used during 5 years survey (2005-2009). A total of 1361 female sturgeon was caught including: 788 Acipenser persicus, 410 A. stellatus, 60 A. guldenstaedti, 70 A. nudiventris and 33 Huso huso. The total amount of obtained caviar declined from 1652 kg (in 2005) to 925.06 kg (in 2009) that this reduction was about 44%. Based on Pearson test, the relationship between caviar amount and time was linear and had negative and significant correlation (p= 0.015). Additionally, the trend of obtained caviar amount reduced highly in the west coasts of Guilan province (P= 0.016), but it was almost fixed in the east coasts of Guilan province (P= 0.514). Furthermore, the maximum and minimum of obtained caviar amount were 66.60% and 4.19% that belong to A. persicus and A. guldenstaedti, respectively. The maximum and minimum of relative frequency caviar (%) were 72.90 and 3.27 for high quality caviar and compressed caviar respectively that differed significantly (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sturgeon
  • Caviar obtaining
  • quantity
  • Caspian Sea
  • Guilan province