1. اثر سطوح مکمل ساپونین (Quillaja saponaria) بر پارامترهای رشد و ترکیب شیمیایی لاشه لاروهای قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 1-14


2. اثر ویتامین E و اسیدهای چرب غیراشباع بر رشد و برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی قرمز (Carassius auratus gibelio)

صفحه 15-25


3. افزایش زمان ماندگاری ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventiris) منجمد با استفاده از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی

صفحه 27-39


4. تأثیر پربیوتیک مانان الیگوساکارید و بتا 1و3 گلوکان (تکنوموس) بر برخی پارامترهای خون‌شناسی و بیوشیمی سرم خون بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان(Oncorhynchus mykiss)

صفحه 41-54


5. بررسی ترکیب صید ضمنی تورهای ترال یال اسبی سربزرگ (Trichiurus lepturus)در شمال خلیج فارس، استان هرمزگان

صفحه 55-67


6. تسلایی بر بار میکروبی آکواریوم4 /1 تأثیر اعمال قطب مثبت و منفی آهنربای

صفحه 69-79


7. تأثیر گرسنگی و رشد جبرانی روی رشد و ترکیب لاشه بچه ماهی کلمه خزری (Rutilus rutilus caspicus)

صفحه 81-92