1. اثرات سطوح مختلف مکمل اسیدهای آلی بر کارایی رشد، ترکیبات لاشه و شاخصهای خونی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 1-14


2. پاسخ‌های رفتاری و آسیب‌شناختی ریختی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) تحت سمیت حاد مس و روی

صفحه 15-28


3. بررسی مقایسه‌ای پارامترهای خونی مولدین وحشی تاسماهی ایرانی (persicus Acipenser)

صفحه 29-44


4. اثر برخی یون ها روی فعالیت اسپرم و کارآیی تکثیر مصنوعی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 45-64


5. و عصاره هیپوفیز کپور بر سطوح هورمون های (HCG) تأثیر هورمون گنادوتروپین انسانی جنسی، شاخص های استرس و کیفیت اسپرماتوزوآ در مولدین نر ماهی سوف سفید

صفحه 65-84


6. به‌کارگیری باسیلوس‌های چندگانه در تغذیه لارو ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) از طریق غنی‌سازی با ناپلی‌آرتمیا پارتنوژنتیکا(Artemia parthenogenetica)

صفحه 85-102


7. بررسی اثرات تغذیه با جیره¬های حاوی مقادیر مختلف پروتئین و انرژی بر شاخص‌های رشد فیل ماهیان (Huso huso) جوان

صفحه 103-116