بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی سرخ باله در تالاب انزلی (Scardinius erythrophthalmus)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study on Some Biological Characteristic of Rudd (Scardinius erythrophthalmus Linnaeus, 1758) in Anzali Wetland