مطالعه شیوع انگل های مولدین تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر طی سال 13

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study on prevalence of parasites in Persian sturgeon (Acipenser persicus) spawners in the southwest coasts of the Caspian Sea, 2009