مقایسه سمیت آفت کش ارگانوفسفره دیازینون در چهار گونه‌ی ماهی بومی استان خوزستان: بنی، شیربت، گطان و برزم

نویسندگان

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این تحقیق سمیت حاد سم ارگانوفسفره‌ی دیازینون در چهار گونه‌ی ماهی بومی استان خوزستان، شامل ماهی بنی، شیربت، برزم و گطان مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از روش استاندارد OECD جهت تعیین سمیت حاد دیازینون استفاده گردید. بدین صورت که هر گونه ماهی در مجاورت هفت غلظت متوالی دیازینون(در سه تکرار) و به مدت 96 ساعت قرار داده شده و تلفات روزانه ثبت گردید. داده‌های بدست آمده با نرم افزار Probit آنالیز شد. نتایج مشخص ساخت که دیازینون برای هر چهار گونه فوق سمیت داشته و سمیت آن هم با افزایش غلظت و هم با افزایش مدت مجاورت افزایش می‌یابد. LC50 96 ساعته دیازینون در ماهی بنی و گطان فاقد تفاوت معنی‌دار(05/0P) نسبت به دو گونه بنی و گطان داشته و به ترتیب برابر (53/0±514/6 و 52/0±322/6 میلی گرم در لیتر) بود. ماهی بنی و گطان حساسیت بیشتری نسبت به ماهی شیربت و برزم در برابر مسمومیت با دیازینون دارند. با توجه به آلودگی اکثر آب‌های جاری کشور با دیازینون، بهتر است علاوه بر بررسی سمیت سایر سموم در گونه های مهم پرورشی، در بازسازی ذخایر ماهیان بومی در منابع آبی استان خوزستان، بیشتر از گونه‌های شیربت و برزم که مقاومت بیشتری به این سم دارند، استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Organophosphorous pesticide, Diazinon, toxicity in four native fish of Khouzestan province: Barbus sharpeyi, Barbus grypus , Barbus xanthopterus and Barbus barbulus

چکیده [English]

In this study the acute toxicity of organophosphorous pesticide in four native fishes of Khouzestan province including: barbus sharpeyi, Barbus grypus, Barbus barbulus and Barbus xanthopterus were investigated. The acute toxicity test was conducted following the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) under static-renewal test. Each fish species exposed to serial dilution of Diazinon in triplicate for 96 hours, daily mortality were recorded and analysed. Lethal concentration to induce 10%, 20%, 50% and 90% mortality after 24, 48, 72 and 96 h exposure were calculated using Probit software. Results showed that Diazinon is toxic for all fish species and the mortality rate enhanced along with increasing Diazinon concentration. Mortality pattern was similar in all fish species. Diazinon 96 h LC50 in B. sharpeui and B. xanthopterus were 1.805±0.12 and 2.775±0.23 mg l-1 which was significantly (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diazinon
  • Native fish
  • Khouzestan province
  • Toxicity