نویسنده = �������������� ��������
بررسی شکل، ساختار و عملکرد فلس در برخی گونه های ماهیان

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 51-61

10.22069/japu.2021.15110.1561

سید علی اکبر هدایتی؛ طاهره باقری؛ مهسا یازرلو