نویسنده = �������� �������������������� ��������
بررسی برخی از فاکتورهای رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)تغذیه شده با منابع مختلف آهن و روی (نانو ذره)

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 109-121

10.22069/japu.2020.16607.1497

حسن صحرایی؛ امین اسدی امیرآبادی؛ مجید رضایی؛ مجتبی پولادی؛ سید علی اکبر هدایتی