تاثیر تغییرات عمق بر میزان صید ضمنی و اندازه ماهیان صید شده در تورهای ترال میگو در صیدگاه‌های سواحل استان هرمزگان

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار صید بهره برداری آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد صید و بهره برداری آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

با توجه به اهمیت موضوع صید ضمنی، این مطالعه برای اولین بار به بررسی میزان صید ضمنی در طبقه‌های عمقی مختلف در سواحل استان هرمزگان می‌پردازد. عملیات نمونه برداری در فصل صید میگو در ماه‌های مهر سال 1390 و آبان سال 1391 انجام شد. منطقه مورد بررسی از هرمز تا کشتی سوخته ( ) و از کشتی سوخته تا طولا ( ( بود. برای مقایسه میانگین مجموع صید ضمنی در میان عمق‌های مختلف، منطقه نمونه برداری به 3 طبقه عمقی تقسیم شد: 1 تا 10 متر، 10 تا 20 متر و 20 تا 30 متر. در مجموع 30 بار تورریزی، 4416.2 کیلوگرم صید حاصل شد که 1028.2 کیلوگرم آن میگو و 3388 کیلوگرم آن صید ضمنی بود. نسبت صید میگو به صید ضمنی در سال 1390، 1:2.80 و در سال 1391، 1:3.77 بود. نسبت صید میگو به صید ضمنی در سال 1390 نسبت به سال 1391 در تمام طبقات عمقی کمتر بوده است. در هر دو سال 90 و 91 در طبقه عمقی 10 تا 20 متر کمترین صید ضمنی حاصل شده و کمترین مقدار نسبت صید میگو به صید ضمنی به‌دست آمده است. همچنین در سال 1391 مقدار CPUE صید ضمنی و میانگین مقدار CPUE صید ضمنی بالاتر از سال 1390 می‌باشد. در بررسی مقدار میانگین CPUE صید ضمنی بین فصل صید 1390 و 1391 (F=2.544; P>0.05)، همچنین بین طبقات عمقی (F=2.264; P>0.05) و طبقات عمقی در ترکیب با فصل (F=0.579; P>0.05) با استفاده از تجزیه واریانس دو فاکتوره (ANOVA) تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on effects of depth variation on bycatch rate and fish size of shrimp trawl net in the fishing grounds of Hormuzgan waters

نویسنده [English]

  • morteza ighani 1
1
2
3
چکیده [English]

With regard to bycatch problem, this is the first study of the shrimp trawl bycatch in different depth variation in Hormuzgan coastal waters. Samples were collected during shrimp season in October 2011 and November 2012. The study area was divided into two regions: Hormuz-Keshtisoukhte (56°, 27ʹ E/27°, 07ʹ N) to (56°, 18ʹ E/27°, 06ʹ N) and Keshtisoukhte-Toola (56°, 18ʹ E/27°, 06ʹ N) to (55°, 58ʹ E/26°, 58ʹ N). To compare the mean CPUE of bycatch among different depths, sampling zone were divided into 3 depths: 1 to 10, 10 to 20 and 20 to 30 m. In 30 hauls, 1028.2 Kg of shrimp and 3388 Kg of bycatch were caught in the trawl net. Bycatch-to-shrimp ratio was calculated 2.80:1 and 3.77:1 in 2011 and 2012 respectively. Bycatch-to-shrimp ratio in 2011 was less than 2012, in all depth category. In the depth of 10 to 20 m, the less bycatch and Bycatch-to-shrimp ratio in two years of study be obtained. Also, the CPUE and mean CPUE of bycatch in 2012 was higher than 2011. In investigation of the mean CPUE of bycatch between seasons 2011 and 2012 (F=2.544; P>0.05) also, among different depths (F=2.264; P>0.05) and in depths in combination with seasons (F=0.579; P>0.05) with using Two-factor analysis of variance (ANOVA), no significant difference were detected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shrimp trawl
  • Depth variation
  • Fish size
  • Bycatch
  • Hormuzgan