بررسی پاسخ های بیوشیمیایی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) تحت غلظت های حاد نیترات مس

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation on biochemical responses of the Silver Carp (Hypophthalmicthys molitrix) under acute exposure to copper nitare