اثرات سطوح مختلف اسیدهای چرب HUFA ، بر هماتوکریت و برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون در ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of High Unsaturated Fatty Acids (HUFA) on fish growth, Hematocrit and some Biochemical blood parameters in kutum (Rutilus frisii kutum)