مقایسه تنوع ژنتیکی دو گونه کفال طلایی (Liza aurata)و کفال پوزه باریک (Liza saliens) در حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of genetic diversity in two species of Golden mullet (Risso., 1810) (Liza aurata) and small mullet (Liza saliens) (Risso., 1810) in the southern Caspian Sea, using microsatellite markers