تعیین غلظت کشنده سموم دیازینون و دلتامترین در ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus gibelio)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigation of Acute Toxicity of Two Pesticides on Gold Fish, Carassius auratus gibelio