مقایسه تاثیر داورهای بیهوشی ام- اس 222 ، اسانس گل میخک و 2- فنوکسی اتانول بر فاکتورهای خونی و آنزیم‌های سرم کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نویسندگان

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این تحقیق اثر سه داروی پرکاربرد بیهوشی ام- اس 222 ، اسانس گل میخک و 2- فنوکسی اتانول، بر فاکتورهای خونی و آنزیم های سرم ماهی کپور معمولی ارزیابی گردید. ابتدا با تجویز غلظت های افزایشی هر یک از داروهای بیهوشی، بهترین غلظت القای بیهوشی و نیز غلظت کشنده در مورد هر یک از داروهای بیهوشی مشخص گردید. سپس ماهی ها با غلظت‌ های موثر بدست آمده، بیهوش شدند و در زمان‌ های0، 1، 12، 24 و 72 ساعت بعد از بیهوشی از ماهی ها خونگیری شده و پارامترهای خون شناسی شامل هماتوکریت، میزان هموگلوبین، تعداد گلبول‌ های قرمزMCV، MCH،MCHC ، شمارش تام و تفریقی گلبول های سفید، بین تیمارها مقایسه گردید. سطح فعالیت آنزیم‌های سرمی شامل ALP، AST، ALT و LDH نیز اندازه گیری و بین تیمارها مقایسه شد. این سه ماده‌ی بیهوشی در زمان‌های مورد بررسی تاثیر معنی داری بر فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی نداشت (P>0.05)، همچنین بیهوشی با این مواد تاثیر معنی داری بر آنزیم های سرمی ALP ، AST ، ALT ، LDHدر هیچیک از مراحل نمونه گیری در ماهی کپور معمولی نشان ندادند (P>0.05). هر چند ام اس 222 کارایی و حاشیه سلامت بیشتری از سایر داروهای بیهوشی دارد، ولی هر سه داروی بیهوشی مورد مطالعه فاقد تاثیر سوء بر فاکتورهای خونی و آنزیم های سرمی بوده و می‌توانند در تحقیقات مربوط به بررسی فاکتورهای خونی و سرمی ماهی کپور معمولی استفاده گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of three anesthetics: MS222, Clove oil and 2-Phenoxyethanol on some haematological parameters and serum enzymes of Cyprinus carpio

چکیده [English]

In this study the effects of the most popular anaesthetics including: MS222, Clove oil (Eugenia caryophyllata) and 2-Phenoxyethanol, on some haematological and serum enzymes of Cyprinus carpio were investigated. Firstly the effective dose of each anaesthetics (3 minutes for anesthesia and 5 minutes for recovery ) and LC50 of them were calculated in C. carpio. Fish were anaesthetized with the effective dose of each anaesthetic. Then blood samples were taken at 0, 1, 12, 24 and 72 hours after anaesthesia. Haematologcal parameters (Packed cell Volume, Hemoglobin, Red blood cell count, White blood cell count, differentiated count, MCV,MCH, MCHC), serum enzymes, ALT,AST,ALP,LDH were compared among the groups. MS222 were more effective and safer than other anaestetics (Lve dose 1C50 7 timlarger than effecties). Induced anaesthesia by Clove oil, 2-Phenoxyethanol and MS222 did not show any significant change in haematological parameters of C.carpio in various sampling times(P>0.05). Besides serum enzymes: ALT, AST, ALP, LDH did not affected by three Anaesthetics(P>0.05). Although anaesthesia with MS222 showed the best efficacy and safty, non of studied anaesthetics were adverse effects on hematological and serum enzymes of Cyprinus carpio. The results showed that the evaluated anaesthetics in this study can be used in hematological and biochemical study in C. carpio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anaesthetics
  • MS222
  • Clove oil (Eugenia caryophyllata)
  • 2-Phenoxyethanol
  • Cyprinus carpio