نویسنده = ������������ ��������
مقایسه بازدهی و روند نیتریفیکاسیون در سیستم آکواپونیک با بکارگیری دو نوع بستر کشت گیاهی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 27-43

10.22069/japu.2021.18875.1578

کاوه تقی پور؛ وحید یاوری؛ پریتا کوچنین؛ سید محمد موسوی؛ محمد ذاکری؛ حسین پاشا زانوسی