بررسی ترکیب صید ضمنی تورهای ترال یال اسبی سربزرگ (Trichiurus lepturus)در شمال خلیج فارس، استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی - پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Species composition of cutlassfish (Trichiurus lepturus) trawl by catch in the fishing grounds of Hormozgan province, Northern Persian Gulf